PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS D’EDUCADORS 09/07/2020

 

Amb data 09 de juliol de 2020 s’ha publicat convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2020).

 Podeu descarregar la resolució de convocatòria amb les bases del concurs a:

 

https://agrupaciopresons.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/75/2020/07/1803794-Concurs-Educadors.pdf

 

La sol·licitud i altres tràmits associats a la participació en la convocatòria s’han de dur a terme per mitjans electrònics, a través de l’enllaç que hi haurà a la intranet i al web del Departament de Justícia, així com al portal ATRI.

Les sol·licituds de participació que no es tramitin per aquest mitjà s’entendran com a no presentades.

 1. Les sol·licituds de participació s’hauran de presentar dins el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació de la data de publicació de la resolució de convocatòria al DOGC (09 de juliol de 2020).
 2. Les persones candidates han de descarregar, emplenar i enviar a tramitar el formulari de sol·licitud i adjuntar-hi la documentació que s’especifica a l’apartat 6.2 de les bases.
 3. Les persones participants podran consultar les sol·licituds presentades, així com fer el seguiment de l’estat del seu tràmit, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a la seva carpeta (apartat La meva carpeta). Aquest espai permet consultar els canvis d’estat del tràmit, així com esmenar la documentació presentada, respondre requeriments d’informació o de documents, o presentar renúncies.
 4. Al web del Departament de Justícia es podrà consultar la Guia del tràmit d’inscripció telemàtica per facilitar a les persones concursants la presentació electrònica de la sol·licitud per participar en aquest concurs.

S’ofertan 422 places vacants i 82 places de resultes. El personal en situació provisional haurà de demanar totes les places. Els mèrits i les capacitats acreditats es valoraran en una sola fase, fins a 100 punts en total, en funció dels llocs de treball que cal proveir, segons els criteris i els barems següents:

 

Treball desenvolupat (fins un màxim de 40 punts)

 

Pel treball desenvolupat en llocs de treball del cos d’Educació Social, àmbit d’execució penal:

 

Nivells

Punts per mes complet
16 al 19 0,147

(puntuació màxima amb 15 anys i 2 mesos)

20 i 21 0,255
22 o superior 0,320

 

 

Pel treball desenvolupat com a Educador/a Social fora de l’àmbit d’execució penal:

 

Nivells

Punts per mes complet
16 al 19 0,122

(puntuació màxima amb 27 anys i 1 mes)

20 i 21 0,230
22 o superior 0,295

 

 

La valoració del temps de treball desenvolupat s’incrementarà amb 0,1 punts per mes complet, quan els llocs de treball que s’al·leguin com a mèrit estiguin adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal o homòleg, o amb anterioritat al 24 de març de 2009, data de creació de l’àmbit funcional d’execució penal, tinguessin assignades funcions pròpies d’aquest àmbit.

Funció Pública ha considerat no valorar els serveis prestats com a tècnics/ques d’intervenció educativa.

CCOO vam exposar que aquest col·lectiu, que es va crear amb l’apertura del CE Can Llupià, feia exactament les mateixes funcions que la resta d’educadors/es socials del centre i, per tant, la consideració en serveis prestats hauria de ser la mateixa. El departament també ho considera així i ho tornarà a valorar i debatre amb Funció Publica pel proper concurs. Les funcions desenvolupades com educadors/es laborals i els/les educadors/es funcionaris del grup C estaran dins la franja dels nivells del 16 al 19.

 

 

Formació i Perfeccionament (fins un màxim de 25 punts)

 

 • Cursos de formació i perfeccionament. Amb caràcter general, la valoració de cada curs es farà per hores, amb un màxim de 60 hores i un mínim de 5 hores per curs.
 • Màsters i títols propis universitaris.
  • Els màsters no oficials directament relacionats es valoraran amb 1,5 punt.
  • Els postgraus directament relacionats amb 1,2 punts.
  • Pel que respecta als títols propis universitaris, la Comissió de Valoració tindrà la potestat d’establir el barem que es consideri amb un màxim d’1,5 punts.
 • Docències, ponències, conferències, debats, fòrums, taules rodones i publicacions.
  • La docència directament relacionada es valorarà amb 0,020 punts per hora.
  • La resta de ponències, conferències, etc. directament relacionades es valoraran amb 0,15 punts sempre que no siguin repetides.
 • Competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
  • ACTIC Avançat: 1,25 punts
  • ACTIC Mitjà: 1 punt
  • ACTIC Bàsic: 0,75 punts.
 • Prevenció de riscos laborals.
  • Nivell superior (600 hores o màster): 2 punts
  • Nivell mitjà (300 hores): 1,25 punts
  • Nivell bàsic (50 hores): 0,5 punts.
 • Coneixement de llengües estrangeres. Es valora l’acreditació dels coneixements de llengües estrangeres, fins a un màxim de 5 punts d’acord amb el barem següent:
  • C2: 3 punts
  • C1: 2 punts
  • B2: 1 punt.

 

Grau personal consolidat

 

El grau personal consolidat, dins l’interval de nivells corresponents al cos i especialitat objecte del concurs i respecte d’aquest mateix cos, es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:

 

Grau consolidat

Punts per mes complet
Superior al nivell del lloc sol·licitat 5
Igual al nivell del lloc sol·licitat 4
Inferior al nivell del lloc sol·licitat 3

 

 

Antiguitat

 

L’antiguitat en l’Administració pública es valorarà fins a un màxim de 15 punts, d’acord amb el barem següent:

 

Per any complet de serveis 0,5 punts
Per mes complet de serveis 0,04 punts

 

 

Titulacions universitàries oficials

 

Es valoren les titulacions universitàries oficials que siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, en funció dels coneixements requerits, la competència i l’especialització, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb la distribució següent:

 

Titulació

Punts
Llicenciatura o Grau 4
Diplomatura o equivalent 2,5
Màster universitari oficial 1,5
Doctorat 2

 

 

Coneixements de llengua catalana

 

Nivell

Punts
Nivell C 3
Nivell D 5

 

 

Destinació prèvia del cònjuge o de l’altre/a membre d’una unió estable de parella

 

És valorarà amb el 50% de la puntuació que la persona participant peticionària hagi obtingut pel mèrit d’antiguitat, per a aquell lloc ubicat a la localitat on el cònjuge o parella tingui la destinació definitiva en una Administració Pública.

 

Barcelona a 10 de juliol de 2020

 

DESCARREGEU EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS D’EDUCADORS

DESCARREGEU LA RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AMB LES BASES DEL DEL CONCURS D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!