PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

 

Ahir, 1 de juliol de 2021 s’ha publicat la resolució JUS/2013/2021, de 28 de juny, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

D’acord amb la resolució:

  • S’ha aprovat i fet pública la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).
  • S’ha fet pública la llista provisional abans esmentada a través del tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), i al web del Departament de Justícia ( http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ ).
  • S’ha modificat el redactat del primer paràgraf de la base 5.2 de l’annex 1 de la Resolució JUS/1208/2021, que queda redactat amb el contingut següent:

Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució esmentada al paràgraf anterior al DOGC, per presentar davant l’òrgan convocant possibles al·legacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses. Les persones aspirants han de presentar les al·legacions i la documentació que considerin convenient per mitjans electrònics, preferentment mitjançant el formulari d’al·legacions que trobaran al web ( http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ ). El formulari estarà disponible durant el període de presentació d’al·legacions. Les trameses fetes per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.”

  • Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (DES D’AVUI 2 DE JULIOL FINS AL 15 DE JULIOL DE 2021) , per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 5 de la convocatòria.
  • Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin, dins d’aquest termini, els defectes que els siguin imputables i que n’hagin motivat l’exclusió, es considerarà que desisteixen de la petició.

Barcelona a 29 de juliol

 

US CONTINUAREM INFORMANT!