PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS VALORATS DEL PROCÉS DE SUSBSTITUCIONS DEL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES DEL 18 DE JUNY DE 2020


L’Òrgan de Selecció del procés de substitucions del cos de Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de Serveis Penitenciaris (ref. núm. JUS/223/2020), convocat el 18 de juny de 2020 ha acordat publicar:

1.- La llista provisional de mèrits valorats, ordenada per DNI.


Les persones interessades podran formular les observacions o reclamacions contra la valoració provisional de mèrits que considerin pertinents davant l’Òrgan de Selecció, en el termini comprès entre:

El 13 i el 16 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos)

Accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘La meva carpeta’; incorporant a l’espai “Al·legació mèrits” un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

2. – La llista provisional de persones ordenada per la suma de la puntuació obtinguda al qüestionari de coneixements i als mèrits valorats.

Tal com s’especifica a les bases de l’Anunci esmentat, en cas d’empat en la suma de la puntuació obtinguda al qüestionari de coneixements i als mèrits valorats, s’ordenarà per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “E”, d’acord amb la Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2020.

CCOO només podem qualificar aquest procés com un autèntic despropòsit de principi a fi i amb el qual hem estat en desacord des del moment que l’Administració va comunicar la seva realització:

  1. La selecció de candidats es va realitzar per mitjà d’un ridícul corre-corre de veure qui era més ràpid amb el ratolí, més propi d’un vídeo joc que de seleccionar personal per als centres penitenciaris catalans.
  2. No va haver-hi òrgan de selecció fins que l’Administració es va adonar de les conseqüències legals que això comportava, creant a tot córrer un.
  3. Es va classificar inicialment als candidats segons el resultat d’una prova escrita, sense donar temps a revisar els mèrits. Això ha donat lloc a absurds il·lògics com que una persona amb menys mèrits que una altra però amb bona nota inicial hagi estat seleccionada per a treballar abans que una altra amb una nota inferior a l’anterior però amb més punts de mèrits i una puntuació global major.
  4. La valoració de mèrits havia d’haver estat llesta al setembre, tal com va prometre l’Administració, i al final ho ha estat gairebé a mitjan octubre.

CCOO fa ANYS que demanem que s’obri la borsa d’interins

CCOO fa ANYS que demanem que s’integri a tots els interins en una única borsa ordenada per l’únic criteri del temps treballat

CCOO vam ser l’ÚNIC sindicat que NO vam signar la infame modificació de l’acord de borsa que va institucionalitzar la coexistència d’una bossa d’interins de primera al costat d’una sub-borsa de la vergonya per a reforços i substitucions

Barcelona a 09 de octubre de 2020

DESCARREGA L’ACORD DEL ORGAN DE SELECCIÓ AMB LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I LA LLISTA ORDENADA DE CANDIDATS

US CONTINUAREM INFORMANT!