PUBLICADA LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS DE PSICÒLEGS

S’ha publicat avui la RESOLUCIÓ JUS/61/2019, de 15 de gener, per la qual es resol la convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicologia, àmbit funcional d’execució penal (convocatòria de provisió núm. JU/001/2018).

D’acord amb l’apartat 14.1 de les bases de la convocatòria, la destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convocant.

D’acord amb l’apartat 17.2 de les bases de la convocatòria, els cessaments i les preses de possessió de les persones funcionàries nomenades s’efectuaran de la manera següent:

  1. Les persones funcionàries cessaran en el lloc de treball que ocupen el dia 31 de gener de 2019.
  2. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti documentalment un canvi de localitat de residència, cas en el qual es farà en el termini de 15 dies.
  3. Quan l’esmentada resolució del concurs comporti el reingrés al servei actiu, la presa de possessió es durà a terme l’1 de febrer de 2019.

Contra la Resolució que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes.

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE TRALLATS DE PSICÒLEGS

US CONTINUAREM INFORMANT!