PUBLICADA LA LLISTA DE CANDIDATS ADMESOS AL CURS SELECTIU DEL DARRER PROCÉS PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ

Avui, 17 d’abril de 2019, s’ha publicat la llista d’admesos del darrer procés selectiu per ocupar llocs de reforç per excés o acumulació de tasques dels cos tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General e Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia (ref. JUS/546/2017).

Tal i com s’establia en l’esmentat procés en el punt 7.2.1 c) la puntuació mínima per superar la prova física era de 15 punts, però de manera excepcional, per circumstàncies organitzatives i per poder donar un correcte servei públic, és necessari disposar d’un major nombre de candidats i això fa que valori incloure també aquelles persones que van superar les proves físiques amb una puntuació mínima de 12,5 punts.

 

DESCARREGA EN PDF EL LLISTAT DE CANDIDATS ADMESOS AL CURS SELECTIU

 

 

CURS SELECTIU

Calendari
29 i 30 d’abril i 2, 3 i 6 (examen) de maig

Horari
29 d’abril: de 9.00 a 14.00h.
30 d’abril: de 9.00 a 15.00h.
2 de maig: de 9.00 a 14.00h.
3 de maig. de 9.00 a 15.00h.

Examen dia
6 de maig de 10.00 a 12.00h.

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
C. Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

 

DESCARREGA EN PDF EL PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL CURS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE REFORÇ JUS/546/2017

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL CURS SELECTIU

 

Tot seguit es determinen els continguts i els criteris d’avaluació corresponents al curs selectiu, que tindrà lloc en el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE).

 

1. Continguts del curs i material d’estudi

Els continguts del curs són els que consten en el programa (codi activitat: 95-03-02-18) que es fa arribar als aspirants juntament amb aquests criteris d’avaluació.

El material d’estudi i consulta per a aquest curs és la legislació bàsica que regula la missió i l’organització dels serveis penitenciaris a Catalunya, en aquelles parts que facin referència als continguts detallats en el programa del curs:

• Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària. BOE núm. 239, de 5 d’octubre.
• Reial Decret 190/1996, pel qual s’aprova el reglament penitenciari. BOE núm. 40, de 15 de febrer.
• Reial Decret 1201/1981, pel qual s’aprova el reglament penitenciari: articles 108, 109, 110, 111 i el primer paràgraf del 124 —relatius a la tipificació de les faltes i a les sancions disciplinàries-.
• Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i procediment dels serveis d’execució penal a Catalunya. DOGC núm. 4714, de 7 de setembre.

2. Assistència

Per tal de superar el curs les persones participants hauran d’assistir al 100% de les hores de formació programades i, en el supòsit que un alumne s’absenti d’una part d’aquesta formació per motiu de deures inexcusables de caràcter públic o personal, o de força major, aquesta absència no podrà superar el 20% de les hores del curs.

En cas que tingueu previsió d’una absència o que aquesta sigui per causa sobrevinguda, caldrà que es justifiqui documentalment i es notifiqui als responsables del CEJFE, immediatament després de l’absència, per mitjà d’un correu electrònic a aifsc.finicial@gencat.cat .

Els controls d’assistència seran diaris i es realitzaran, preferentment, coincidint amb l’inici i final de cada sessió. En el supòsit que un alumne arribi tard i, ja s’hagin retirat els llistats de
control de signatures, abans d’entrar a classe, s’haurà d’adreçar als responsables del curs del CEJFE (ubicats en la primera planta del CEJFE), els quals prendran nota del seu retard.

3. Examen

L’examen, d’una hora de durada, tindrà lloc el dia 6 de maig de 2019 a les 10 h. al CEJFE (Carrer Ausiàs Marc, 40). Les persones aspirants hauran de portar un bolígraf de tinta negra i un corrector líquid de color blanc. (L’organització no facilitarà aquest material).

L’examen constarà de 40 preguntes tancades de resposta múltiple (3 respostes possibles), més 5 preguntes de reserva, sobre el temari que s’especifica en el programa del curs. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo serà de 5 punts. Als efectes de qualificar aquest examen, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no seran tingudes en compte. Les respostes equivocades no descomptaran punts.

La plantilla amb les respostes correctes de la prova, el mateix dia de l’examen es comunicarà la data en que es publicarà al web del Departament de Justícia. La valoració final del curs serà d’apte/a o no apte/a.

 

PÀGINA DEL DEPARTAMENT AMB L’INFORMACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER OCUPAR LLOCS DE REFORÇ