PUBLICATS ELS TEMARIS REDUITS DEL PROPER CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ I DE LES FUTURES OPOSICIONS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

 

Avui, 24 d’octubre de 2022, s’han publicat els temaris reduïts per les futures oposicions dels àmbits d’execució penal  (Resolució JUS/3221/2022) i els temaris reduïts pel concurs oposició d’estabilització que es preveu convocar el pròxim mes de novembre (Resolució PRE/3255/2022).

 

RESOLUCIÓ PRE/3252/2022, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal (feu clic) de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Amb aquesta resolució s’ha resolt:

—1 Aprovar els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, en els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, els quals es relacionen en l’Annex de la present Resolució.

Els temaris superreduïts pel concurs oposició d’estabilització es poden descarregar aquí:

 

Temaris reduïts pel concurs oposició d’estabilització (feu clic)

 

—2 Fer públics aquests temaris a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Així mateix, fer difusió d’aquesta publicació a l’e-Tauler mitjançant l’enllaç web següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/ (apartat “Temaris”).

—3 Qualsevol modificació dels temaris aprovats mitjançant la present Resolució requereix de l’aprovació d’una nova resolució que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la correlativa publicació en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya oferim per qui estigui interessat CURSOS DE PREPARACIÓ pel concurs oposició d’estabilització.

Preinscripció al següent enllaç:

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/ccoo-oferim-cursos-pel-concurs-oposicio-destabilitzacio/

 

 

Segons aquesta resolució s’ha resolt:

–1 Aprovar i fer públics els temaris de les proves selectives per a l’accés als cossos i escales de l’àmbit funcional d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya que es detallen als annexos de la present resolució:

 

Escala superior d’administració general del cos superior d’administració, que requereix disposar de la titulació de dret (grup A, subgrup A1), a l’annex 1.

Cos de tècnics especialistes, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), a l’annex 2.

Cos de titulació superior, pedagogia (grup A, subgrup A1), a l’annex 3.

Cos de titulació superior, psicologia (grup A, subgrup A1), a l’annex 4.

Cos de diplomatura, educació social (grup A, subgrup A2), a l’annex 5.

Cos de diplomatura, treball social (grup A, subgrup A2), a l’annex 6.

 

–2 Els temaris aprovats mitjançant la present resolució són aplicables als processos de selecció que es convoquin a partir de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.

–3 Qualsevol modificació dels temaris aprovats mitjançant la present resolució requereix de l’aprovació d’una nova resolució que s’ha de publicar al DOGC.

–4 Deixar sense efectes els temaris que, fins ara, regien les proves selectives per a l’accés als cossos i escales d’execució penal de personal funcionari d’administració general i especial de la Generalitat de Catalunya objecte de la present resolució, sens perjudici que mantenen la vigència, de forma transitòria, exclusivament en relació amb aquells processos de selecció ja convocats, fins a la seva conclusió.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant aquest òrgan, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona 24 d’octubre de 2022

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ PRE/3252/2022 DE PUBLICACIÓ DELS TEMARIS REDUÏTS PEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA ELS TEMARIS ESPECÍFICS REDUÏTS PEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ JUS/3221/2022 DE PUBLICACIÓ DELS NOUS TEMARIS ESPECÍFICS REDUÏTS PER LES FUTURES OPOSICIONS DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL

US CONTINUAREM INFORMANT!