REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1

 

El passat 23 de març va tenir lloc una reunió amb la Direcció del centre. Assisteixen Director, STJ, Subdirectora de Dones, subdirector de tracatament i  Gerent , per la part social CCOO i la resta de sindicats.

Com a punts a tractar a l’ordre del dia s’estableixen:

 • Entrada en vigor el proper 1 d’abril de la circular 1/22.
 • Concurs intern de l’any 2022.

CIRCULAR 1/22:

 

En relació a aquest punt, des de la Secció Sindical de CCOO Brians-1, exposem:

 • La necessitat de l’assignació en exclusiva al departament especial de dones i al departament de sancionats atès que a la nova circular s’hi estableix la possibilitat que en els departaments de règim tancat  i de sancionats la figura del CUE,  en cas de tenir-ne amb assignació exclusiva, desenvolupi les mateixes funcions en les situacions d’aïllaments i contencions  que hauria de realitzar el cap de serveis si no es disposa de CUE. Entemem que en aquestes unitats de vida l’assignació del CUE ha de ser tal com estableix la circular: assignació exclusiva. Més tenint en compte que es poden donar coetàniament  situacions d’emergència que requereixin la presencia del CS, al qual no podrà substituir el CUE a no ser que estigui exclusivament assignat al departament.

Ens responen dient-nos que el centre es troba en un pla de redimensionament respecte als CUE disponibles, els quals en aquests moments resten ubicats al departament de dones,  Mr-5, UHPP, UMS i amb la previsió que quedi properament cobert el departament  d’ingressos. També ens transmeten que des de Direcció, no entenen que sigui necessària l’assignació exclusiva que requereix el protocol, qüestió amb la que no podem estar d’acord i al respecte de la qual demanem que es faci un aclariment , ja que entenem que el redactat de la circular es clar i inequívoc (parla literalment de dedicació exclusiva).  Des de CCOO, manifestem la nostra discrepància en aquest aspecte ja que entenem que el protocol no permet cap altra interpretació.

 • La circular determina la necessitat de que el sistema d’ interfonia de les cel·les de contenció ha d’estar activat des de l’inici fins a la finalització de la immobilització, al nostre centre actualment resulta impossible donar compliment a questa exigència ja que el fet de connectar la interfonia d’una de les cel·les comporta deixar inhabilitades totes les demés, amb el conseqüent risc que això implica per a la seguretat. Preguntada la Direcció al respecte d’això, manifesten que de moment no hi ha cap previsió d’adequar el sistema d’interfonia  i que per tant, davant la impossibilitat material d’aplicar aquest punt del protocol , el fet de no donar-li compliment queda plenament justificat.
 • Terra de la cel.la  antilliscant (no hi ha cap cel.la que en tingui). Aquesta és una altra exigència del protocol que a data d’avui no es compleix al nostre centre i per la qual no hi ha cap previsió concreta de posar-hi solució segons ens transmet la direcció. Manifestem que aquesta equipació ja s’havia demandat des de molt abans de l’entrada en vigor de la circular ja que per qüestions de seguretat en el treball la considerem imprescindible.
 • Preguntem qui s’ha de fer càrrec d’atendre les necessitats fisiològiques dels interns continguts al llit, ja que en el protocol no parla de cap professional en concret. Com en altres ocasions, la resposta deixa intuir que haurien de ser els funcionaris d’interior, resposta amb la qual no podem estar menys d’acord. Demanem que s’elevi aquesta consulta a la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària i que se’ns notifiqui la resposta.
 • Pell que fa a l’adequació de les cel·les d’aïllament i de contenció, apuntem que en la cel.la habilitada a aquests efectes al departament d’infermeria no hi ha dotació de so i que en la circular es marca un termini de 6 mesos per  esmenar aquestes mancances.
 • Sol·licitem, com en cada reunió, un augment del número de funcionaris i específicament de la dotació de CUSIs de servei (actualment només 34),  tot i que aquest ja és un problema endèmic al nostre centre i una demanda sindical reiterada, amb la entrada en vigor de la nova circular, això es veu encara més agreujat ja que en moltes ocasions, especialment en el servei de nit,  els efectius no són ni els suficients per poder dur a terme de manera segura una contenció/immobilització. Des de Direcció  se’ns comunica que tot i que  contínuament sol·liciten més reforços però poques vegades s’atén a les seves demandes.

En totes les qüestions que s’han plantejat, la Direcció s’ha mostrat predisposada a oferir solucions i a demanar els aclariments necessaris a qui sigui pertinent.

 

CONCURS HORARI 2022

 

 • El concurs horari de 2022 al centre està previst que es publiqui en  breu, previsiblement abans de que finalitzi el mes. Se’ns informa que en la propera convocatòria regirà el criteri interpretatiu en relació a la instrucció 2/2008 de la SMPRiJJ, sobre aplicació del grup de treball de personal penitenciari i sobre assignació d’horaris i serveis al personal dels cossos de servei penitenciaris assignats a determinats llocs de treball dels àmbits administratiu i de vigilància dels centres penitenciaris, això suposarà que l’any 2023 hi hagi una oferta molt més limitada de places.

TEMES DIVERSOS D’INTERÉS:

 

 • A dia d’avui hi ha un projecte de re-definició del la UMS encaminat a reconvertir la unitat de vida en un espai exclusivament per dones, la previsió és que a principis d’abril ja no hi hagi interns ubicats a la UMS i es pugui reconvertir en un mòdul de Dones que ajudaria a descongestionar Dones U i que marcaria el possible inici d’una solució a la manca de classificació interior que es viu al mòdul de dones del centre.
 • La formació del personal cridat a fer els cursos de formació (GAPs), fora del seu horari laboral, es compensa amb 1,5 hores des de la sortida del domicili i fins la seva arribada, des de RRHH ens informen que no es paguen dietes per quilometratge. Des de CCOO recomanem als funcionaris que es trobin en aquesta situació que tramitin de totes maneres la sol·licitud de les dietes a través del portal ATRI per tal de que puguin obtenir una resposta per part de la SMPRiJJ.
 • Ens informen que el mes vinent està previst l’inici de les obres de construcció de la nova cuina que finalitzaran entre octubre i novembre d’aquest any. Amb el seu  inici es proveirà al centre d’una dotació extra de personal per al seu control (entre1-2 funcionaris). En relació a la cafeteria de funcionaries, ens comuniquen que estan fent tot allò possible per intentar mantenir les dues cafeteries que hi ha al centre, tot i que serà complicat perquè la tendència, com ja ha passat en la resta de centres, és que romangui només una de les cafeteries (exterior).
 • Insistim en la necessitat de que la formació del personal, per part de la Direcció en  són conscients estan d’acord en que  hauria de ser més extensa i continuada, però, donada la situació de falta d’efectius, ens diuen obertament que han de limitar-la per poder cobrir serveis

Sant Esteve Sesrovires a 24 de març de 2022

Nosaltres, treballadors/es del Centre Penitenciari de Brians 1,

 

DESCARREGA EN  PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL C.P. BRIANS 1 23/03/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!