PUBLICADA LA LLISTA DEFINITIVA DE VALORACIÓ DE MÈRITS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JU014 I LA PROPOSTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓ

 

Avui, dimarts 29 de març de 2022, s’ha publicat l’acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) reunida en data 15/03/2022

Primer.- De conformitat amb el punt 11.2 de les bases de la convocatòria, l’òrgan convocant ha acceptat les renúncies a la participació al concurs de les persones identificades amb els DNI següents:
035101768L
052170923T
046568221Y

Segon.- De conformitat amb el punt 3 de les bases de la convocatòria, la Junta de Mèrits i Capacitats, acorda excloure del concurs per no complir el requisit de trobar-se, respecte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en situació de servei actiu, a la persona identificada amb el DNI següent:
017203107G

Tercer.- Resoldre les al·legacions relatives a la valoració dels mèrits i capacitats de la primera fase que han presentat les persones concursants, les quals es detallen a l’annex 1.

Quart.- Valorar, de conformitat amb l’estudi i la consideració de la documentació aportada per les persones concursants en el termini d’al·legacions, les activitats formatives que s’especifiquen a l’annex 2.

Aquestes activitats formatives s’incorporen a la llista de formació valorada feta pública el 8 de juliol de 2021, mitjançant Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de 5 de juliol de 2021.

Cinquè.- La llista definitiva de valoració de mèrits i capacitats de la primera fase de les persones aptes de la segona fase participants en aquest concurs (annex 3).

Sisè.- Efectuar la proposta definitiva de resolució del concurs de mèrits i capacitats, de conformitat amb el que disposa la base 11 de la Resolució JUS/1116/2019, de 29 d’abril, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019), i trametre-la a l’òrgan convocant perquè l’aprovi (annex 4).

Setè.- Publicar L’Acord en data 29 de març de 2022, a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 8.3 de les bases de la convocatòria esmentada.

Vuitè.- Elevar la proposta definitiva de resolució a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Justícia en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 112,121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 29 de març de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JU014 

US CONTINUAREM INFORMANT!