CCOO CONTINUA EXIGINT LA RECUPERACIÓ DE TOTS ELS DRETS ARRABASSATS A LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS

Davant el debat que s’ha produït en el Congrés dels Diputats per a la convalidació del RDL 24/2018 de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, l’Àrea Pública de CCOO vol donar trasllat de la seva opinió.

 1. La convalidació del RDL i la seva posterior tramitació com a projecte de Llei amb els continguts que portava el referit RDL i uns altres que s’incorporarien, la redacció del qual desconeixem, segons el parer de CCOOintrodueix cert grau d’incertesa, perquè obre una doble via parlamentària, amb un projecte de PGE 2019 presentat en el Congrés i aquesta altra proposta legislativa amb matèries que són pròpies del projecte pressupostari, que podrien ser contradictòria, sense obviar que afecten les condicions retributives, d’ocupació i laborals de més de tres milions d’empleades i empleats públics.
 2. Estem davant un fet insòlit, que creem respon més a una disputa política entre els diferents partits parlamentaris, instrumentalitzant a més a les empleades i empleats de les Administracions Públiques per a enrarir el tràmit dels PGE 2019.
 3. CCOO fa una trucada d’atenció als partits polítics, perquè si estan disposats a defensar els serveis públics i als treballadors i treballadores que en ells presten els seus serveis, atenguin les demandes sindicals, que tant al Govern com als mateixos partits anem demandant, com a subjectes constitucionals vàlidament representatius de la totalitat de les plantilles directament afectades.
 4. L’Àrea Pública de CCOO considera que la doble via oberta en el Congrés dels Diputats, projecte de PGE 2019 i Proposta de Llei, ha de superar-se en un sol acte legislatiu, que estableixi les necessàries garanties de compliment dels acords subscrits amb el Govern en els àmbits de Funció Pública i que tenen el seu àmbit d’aplicació a totes les Administracions Públiques, amb plens respecte al mandat constitucional de la salvaguarda de la negociació col·lectiva recentment recuperada després d’anys de segrest per diversos governs al llarg de la crisi econòmica.

 

CCOO ha valorat que el Govern aprovi l’RDL 24/2018 per a garantir els increments retributius de les empleades i empleats públics, com així anàvem sol·licitant, encara que igualment instàvem a la convocatòria urgent de la comissió de seguiment II Acord per la Millora de l’Ocupació Pública.

El passat 10 de gener, CCOO en la MGNAAPP (Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques), vam recriminar al Govern que se’ns donés una explicació genèrica, en un format més pròxim al d’una tertúlia que a una negociació real, dels continguts del que formaria part del projecte de PGE 2019 i que segons el Govern, donava compliment a el que es preveu en l’II Acord.

En la MGNAAPP CCOOva tornar a exigir al Govern la convocatòria urgent de la comissió de seguiment de l’II Acord, per a un correcte trasllat del mateix al projecte de PGE 2019, com el propi acord indica, en honor de continuar recuperant els drets arrabassats.

Sense entrar en el detall (es faran com a al·legacions de l’Àrea Pública), els aclariments, modificacions i incorporacions que haurien d’haver estat objecte de negociació en la comissió de seguiment, versen sobre:

 • Salaris: adaptació de la nova previsió de creixement econòmic 2,2% del PIB en lloc del 2,5% que es recollia en l’II Acord (previsió del Govern anterior) per a respectar l’esperit d’aquest, així com garantir la pujada variable del 0,25% l’1 de juliol.
 • Increments dels Fons Addicionals, a l’efecte de reduir o eliminar la bretxa salarial de gènere i altres partides per a respondre a les demandes que de forma prioritària, s’estan reivindicant en les diferents taules de negociació.
 • Ocupació: Negociació de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019 i no, com unilateralment ha fet el Govern, translació dels paràmetres de taxa de reposició del 2018. Això trenca amb l’II Acord en matèria d’ocupació pública, ja que l’objectiu era i és l’eliminació de la taxa de reposició, només cal veure l’avanç en aquesta matèria recollit del 2017 al 2018.
 • Procés d’estabilització de l’ocupació, per a garantir el compliment de l’II Acord en aquesta matèria, a l’efecte de la reducció en la totalitat de les Administracions i Sector Públic, amb el compromís de baixar la temporalitat del 24% al 8%, no només de llocs d’estructura sinó de tots els que són de necessitats estructurals, que en la seva majoria estan coberts de manera alegal, il·legal o en frau de llei.
 • Jornada: Desvinculació dels objectius de dèficit per a recuperar i estendre la jornada de 35 hores.
 • Permís de paternitat de 16 setmanes, per a totes les i els empleats públics, no només aplicable en l’Administració General de l’Estat (AGE), ampliant-lo a aquells àmbits descentralitzats en els quals estigués vigent.
 • Aprovació dels Plans d’Igualtat i mesures de coresponsabilitat i conciliació.

CCOO continuarà treballant per a la millora de les condicions de treball, retribucions i drets laborals de la totalitat de les empleades i empleats públics, així com continuar fent passos en la recuperació dels drets arrabassats, per al que és necessari un marc laboral i legislatiu estable, sense oportunismes i trucs parlamentaris que posin en risc les retribucions i condicions de milions de persones que constitueixen les Administracions Públiques i el Sector Públic.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA DE CCOO EXIGINT LA RECUPERACIÓ DELS DRETS ARRABASSATS

US CONTINUAREM INFORMANT!