PUBLICADES LES QUALIFICACIONS DE LA 2a PROVA DE L’OPOSICIÓ DE PSICÒLEGS

Ahir, 15 de març de 2018, s’han publicat les qualificacions de la 2a Prova de la Convocatòria per a l’accés al Cos de Titulació Superior, Psicologia, Àmbit d’Execució Penal (JU027).

També s’ha acordat publicar la valoració dels mèrits i els criteris utilitzats per fer-ho.

Hi ha 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació per al fet que les persones aspirants puguin presentar les al·legacions necessàries a la valoració provisional de mèrits tal i com estableix l’apartat 8.3.3 de les bases de la convocatòria.

Contra els acords del Tribunal Qualificador del procés selectiu de:

  • Aprovar i publicar els qualificacions de la segona prova
  • Declarar exemptes de realitzar la tercera prova “Coneixements de llengua” a totes les persones aspirants aptes de la segona prova
  • Aprovar i publicar la valoració provisional dels mèrits

Les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació

Es preveu que el curs selectiu es realitzi entre el 28 de maig i el 8 de juny de 2018.

DESCARREGA L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE 12 DE MARÇ DE 2018 I QUALIFICACIONS DE LA 2a PROVA

DESCARREGA ELS CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA FASE DE MERITS

US CONTINUAREM INFORMANT!