PUBLICADA LA LLISTA DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS7031/2022 DE LES PERSONES APTES AMB LES CORRECCIONS DELS ERRORS

 

Avui s’ha publicat l’acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centresncpenitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022) on s’inclou la llista correcta de les persones aptes de la prova de la 2a fase del concurs.

 

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats ha acordat i fer públics els acords següents:

Primer. Que en l’Acord publicat el 25 de maig de 2023, es van detectar alguns errors de transcripció en els resultats publicats arran d’una incidència informàtica.

Que s’han revisat novament els resultats de les proves de totes les persones participants en aquesta convocatòria de concurs específic i s’ha comprovat que els resultats de les persones aptes per als llocs de cap de l’Àrea Funcional i responsable d’instal·lacions i equips tècnics són correctes.

Pel que fa als resultats dels llocs de cap d’Unitat i encarregat/ada d’àrea administrativa, de de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, es rectifiquen els errors detectats i es publiquen les llistes correctes.

Amb la finalitat de facilitar la consulta dels resultats, es publica l’annex 1 amb els resultats de la prova d’acreditació dels mèrits i capacitats complementàries de la segona fase del concurs, prevista en el punt 7.5 de les bases de la convocatòria esmentada.

L’annex esmentat en aquest Acord es pot consultar a la intranet del Departament de Justícia, Drets i Memòria, prèvia identificació de la persona participant amb el seu usuari i contrasenya GICAR.

Les persones participants no aptes poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord.

Aquest recurs s’ha de presentar telemàticament, accedint des del web del Departament de Justícia, Drets i Memòria al formulari següent:
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=OPO041RECU

El recurs s’ha de presentar en un únic fitxer que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar

Les persones participants aptes poden formular al·legacions davant la Junta de Mèrits i Capacitats en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord, per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment d’acord amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les al·legacions s’han de presentar telemàticament, des del dia 30 de maig al 12 de juny de 2023, ambdós inclosos, accedint des del web del Departament de Justícia, Drets i Memòria al formulari següent:
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=OPO041ALEG

Les al·legacions s’han de presentar en un únic fitxer que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Segon. Fer públic aquest Acord en data 29 de maig de 2023 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

Barcelona, 29 de maig de 2023

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS

PÀGINA DE L’ADMINISTRACIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/031/2022 

US CONTINUAREM INFORMANT!