GRUP TREBALL PENITENCIARI – 09/04/2019: PRP, CONCURS COMANDAMENTS I REGULACIÓ BORSA

Ahir, 09 d’abril, va haver-hi reunió del Grup de Treball de personal penitenciari a la qual van assistir diversos responsables del departament i de la Secretaria de Mesures Penals amb els agents socials. En aquesta, es van tractar els següents punts:

 

PRP

 

L’administració manifesta que el PRP està mort, que Funció Pública es nega a mantenir-ho tal qual està i que cal negociar una altra cosa. Preveu convocar una reunió amb una proposta a finals d’abril.

CCOO, que hem sigut l’únic sindicat que hem demanat nombroses vegades des de fa mesos, de paraula i per escrit, una reunió per a tractar el tema i específicament que s’inclogués en aquesta reunió com a punt a tractar, hem preguntat una vegada més de manera clara i terminant si hi ha més diners sobre la taula o la intenció de l’administració és mantenir les quantitats i simplement negociar les condicions amb el clar objectiu d’endurir-les. Després d’evadir la pregunta diverses vegades, finalment l’Administració ha admès que no hi ha més diners.

En aquestes condicions, sense poder negociar quantitats i amb una administració disposada a negociar únicament les condicions amb l’únic objectiu d’endurir-les i empitjorar-les, CCOO li hem manifestat que per part nostra no cedirem en res i que donada l’actitud i objectius de l’administració creiem honestament que no hi haurà possibilitat de cap acord. El PRP s’ha d’incloure al complement específic.

Algunes dades a tenir en compte. Fins fa uns mesos les baixes es mantenien en el 7 i el 8% de la plantilla segons franges d’edat (el 15% per als majors de 60 anys), que era l’objectiu a aconseguir quan es va plantejar la introducció del PIPE (després PRP). En interior i per a 3300 treballadors, això representava uns 264 treballadors.

Actualment només en aquest àmbit les baixes ja han arribat a més de 360, que representen al voltant d’un 11% dels treballadors. Si tenim en compte que la suma de l’antic complement del PRP correspon aproximadament al cost de 110 funcionaris, el creixement de les baixes fins al nivell actual pràcticament s’ha menjat aquesta quantitat. I això comptant únicament interior. Si sumem els companys de tractament i d’administració, les xifres es disparen.

Qualsevol augment futur de les baixes a nivells superiors, com ja va ocórrer en el passat, agreujat en el present per l’envelliment desbocat de la plantilla, representarà un evident augment del cost per a l’administració. Si arriba al 16% o més, com també va ocórrer en el passat, aquest augment es menjaria els diners corresponents a TRES programes de PRP. Això administrativament parlant seria fer un pa com unes hòsties.

 CCOO tenim clar que no CEDIREM en RES. Sabem que a qui li interessa un nou PIPE, PRP, o com li vulguin anomenar, és sobretot a l’Administració.

Per això CCOO no comprenem la política suïcida de l’administració en aquest tema consistent a jugar al pòquer com “trilers”, a veure si sona la flauta i els surt bé.

 

Concurs de comandaments

 

L’Administració presenta una proposta de resolució de convocatòria del concurs de comandaments (CS/*CUE/*CRIMO i llocs de comandament administratius) que sorprenentment no conté desenvolupada la part corresponent als 40 punts de treball desenvolupat. Manifesten que hi haurà avui una reunió interna de caps de la secretaria per a valorar les propostes realitzades i que ens transmetran als sindicats el resultat amb les puntuacions per mes treballat corresponents a cada lloc.

CCOO hem traslladat que s’hauria de valorar al màxim possible l’experiència en treball desenvolupat de tots els treballadors i de tot el temps. També trobem injust i absurd que treballadors que van superar procediments amb requisits, proves i criteris de selecció idèntics hagin de tornar a ser avaluats per ocupar exactament el mateix lloc que ja ocupen des de fa anys en un centre diferent.

CCOO creiem que veure que per algun motiu desconegut es tendeix a escurçar la part valorable, eliminant-la per gran part dels treballadors poden generar la desconfiança de la plantilla.

Quant a la segona fase del concurs, que fins ara havia quedat en uns llimbs d’indefinició per part de l’administració, recull la proposta de CCOO que sigui la més objectiva possible. Consistirà en una prova escrita basada en casos pràctics relacionats amb les funcions del lloc a exercir, evitant així que sigui una entrevista o un curset amb valoracions ad hoc segons el candidat. CCOO sol·licitarem que les preguntes siguin tipus test. L’Administració es compromet a publicar el temari sobre el qual versaria la prova.

També hem sol·licitat que es tingui en compte per part de l’administració els possibles efectes de les sentències sobre el concurs de comandaments del C.P. Puig dels Basses i el concurs de 2008.

La data prevista de publicació seria el dilluns 29 d’abril i la primera llista, la d’admesos, es preveu tenir-la llesta abans de l’estiu.

 

Modificació dels criteris de regulació de la borsa de treball del cos de tècnics especialistes

 

L’Administració, tal com havíem plantejat CCOO en anteriors reunions i la resta de la part social, presenta la seva proposta de modificació de la regulació de la borsa de treball de personal del cos de tècnics especialistes.

En aquesta ocasió, amb el teòric objectiu de definir diferents àmbits territorials i funcionals de selecció i funcionament de la borsa juntament amb la d’ampliar la llista de candidats, l’Administració ha definit els següents temes de contingut:

-Àmbits:

 Cinc àmbits territorials: Es modificaria l’estructura de l’actual borsa de treball que s’estructuraria en cinc àmbits territorials, que funcionaran de forma independent.

 • Barcelona: CP Obert 2, CP Dones, CP Brians 1, CP Brians 2, CP Quatre Camins, CP Joves, Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa.
 • Girona: CP Puig de les Basses, CP Obert Girona.
 • Tarragona i Terres de l’Ebre: CP Mas d’Enric, CP Obert Tarragona.
 • Lleida: CP Ponent, CP Obert Lleida.
 • Catalunya Central: CP Lledoners. 

 Dos àmbits funcionals: que funcionarien de forma independent.

 • Genèric/a d’oficina
 • Genèric/a d’interior (servei interior/àrea mixta/medi obert)

L’Administració obriria un període perquè els integrants i nous integrants manifestin la seva voluntat respecte àmbits territorials i funcionals.

A partir d’aquest moment el Departament ha tractat d’incloure una sèrie de factors i concrecions que no s’havien tractat i que alterarien la regulació actual amb els que CCOO hem discrepat per incoherents, incomplets o per suposar un gravamen als treballadors:

-Configuració dues llistes: L’Administració inexplicablement pretén mantenir dues llistes, una pels interins de la borsa inicials, i una segona pels incorporats a partir de desembre de 2017 que hagin prestat 1 any i 3 mesos. CCOO exposem que aquesta separació es injustificada i el període és absolutament excessiu.

-Gestió borsa: L’Administració planteja que comunicaria les incorporacions mitjançant dues trucades, amb una hora de marge i l’enviament d’un correu. CCOO traslladem la compatibilitat dels dos sistemes ampliant el temps de marge entre trucades i amb una espera per tal de rebre resposta de 48h.

Causes d’exclusió de la borsa de treball: l’Administració ampliaria els factors de les causes d’exclusió. Llevat que concorrin alguna de les causes de suspensió.

 • No complir o deixar de complir els requisits establerts per la borsa de treball.
 • Haver rebutjat tres ofertes de treball. El rebuig a la primera oferta de treball, comportaria que la persona treballadora se situï a l’ultima posició de bloc des del qual va accedir a aquesta oferta.
 • Dues renúncies a un nomenament. La primera renúncia a un nomenament comportarà que la persona treballadora se situï a l’última posició del bloc.
 • Haver estat impossible la localització de la persona en tres ocasions, amb el benentès que és exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte, i comunicar els canvis de les dades de contacte.
 • Haver estat cessat per rendiment insuficient, sempre que no comporti inhibició, o per manca evident de capacitat per a desenvolupar les funcions assignades al lloc de treball.
 • Tenir dos informes negatius de rendiment insuficient o manca de capacitat per a la mateixa persona i no s’acceptin les al·legacions presentades es comunicarà a la persona la rescissió del nomenament d’interí i per tant l’exclusió de la borsa.
 • Haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat per la comissió de falta greu o molt greu.
 • Per voluntat expressa de la persona treballadora.

CCOO mostrem el nostre desacord a totes les exclusions afegides, discrepant especialment en l’exclusió d’ofici del treballador eliminant la garantia d’anàlisi amb la part social regulada en l’antic Acord de borsa 2006 per informes negatius i possibles exclusions i el desconeixement i l’ambigüitat sobre el procediment d’elaboració dels informes.

-Causes de suspensió temporal de la borsa de treball: El departament trasllada:

 • Estar de baixa per incapacitat temporal.
 • Embaràs. En cas d’embaràs la mare podrà sol·licitar la suspensió de la borsa quan s’hagi d’incorporar a llocs de treball de genèric/a d’interior. Part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i naixement de fills o filles prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part.
 • Per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere.
 • Estar prestant servei, de forma temporal, en un altre lloc de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Defunció de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies.
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, pel temps que sigui indispensable per complir el deure.
 • Matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint dies naturals anteriors a l’oferiment d’una plaça o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. Nomenament per a càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva.

 En els supòsits que la incorporació de la persona al lloc de treball pugui comportar un risc per a la seva salut o per a la de tercers, l’Administració, a la vista dels informes de vigilància de la salut pertinents, instarà la seva suspensió temporal de la borsa.

 En el supòsit que s’incoï un expedient disciplinari a una persona que forma part de la borsa, l’Administració podrà suspendre-la temporalment de la borsa fins que es resolgui el procediment disciplinari, bé per sobreseïment, per manca de proves o perquè la persona imputada estigui exempta de responsabilitat, i en el cas de la imposició d’una sanció ferma en via administrativa per la comissió de falta greu o molt greu, ja serà causa d’exclusió no de suspensió.

Per CCOO aquest punt sobre causes de suspensió temporal ha de desaparèixer, mantenint com únic criteri la suspensió temporal la voluntat del treballador. Respecte la possible suspensió temporal per procediments disciplinaris, cal deixar clara la presumpció d’innocència com la base de qualsevol procediment disciplinari.

Cessament per rendiment insuficient o per manca de capacitat per a desenvolupar les funcions del lloc de treball:

L’Administració fa referència al concepte ambigu de presentació d’informes per rendiment insuficient o de manca de capacitat manifesta, que traslladaria el titular de la direcció del centre. CCOO insistim en que és necessari una concreció d’aquests conceptes, més a més valorant la generalitat en la redacció d’aquests informes i la repercussió que poden generar pels treballadors, impedint que en cap cas es converteixi en un calaix de sastre que permeti qualsevol cosa.

L’Administració afegeix que “L’informe emès es traslladarà a la persona funcionària interina, a la qual s’atorgarà un termini de 5 dies hàbils, des de l’endemà de la recepció de l’informe, per tal que si ho considera convenient formuli les al·legacions que consideri.” CCOO hem sol·licitat, que en tot cas, s’ampliï aquest període per ser  extremadament abreujat, i s’especifiqui en tot moment l’òrgan o el responsable que prengui part.

Finalment, l’Administracó planteja que “en el cas que s’emeti un segon informe de rendiment insuficient o manca de capacitat per a la mateixa persona i no s’acceptin les al·legacions presentades es comunicarà a la persona que es proposarà la rescissió del nomenament d’interí i per tant seva exclusió de la borsa.” CCOO traslladem que novament cal mantenir el tràmit de revisió recollit en l’Antiga borsa

-Canvi d’àmbit territorial:

El departament trasllada que per canviar d’àmbit territorial, ho hauran de sol·licitar i justificar davant del Servei de Gestió de Recursos Humans, que resoldrà sobre el canvi sol·licitat en el termini dels 30 dies hàbils. CCOO exposem que cal incloure també el canvi d’àmbit funcional, però d’ofici i escurçant, per tant, el tràmit.

En conclusió, aquest plantejament que neix amb l’objecte de millorar l’eficiència en la gestió de la cobertura de les necessitats de personal als centres i l’estabilització d’un procediment d’incorporació de treballadors més garantista. L’Administració comunica el seu compromís de revisar la proposta de modificació traslladada per CCOO, i especifica que en cas de no arribar a un Acord, incorporaria directament a una part dels interins de reforç incorporats a partir de desembre de 2017.

 

Circular 1/2015 dels permisos del personal per a participar en les jornades electorals

 

CCOO hem demanat en solitari amb posterior suport dels altres sindicats, inclòs algun que ha escrit en la seva nota que també ho va demanar però degué fer-ho en llenguatge de signes, ja que no va obrir la boca, que es modifiqui l’absurda Circular 1/2015 en relació al permís del personal per a participar en les jornades electorals,  per a tornar a la situació anterior a aquesta circular, per la qual aquell treballador que renunciava voluntàriament a les quatre hores de permís durant la jornada electoral, era compensat amb 7,5 hores.

Això era i és el més beneficiós per als treballadors, els centres i la mateixa administració en ple.

L’Administració s’ha mostrat receptiva i ha manifestat que ens contestarà d’ací a poc temps.

 

Grup de treball sobre jubilació anticipada

 

Finalment CCOO hem demanat una vegada més reunió urgent del grup de treball sobre la jubilació anticipada i la 2a activitat que porta gairebé dos mesos sense ser convocada.

També hem demanat que es convoqui de manera immediata la comissió de seguiment de l’acord, la qual es va acordar que es dugués a terme cada tercer dimecres del mes, i que porta ja dos mesos sense convocar-se.

 

Contractes de reforç per a Setmana Santa

 

A la petició de CCOO d’informació sobre els contractes de reforç per a Setmana Santa, l’Administració contesta que es contractaran a 50 dels 57 companys ara disponibles en la bossa de reforços. La durada prevista és del 15 d’abril al 15 de maig i seran reforços purs, és a dir, no seran places amb codi lloc.

CCOO immediatament hem demanat que se’ls contracti per un període més llarg de temps, fins més enllà de l’estiu donada la manca de personal en els centres i amb contractes de substitució vinculats a la cobertura de les baixes no de reforç.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL – 09/04/2019

US CONTINUAREM INFORMANT!