PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU D’EDUCADORS

 

Avui, 14 de juny de 2019, s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/1602/2019, de 13 de juny, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).

D’acord a aquesta resolució:

  • S’aprova i fa pública la llista provisional de les persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (núm. de registre de convocatòria JU029).
  • Es fa pública la llista provisional de les persones admeses que, en relació amb el segon exercici de la primera prova, preguntes curtes de caràcter teoricopràctic, estan exemptes de fer-lo i/o han de fer-lo de manera parcial o total.
  • Es fan públiques les llistes provisionals esmentades a través del tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/ d’acord amb el que estableixen les bases 6.1 i 8.1.1 de la resolució de la convocatòria.

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació que correspongui, mitjançant la presentació telemàtica de la sol·licitud d’al·legacions i d’esmena de documentació que es podrà obtenir al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ JUS/1602/2019 PER LA QUAL S’APROVA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS SELECTIU D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT