PUBLICADA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES AL PROCÉS D’OBERTURA DE LA BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES DE SERVEIS PENITENCIARIS

 

Avui s’ha publicat l’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/422/2023)

 

FEU CLIC AQUÍ PER DESCARREGAR L’ACORD

 

FEU CLIC PER ACCEDIR A LA INFORMACIÓ DEL PROCÉS I ELS ANNEXOS

 

L’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu esmentat, reunit en data 9 de maig de 2023, ha acordat aprovar i fer pública la informació següent:

Primer.- La llista provisional d’aspirants admesos amb els mèrits al·legats valorats, ordenada per ordre alfabètic (annex 1)

Les persones interessades podran formular les observacions o al·legacions contra la valoració provisional de mèrits que considerin pertinents davant l’Òrgan Tècnic de Selecció, en el termini comprès entre el 9 i el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos, accedint al formulari habilitat a l’efecte i publicat al web del departament dins del Procés selectiu per a la borsa del cos tècnic d’especialistes de serveis penitenciaris , incorporant un únic document que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Segon.- La llista provisional de persones admeses ordenada per la suma dels mèrits al·legats valorats (annex 2). Tal com s’especifica a les bases del procés, en cas d’empat en la suma dels mèrits valorats, aquest es dirimirà segons la puntuació obtinguda en cadascun dels mèrits d’acord en l’ordre en que apareixen a la convocatòria (titulacions acadèmiques, català, ACTIC i idiomes). I en el cas que persisteixi l’empat, s’ordenarà per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “B”, d’acord amb la Resolució PRE/505/2022, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants als processos selectius de l’any 2022.

Tercer.- La llista de persones excloses, amb especificació del/s motiu/s d’exclusió, ordenades per ordre alfabètic (annex 3).

Les persones interessades podran formular les observacions o al·legacions contra els motius d’exclusió que considerin pertinents davant l’Òrgan Tècnic de Selecció, en el termini comprès entre el 9 i el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos, accedint al formulari habilitat a l’efecte i publicat al web del departament dins del Procés selectiu per a la borsa del cos tècnic d’especialistes de serveis penitenciaris , incorporant un únic document que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Quart.- Establir el termini comprès entre el 9 i el 17 de maig de 2023 per acreditar la documentació següent:

  • Certificat B2 o superior de coneixements de llengua catalana
  • Certificat de coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior i documentació acreditativa de la nacionalitat (només les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola)
  • Tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats a la sol·licitud

Aquesta documentació s’haurà de presentar telemàticament, mitjançant el formulari habilitat. A cada apartat del formulari s’hauran d’incloure en un únic document els mèrits corresponents. El nom del document no pot contenir accents, espais en blanc ni caràcters especials i el seu pes no pot superar els 5.000 kB.

Barcelona, 9 de maig de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE L’ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!