PUBLICADA LA VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

 

S’ha publicat al web del Departament de Justícia  l’Acord del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu per proveir 301 places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2), educació social (número de registre de la convocatòria JU029).

L’acord inclou els annexos següents:

  • Annex 1. Modificació de la plantilla del primer exercici de la primera prova del torn de promoció interna del personal laboral fix i torn especial de promoció interna del personal funcionari (model A i B)
  • Annex 2. Criteris de valoració de la fase de concurs.
  • Annex 3. La valoració provisional dels mèrits obtinguda per les persones participants a la fase de concurs.

Les persones participants, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord tenen un termini de DEU DIES HÀBILS, en concret, del 14 al 28 de desembre de 2020, ambdós inclosos, per presentar les al·legacions que considerin necessàries a la valoració provisional de mèrits, tal com s’estableix el punt 8.3.3 de les bases de la convocatòria.

Aquestes al·legacions s’han de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’; incorporant a l’espai ‘Al·legació mèrits provisionals’ un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Barcelona a 11 de desembre de 2020

 

DESCARREGA L’ACORD DE PUBLICACIÓ DE LA VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS DE L’OPOSICIÓ D’EDUCADORS

US CONTINUAREM INFORMANT!!