PUBLICADA LA RESOLUCIÓ AMB ELS RESULTATS DE LA 4a PROVA DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

Avui, 28 de juliol de 2022 s’ha publicat l’acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

El tribunal qualificador del procés de selecció esmentat, reunit en data 27 de juliol de 2022, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Modificar la valoració definitiva dels mèrits d’una persona publicada el dia 23 de juny de 2022, atès que la persona aspirant ha presentat un escrit dirigit al tribunal qualificador en què comunica que no té la titulació de català informada al seu expedient personal.

2. En conseqüència, modificar i publicar les llistes amb la puntuació total obtinguda per les persones participants al procés de selecció per ordre alfabètic (annex 1) i de puntuació (annex 2).

3. Convocar a la realització de la quarta prova (comprovació de les causes d’exclusió mèdica) a la persona participant que es relaciona a continuació, d’acord amb l’ordre de puntuació de l’annex 2:
DNI: ***8450**

4. Aprovar la relació parcial de les persones aspirants, que en la data de publicació d’aquest Acord, són aptes de la quarta prova (comprovació de les causes d’exclusió mèdica), de caràcter obligatori i eliminatori (annex 3).

En relació amb el curs selectiu, la distribució de les persones aspirants aptes segons el torn assignat es publicarà properament.

5. Informar que la llista completa de resultats de la quarta prova es publicarà quan s’hagin realitzat les proves complementàries que, d’acord amb la base 8.1.4 de la convocatòria, siguin necessàries per determinar l’aptitud psicofísica necessària per desenvolupar les funcions del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1).

Les persones aspirants que hagin de realitzar aquestes proves complementàries rebran en el decurs dels propers 10 dies una notificació que podran consultar a l’Àrea Privada, en què s’indicarà el dia i l’hora en què es duran a terme les proves esmentades.

6. Fer públic aquest Acord en data 28 de juliol de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça:

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de juliol de 2022

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030 AMB ELS ANNEXOS

US CONTINUAREM INFORMANT!