PUBLICADA LA LLISTA AMB LES QUALIFICACIONS DEL CURS SELECTIU DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Avui, dilluns 10 d’octubre de 2022, s’ha publicat l’acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

 

El tribunal qualificador del procés de selecció esmentat, reunit en data 6 d’octubre de 2022, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Aprovar i fer públiques les qualificacions de la fase del curs selectiu, organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (annex 1).

2. Pel que fa a la fase de pràctiques, declarar exemptes totes les persones aspirants aptes de la fase del curs selectiu, a excepció de les dues persones aspirants que es relacionen en el punt 3 de l’Acord, atès que el Servei de Selecció i Provisió ha comprovat d’ofici que les persones que participen pel torn lliure han prestat serveis com a funcionàries interines del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1), amb una durada mínima de sis mesos, d’acord amb la modificació de la base 10 de la convocatòria (Resolució JUS/2093/2022, DOGC núm. 8702, de 5.07.2022) i la persona aspirant que participa pel torn de promoció interna està exempta de realitzar aquesta fase de pràctiques.

3. Informar que les persones aspirants següents han de realitzar la fase de pràctiques, prevista a la base 10 de la convocatòria:
DNI
***3325**
***6214**
S’informarà de manera individual a les dues persones de la data d’inici de la fase de pràctiques.

4. Aprovar i publicar la llista de persones aspirants, exemptes de realitzar la fase de pràctiques, que han superat el procés de selecció, per ordre de puntuació i alfabètic (annex 2). D’acord amb la base 12 de la convocatòria, l’ordre definitiu de les persones participants que han superat el procés de selecció es determinarà sumant la puntuació obtinguda a les fases d’oposició, de concurs i de curs selectiu.

Per establir l’ordre de prelació en el cas de les dues persones participants que han obtingut la mateixa puntuació total, s’ha seguit el criteri que estableix la base 12 de la convocatòria, és a dir, la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició (test de coneixements i capacitat física).

5. Informar que s’ha comprovat d’ofici que les persones proposades a ser nomenades funcionàries de carrera compleixen els requisits establerts a la base 2 de la resolució de la convocatòria i, per tant, no és necessari obrir el termini de 20 dies hàbils per a l’acreditació documental d’aquests requisits.

6. Proposar a l’òrgan convocant el nomenament, com a personal funcionari de carrera del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU030), de les persones que han superat el procés de selecció i que estan exemptes de realitzar la fase de pràctiques (annex 3).

7. Fer públic aquest Acord en data 10 d’octubre de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE L’OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!