PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019

 

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/1880/2022, de 14 de juny, per la qual es resol la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019).

 

D’acord a la resolució:

 

−1 Es Nomenen les persones identificades pel DNI, per als llocs de comandament i singulars que s’indiquen a l’annex de la Resolució.

 

−2 D’acord amb la base 11 de la convocatòria, la destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convocant.

 

−3 D’acord amb la base 12 de la convocatòria, els cessaments i la presa de possessió de les persones nomenades s’han de dur a terme de la manera següent:

3.1 Els funcionaris han de cessar en el lloc de treball que ocupen l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.

3.2 La presa de possessió als llocs de treball als quals són destinats aquests funcionaris s’ha de dur a terme l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti documentalment un canvi de localitat de residència, cas en el qual s’ha d’efectuar en el termini de 15 dies hàbils.

3.3 Quan la resolució esmentada del concurs específic comporti el reingrés al servei actiu, la presa de possessió s’ha de dur a terme tal com s’especifica al punt 3.2.

−4 De conformitat amb la base 11 de la convocatòria, en el moment de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu la normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible, dins els 10 dies hàbils a comptar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

 

Informació sobre els recursos a interposar:

 

Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d’un mes, d‘acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a, 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es pot entendre desestimat i es pot interposar un recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de juny de 2022

 

DNI Codi concurs Codi lloc Lloc Nivell Centre de treball Localitat
004548086C V031 0083429 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
007486022M V050 0046068 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Mas d’Enric El Catllar
007870544J R001 0090424 Cap de Serveis 22 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires
013097956P V008 0042247 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
014952133V V011 0077709 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
025439353L V028 0088943 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Lleida Lleida
033881276E V021 0085608 Cap de Serveis 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
033894803W V022 0085612 Cap de Serveis 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
033905218K V002 0032632 Cap de Serveis 22 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires
033910368L V058 0174660 Cap de la Unitat de Suport Administratiu als Equips Directius 22 CP de Joves La Roca del Vallès
033922362F V019 0042205 Cap de Serveis 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
033947573X R124 0054415 Cap de la Unitat de Suport Administratiu als Equips Directius 22 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada
035036712F V006 0054752 Cap de Serveis 22 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada
035107970B V048 0156780 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP de Dones a Barcelona Barcelona
036977858E V037 0062318 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona
037291638J R116 0037148 Cap de la Unitat de Recursos Humans 22 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires
038080790N V040 0083505 Coordinador/a de la Unitat Especialitzada 22 CP Mas d’Enric El Catllar
038439588X R047 0054739 Cap de Serveis 22 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada
038452683H V013 0081685 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
038459440J V034 0081649 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
038550102D V038 0062377 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona
038550124P V001 0042547 Cap de Serveis 22 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires
038559503A V003 0174310 Cap de Serveis 22 CP de Joves La Roca del Vallès
039356433Y R119 0054416 Cap de la Unitat de Recursos Humans 22 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada
039358946N V059 0082951 Cap de la Unitat de Suport Administratiu als Equips Directius 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
039679054Y V033 0083431 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
039853000A V043 0174640 Cap de la Unitat de Gestió Econòmica 22 CP de Joves La Roca del Vallès
040316324S V055 0184200 Cap de la Unitat de Recursos Humans 22 CP Mas d’Enric El Catllar
040319739A V060 0166350 Cap de la Unitat de Suport Administratiu als Equips Directius 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
040431819G V018 0042234 Cap de Serveis 22 CP Puig de les Basses Figueres
040431981M V042 0069771 Coordinador/a de la Unitat Especialitzada 22 CP Puig de les Basses Figueres
040437255N V046 0180660 Cap de la Unitat de Gestió Econòmica 22 CP Puig de les Basses Figueres
040889439Q V027 0088944 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Lleida Lleida
040889523P V025 0088942 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Lleida Lleida
040892881P R065 0081674 Cap de Serveis 22 CP Puig de les Basses Figueres
040922516L V032 0083428 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
043392055W V052 0040933 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Obert 2 de Barcelona Barcelona
043673052P R115 0170870 Cap de la Unitat de Recursos Humans 22 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires
043702351M V041 0089148 Coordinador/a de la Unitat Especialitzada 22 CP Mas d’Enric El Catllar
043703002N V051 0082952 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
043705618Y V053 0271350 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Ponent Lleida
043708408J V039 0089147 Coordinador/a de la Unitat Especialitzada 22 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires
043709097N R110 0046145 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires
043711394D V026 0088292 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Lleida Lleida
043713758G V012 0081675 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
043720263T R056 0042263 Cap de Serveis 22 CP Ponent Lleida
044001777V V009 0042245 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
046122946B R076 0086563 Cap de Serveis 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
046222632S V014 0061445 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
046237509B V030 0088945 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Lleida Lleida
046333875F R016 0038836 Cap de Serveis 22 CP Brians 2 Sant Esteve Sesrovires
046339275W V016 0042224 Cap de Serveis 22 CP Puig de les Basses Figueres
046536825M V054 0165860 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
046550548C V036 0082945 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
046583011F V023 0069768 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Girona Girona
046583113V V035 0081651 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Tarragona Tarragona
046641619B V015 0081673 Cap de Serveis 22 CP Puig de les Basses Figueres
046655073X V029 0088946 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Lleida Lleida
046677036P V057 0046144 Cap de la Unitat de Suport Administratiu als Equips Directius 22 CP Brians 1 Sant Esteve Sesrovires
046687235H V017 0042223 Cap de Serveis 22 CP Puig de les Basses Figueres
046690246Q V049 0054417 Cap de la Unitat de Gestió Penitenciària 22 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada
046730623M V007 0042248 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
046734876A V010 0083426 Cap de Serveis 22 CP Mas d’Enric El Catllar
052154112W R121 0166340 Cap de la Unitat de Recursos Humans 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
052193607Y V005 0072398 Cap de Serveis 22 CP de Joves La Roca del Vallès
072964236W V045 0272090 Cap de la Unitat de Gestió Econòmica 22 CP Ponent Lleida
073153387R V044 0184180 Cap de la Unitat de Gestió Econòmica 22 CP Mas d’Enric El Catllar
074338303A V024 0069763 Coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 22 CP Obert de Girona Girona
077298234H V020 0042543 Cap de Serveis 22 CP Quatre Camins La Roca del Vallès
078071358C R040 0054741 Cap de Serveis 22 CP Lledoners Sant Joan de Vilatorrada
079280405A V004 0042239 Cap de Serveis 22 CP de Joves La Roca del Vallès

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ AMB EL NOMENAMENTS DE L CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019

US CONTINUAREM INFORMANT!