PUBLICADES LAS QUALIFICACIONS I LA LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL CONCURS OPOSICIÓ PER A L’ACCÉS AL COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA (JU027)

El Tribunal Qualificador del procés selectiu reunit en sessió de 30 de novembre de 2018 ha acordat aprovar i publicar les qualificacions de les persones convocades al curs selectiu.

També ha aprovat i publicat la llista de les persones aspirants que han superat el concurs oposició, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en el procés selectiu i respectant l’ordre de prioritats establert.

Finalment el Tribunal Qualificador ha proposat a l’òrgan convocant el nomenament com a persones funcionàries de carrera a le persones aspirants que figuren en l’annex 3 de l’ acord.

Contra l’acord, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR AMB LES LLISTES DE LES PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL CONCURS OPOSICIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!