ESCRIT REGISTRAT DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO DIRIGIT AL SECRETARI DE MESURES PENALS – 18/04/2019

A l’Atenció del Sr.

Amand Calderó i Monfort

Secretari de la Secretaria de Mesures Penals,

Reinserció i Atenció a la Víctima

Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya

Per la present us volem fer arribar formalment una queixa respecte a l’aplicació de les diferents normatives reguladores de la formació dels treballadors/es del C.P. Mas d’Enric i diverses sol·licituds de reunió urgents.

 D’un temps ençà ens trobem que la direcció del centre ha traslladat directrius i criteris que no s’ajusten a la normativa ni a cap possible ordre emesa per la Direcció General de Serveis Penitenciaris, avui Secretaria de Mesures Penals, i per tant està incorrent en irregularitats a l’hora d’interpretar els criteris respecte a la formació on-line.

La normativa en relació a la formació, tot i que caldria actualitzar-la en alguns aspectes, es troba recollida en Acord en la Mesa Sectorial de negociació. Aquesta tracta d’homogeneïtzar criteris i regular el dret a la formació dels empleats i les empleades públiques, especificant  el següent:

 • Que no hi ha d’haver cap diferenciació entre la formació on-line i la formació presencial.
 • Que la formació es realitzarà al centre de treball sempre que sigui possible i que no es pertorbin els serveis.
 • Que en qualsevol cas s’ha de procurar que aquesta formació no s’efectuï dintre de l’horari de presència obligada.

CCOO ratifiquem, com bé sap, que la situació tant de Mas d’Enric com de la quasi totalitat dels centres penitenciaris és precària respecte recursos de personal i que amb prou feines s’estan cobrint els serveis. Seria temerari, i així ho hem traslladat verbalment al seu departament de RR.HH, indicar l’obligatorietat de realització de la formació on-line en horari laboral, obviant la casuística pròpia dels horaris especials i la presència obligada continuada en interior, juntament amb les especificitats del col·lectiu de tractament i d’oficines.

Cal mencionar específicament la nota informativa que per part del Director del centre s’ha traslladat a la plantilla. En aquesta, es fa constar, presumptament, el fet d’haver rebut indicació de la Secretaria SMPRAV en la qual s’indica que no poden compensar aquesta formació.

Veient que la situació lluny de solucionar-se ha empitjorat, ens veiem en l’obligació de presentar formalment i per escrit la present queixa amb la pertinent documentació adjunta que demostra aquests fets, que només fan que privar, posant traves, d’un dret tan essencial com és la formació als treballadors/es del centre CP Mas d’Enric.

Des de CCOO, coneixedors de la importància que vostè mateix ha reconegut a la formació en reiterades compareixences i personalment, demanem i exigim que traslladi les instruccions pertinents per la rectificació d’aquestes interpretacions a la Direcció del Centre i els recordi que actuïn conforme a les normatives i a les directrius que s’aproven des d’instàncies superiors.

Tot esperant una solució satisfactòria per ambdues parts, esperem que es pugui solucionar sense haver de recórrer a organismes aliens a la Secretaria de Mesures Penals.

 

Sol·licitud de convocatòria de Grup de transports i Grup d’envelliment de la plantilla:

Tanmateix, aprofito per traslladar-li la necessitat de convocar una reunió del Grup de transports i del Grup d’envelliment de la plantilla. Aquestes són imprescindibles per afrontar de manera organitzada les diferents problemàtiques, amb la finalitat de trobar una solució que permeti tant la recuperació d’un sistema de transports en els termes que específicament es regulen en els Acords de tancaments de centres, adequat i ajustat als horaris de la prestació dels serveis, com la continuïtat d’un grup que avanci amb el respectiu estudi d’envelliment de plantilla i elevi un conjunt de propostes per tal que es regulin o es traslladin les propostes als òrgans o Governs competents.

 

Sol·licitud d’entrega proposta definitiva de bases del concurs de comandaments d’interior i oficines:

CCOO aprofitem per traslladar-li que després de gairebé un any de l’inici, el passat 9 d’abril ens vam reunir al Grup de treball penitenciari, i que en el mateix, l’Administració va informar que el pròxim 29 d’abril publicaria les bases del concurs de comandaments de règim interior i oficines, comprometent-se a donar trasllat d’aquestes als sindicats. CCOO sol·licitem que se’ns traslladin, tan aviat com es pugui de manera prèvia a la publicació, a la fi i efectes d’analitzar la proposta en el seu contingut formal i dispositiu.

 

Sol·licitud convocatòria extraordinària urgent Comissió de Seguiment de l’Acord de condicions de treball del personal penitenciari:

Finalment, i amb especial situació d’urgència li trasllado l’extrema necessitat de convocar la reunió de Comissió de Seguiment de l’Acord de condicions de treball del personal penitenciari, que no es reuneix des del passat 20 de febrer. L’Administració ha vulnerat en dues ocasions la periodicitat mensual acordada no havent-hi realitzat la convocatòria del 20 de març, ni la següent del 17 d’abril, sense cap motiu al·legat o justificat.

CCOO li donem trasllat d’alguns dels principals temes per tractar i més cabdals pel col·lectiu penitenciari:

 • PRP, integració al complement específic de les quanties corresponents. Pròrroga, actualització de quantitats a percebre.
 • Contractacions d’interins de vigilància. Modalitat i períodes.
 • Cobertura de la Relació de Llocs de treball en tots els centres.
 • Estat oferiment 23 comissions de servei.
 • Valoració acte públic voluntari pel personal interí integrant de la borsa de tècnics especialistes.
 • Uniformes: incompliment d’entregues, revisió de tares i unificació d’uniformitats. Roba d’hivern i estiu. Actualització.
 • Canvis de servei. Criteris restrictius i ampliació anual.
 • Modificació de la Circular 1/2015 en relació al permís del personal per a participar en les jornades electorals.
 • Continuïtat d’interins amb data de cessament. Relació actual de llocs que ocupen per categoria i per centre.
 • Situació i previsió futura dels reforços.
 • Resolució de Concurs comandaments, calendari i procediments futurs de resta de categories. Concurs de trasllats.
 • Criteris per assignació comissions de servei, cessament.
 • Petició d’elaboració de guies i temaris dels diferents processos de selecció futurs en l’àmbit penitenciari.
 • Calendari negociació del proper Acord de condicions de treball.
 • Hores extres. Compensació d’acord a la normativa en tots els centres.
 • Dimensionament plantilles centres oberts i model de centres i funcions. Revisió model medi Obert.
 • Novetats dels processos selectius d’Educadors socials, Juristes i Treballadors socials i Psicòlegs.
 • Servei de transports als centres penitenciaris. Concretament al CP Puig Bases i Mas Enric.
 • Dimensionament plantilles centres oberts i model de centres i funcions. Revisió model medi Obert.
 • Oferta publica tècnics especialistes.
 • Novetats que l’Administració es va comprometre a portar referent els nous equipaments penitenciaris de Zona Franca.
 • Carència estructural de GMO Centre obert 2 de Barcelona, interior i oficines Mas d’Enric i Crimos al COTA.
 • Inversió en infraestructures i calendari d’obres als centres penitenciaris a Barcelona.
 • Dades completes de tots els centres, fent constar les tipologies de plaça i forma d’ocupació.
 • Criteris fixats per la substitució d’IT i altres situacions. Dades actuals i previsió de cobertura.
 • Ampliació horària prestació servei de cafeteria als centres penitenciaris. Apertura cafeteria interior B2.
 • Punts pendents de les darreres comissions de seguiment.

Tenint en compte la necessitat de resoldre aquestes i d’altres casuístiques, i que la major part dels temes són propis de la comissió de seguiment, CCOO sol·licitem que convoqui reunió extraordinària per analitzar els temes anteriorment exposats.

Finalment, aprofitem per sol·licitar formalment reunió per realitzar un primer anàlisis formal del pla estratègic d’execució penal d’Adults. Després de la presentació realitzada per la Secretaria, han sorgit i hem de traslladar multitud d’inquietuds al respecte impulsades des de tots els col·lectius que integren el model penitenciari català.

Barcelona a 18 d’abril de 2019.

US CONTINUAREM INFORMANT!

DESCARREGA EN PDF L’ESCRIT REGISTRAT DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO DIRIGIT AL SECRETARI DE MESURES PENALS – 18/04/2019