PUBLICADA LA DATA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

 

Avui s’ha publicat la data de realització de la prova de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

 

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 28 de febrer de 2023, ha acordat i fer públics els acords següents:

Primer. Informar les persones participants que a les guies orientatives per a la preparació de la prova per acreditar els mèrits i capacitats complementàries de la segona fase del concurs amb la finalitat de contextualitzar el marc normatiu i facilitar la preparació de la prova, publicades per Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats en data 21 de desembre de 2022, quan es fa referència a circulars que aproven protocols d’actuació, és matèria d’estudi tant la circular com el protocol corresponent.

Segon. Informar que la prova per acreditar els mèrits i capacitats complementàries de la segona fase del concurs es realitzarà el dia 18 de març de 2023, a Barcelona, en horari de matí per als llocs de cap de l’Àrea Funcional i cap d’Unitat i, en horari de tarda, per als llocs d’encarregat/ada d’àrea administrativa i responsable d’instal·lacions i equips tècnics.

Properament es facilitarà el lloc concret i la distribució horària i per aules de les persones participants per a la realització de la prova esmentada.

Tercer. Fer públic aquest Acord en data 28 de febrer de 2023 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del
Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Barcelona, 28 de febrer de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031 AMB LA DATA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA

US CONTINUAREM INFORMANT!