PUBLICADES LES LLISTES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCES D’OBERTURA DE BORSA JUS0068

 

L’Òrgan Tècnic de Selecció ha fet públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés.

 

S’obre un termini de presentació d’al·legacions, que va del 5 al 14 de febrer, ambdós inclosos.

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/0068/2024)

L’Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu esmentat, reunit en data 5 de febrer de 2024, ha acordat aprovar i fer pública la informació següent:

Primer.– La llista provisional d’aspirants admesos amb els mèrits marcats i aportats a la sol·licitud que han estat valorats, ordenada per ordre alfabètic (annex 1).

En aquesta llista també s’especifica si s’ha acreditat degudament els coneixements de llengua catalana i castellana. En cas de no acreditar-ho en el període d’al·legacions, aquestes persones seran convocades a la corresponent prova de nivell.

Les persones interessades podran formular les al·legacions contra la valoració provisional de mèrits que considerin pertinents i aportar la documentació oportuna davant l’Òrgan Tècnic de Selecció, en el termini comprès entre el 5 i el 14 de febrer de 2024, ambdós inclosos, accedint al formulari habilitat a l’efecte i publicat al lloc web del procés de selecció.

Les al·legacions s’han de presentar en un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Només s’acceptarà la documentació que es presenti mitjançant el formulari habilitat al web del procés (abans d’enviar la documentació la persona aspirant s’ha d’assegurar que s’han adjuntat tots els documents que es volen aportar, una vegada enviat no es pot tornar a accedir al formulari)

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus0068-24/

Segon.– La llista provisional de persones admeses ordenada per la suma dels mèrits marcats i aportats a la sol·licitud que ha estat valorats (annex 2). Tal com s’especifica a les bases del procés, en cas d’empat en la suma dels mèrits valorats, aquest es dirimirà segons la puntuació obtinguda en cadascun dels mèrits d’acord l’ordre en que apareixen a la convocatòria (superació del procés 656, titulacions acadèmiques, català, ACTIC i idiomes). I en el cas que persisteixi l’empat, d’acord amb la Resolució PRE/1020/2023, de 27 de març, l’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l’any 2023 s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O” (encara no s’ha realitzat el sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2024)

Tercer.– La llista de persones excloses, amb especificació del/s motiu/s d’exclusió, ordenades per ordre alfabètic (annex 3).

Les sol·licituds de les persones que es relacionen a continuació no s’han tingut en compte atès que ja són integrants de la borsa del cos tècnic d’especialistes:

  • ***8951** ROGER XXXXX XXXXXXXX
  • ***8969** IRENE YYYYYYY YYYYYYY

Les persones interessades podran formular les al·legacions contra els motius d’exclusió que considerin pertinents i aportar la documentació oportuna davant l’Òrgan Tècnic de Selecció, en el termini comprès entre el 5 i el 14 de febrer de 2024, ambdós inclosos, accedint al formulari habilitat a l’efecte i publicat al web del procés de selecció.

Les al·legacions s’han de presentar en un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Només s’acceptarà la documentació que es presenti mitjançant el formulari habilitat al web del procés (abans d’enviar la documentació la persona aspirant s’ha d’assegurar que s’han adjuntat tots els documents que es volen aportar, una vegada enviat no es pot tornar a accedir al formulari)

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus0068-24/

Quart.-Publicar aquest acord en data 5 de febrer de 2024.

Només s’acceptarà la documentació que es presenti mitjançant el formulari habilitat, i abans d’enviar-lo cal estar segur que s’hi ha adjuntat tots els documents que es vulguin aportar en un únic PDF. Un cop enviat, ja no s’hi podrà tornar a accedir.

Pàgina del procés JUS/0068/2024:

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus-0068-24/

Per qualsevol dubte, es pot escriure a la bústia de correu borsatecnicsespecialistes.justicia@gencat.cat.

Barcelona, 7 de febrer de 2024

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE L’ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ 

US CONTINUAREM INFORMANT!