PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

Avui s’ha publicat la llista provisional de mèrits dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (feu clic), en relació amb els cossos, escales o especialitat de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (convocatòria amb núm. de registre 300)

Acord del Tribunal Qualificador:

En la sessió de data 8 de setembre de 2022, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest Tribunal ha acordat:

1. Publicar la relació de codis de tràmit intern dels diferents processos de selecció que conformen la convocatòria amb núm. de registre 300 (cossos, escales o especialitats de personal funcionari), la qual consta a l’annex 1.

2. Aprovar i publicar els criteris aplicats per a la valoració provisional de mèrits objecte d’aquest Acord, els quals consten a l’annex 2.

3. Aprovar i publicar la valoració provisional de mèrits que consta a l’annex 3.

De conformitat amb el que preveu la base comuna 8.3 de la convocatòria, les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord a l’e-Tauler, per formular, davant el Tribunal Qualificador, al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional i presentar la documentació que considerin oportuna.

De conformitat amb el que preveu la base comuna 14.3 de la convocatòria, aquestes al·legacions s’han de presentar a través del tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció. Consegüentment, no s’acceptaran al·legacions que no siguin presentades mitjançant aquest canal electrònic.

A aquest efecte, les persones aspirants hauran d’indicar que formulen al·legacions en relació amb la convocatòria amb núm. de registre 300 (cossos, escales o especialitats de personal funcionari), així com el codi de tràmit intern de procés de selecció, d’acord amb la relació que consta a l’annex 1.

4. Juntament amb la valoració provisional de l’annex 3, s’indica, per a cada persona aspirant, la informació relativa als requisits de participació de la taxa i de coneixements de llengua catalana, facilitada per l’òrgan convocant.

En aquest sentit:

a) Les persones aspirants respecte de les quals s’indica les sigles PE, PI o PM, segons la llegenda que consta a l’annex 3, rebran un requeriment de pagament, amb avís a través del correu electrònic que van indicar en la seva sol·licitud de participació, i accessible a través del mateix tràmit pel qual la van presentar.

A aquest efecte, aquestes persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord a l’e-Tauler, per:

– atendre aquest requeriment i, per tant, dur a terme el pagament corresponent en línia, amb targeta bancària VISA o MASTERCARD de qualsevol entitat;
o bé, presentar la documentació acreditativa dels supòsits d’exempció o bonificació, a través del tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

Les persones aspirants que no atenguin aquest requeriment de pagament o no presentin la documentació acreditativa dels supòsits d’exempció o bonificació, quedaran excloses respecte del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació, en els termes previstos en les bases comunes 2.8, 4 i 11 de la convocatòria.

b) Les persones aspirants respecte de les quals s’indica que no disposen del requisit de coneixements de llengua catalana, han presentar la documentació acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana exigit, inclosa la possibilitat d’aportar un certificat del departament corresponent.

Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord a l’e-Tauler, per aportar aquesta documentació, a través del tràmit electrònic Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

Les persones aspirants que no aportin la documentació acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana exigit, seran convocades a la realització de la prova acreditativa d’aquest requisit, establerta en la base comuna 8.5 de la convocatòria, sens perjudici de la possibilitat d’aportar l’esmentada documentació fins al mateix dia de la seva realització, cas en el qual restaran exemptes de realitzar-la.

5. De conformitat amb la base comuna 13 de la convocatòria, els acords es publiquen en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web d’informació de la Direcció General de Funció Pública sobre els processos d’estabilització mitjançant el sistema de concurs de mèrits:
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-delocupacio-temporal/concurs-de-merits/.

Barcelona, 8 de setembre de 2022

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR AMB LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!