PUBLICADA LA LLISTA D’ADMESOS A LES PROVES FÍSIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ!!!

NOTA INFORMATIVA DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES (JUS/546/2017)

En relació al procés selectiu per ocupar llocs de reforç del cos tècnic d’especialistes s’han seleccionat les 200 persones amb millor puntuació per a la realització de la prova física.

Així mateix, s’ha ampliat en 50 persones més els candidats per realitzar les proves físiques, ateses les diverses comunicacions que han traslladat les persones que han participat en el procés.

Aquestes 50 persones conformen una llista de reserva i s’han de presentar a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR) com la resta de candidats, tot i que en algun cas aquestes persones podrien no realitzar la prova.

Els empats que s’han generat en la puntuació s’han dirimit segons la puntuació obtinguda en els mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria.

En els casos que ha persistit l’empat s’han dirimit segons la lletra per la qual comença el primer cognom. La lletra establerta ha estat la “V” d’acord amb el que preveu la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2017, (apartat 7.2.1 de la oferta publicada).

La prova física2 es realitzarà al CAR:

  • Adreça: Avinguda de l’Alcalde Barnils, 3-5 Sant Cugat del Vallès (08174)
  • Data: 14 de desembre de 2017
  • Hora: 9:00

Els candidats hauran de lliurar, el dia de la realització de les prova física:

  • El certificat mèdic oficial d’acord amb el model de l’annex 2 de l’oferta publicada1
  • Original i fotocòpia del DNI

Nota:
1. El fet que la persona participant no presenti aquest certificat comportarà la seva exclusió del procés.
2. Per fer els exercicis és obligatori que les persones participants portin roba i calçat esportiu.

CCOO assitirem a tots els actes i vetllarem pel correcte desenvolupament del procés!!!!

US CONTINUAREM INFORMANT!

DESCARREGEU LA NOTA INFORMATIVA EN PDF

LLISTA DE LES 200 PERSONES AMB MILLOR PUNTUACIÓ

LLISTA DE LES 50 PERSONAS DE LA LLISTA DE RESERVA

PÀGINA WEB DE L’ADMINISTRACIÓ