PUBLICADA LA RESOLUCIÓ JUS/151/2019 DE NOMENAMENT DE PSICÒLEGS

 Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ JUS/151/2019, de 29 de gener, de nomenament de persones funcionàries del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1), psicologia (núm. de registre de convocatòria JU027).

  1. Les persones nomenades funcionàries que figuren a l’annex 1 de la Resolució faran el jurament o promesa i prendran possessió davant la secretària general del Departament de Justícia en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  2. La persona nomenada funcionària que figura a l’annex 2 de la Resolució farà el jurament o promesa i prendrà possessió el dia 1 de febrer de 2019, davant la secretària general del Departament de Justícia, en el mateix lloc de treball de personal funcionari en què s’ha reconvertit el seu lloc de personal laboral fix, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball, i se li aplicarà, a tots els efectes, la normativa sobre règim estatutari dels funcionaris públics.

Contra la Resolució publicada avui, que posa fi la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant de l’ òrgan convocant, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ JUS/151/2019 EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!