REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL 20 DE MARÇ DE 2018. CONCURS COMANDAMENTS I ACTUALITAT PROCEDIMENTS SELECTIUS

Ahir, dilluns 21 de març de 2018 s’ha reunit el Grup de Treball Penitenciari al qual han assistit per part de l’Administració la Sotsdirectora General de Recursos Humans del Departament, el Sotsdirector General de Recursos Humans de la Direcció General i la Cap del Servei de Selecció i Provisió del Departament i per la part social els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CATAC.

 

CONCURS DE COMANDAMENTS:

L’Administració, després d’estudiar les aportacions de CCOO i la resta de sindicats realitzades en la darrera reunió del Grup de Treball, ens trasllada una nova proposta:

1ª FASE (màxim 80 punts)
Treball desenvolupat  40 punts
Formació i perfeccionament 15 punts
Grau personal 5 punts
Antiguitat 10 punts
Titulacions oficials 5 punts
Coneixements llengua catalana 5 punts

 

 • Tothom passa a la segona fase.
2ª FASE (màxim 20 punts)
Prova sobre desenvolupament funcions dels llocs oferts relacionat amb les competències dels llocs: 

20 punts  (apte: mínim 10 punts)

 • Suma puntuacions 1ª i 2ª per tria.

Per CCOO aquesta nova proposta continua sent insuficient, tot i apropar-se més a les premisses que defensem, i que vam traslladar com a conceptes estructurals dels procediments, continuem defensant els següents criteris com innegociables:

 • Garantir al màxim l’objectivitat: CCOO continuem defensant la reducció de la segona fase al màxim, i sol·licitem que es redueixi a un màxim de 16 punts. L’Administració accepta l’eliminació en la 2ª fase de l’entrevista i d’un curs selectiu, en què no quedaven clars els criteris i el sistema d’avaluació. Amb una única prova idèntica per tots els candidats s’eliminaria la possible subjectivitat, evitant-se els coneguts “dedazos”.
 • Increment de la puntuació d’antiguitat: CCOO traslladem motivadament com aquest valor s’ha d’incrementar, i sempre sota la premissa de valorar tot el temps treballat. Si no fos així, aquest apartat s’hauria de denominar de qualsevol altra manera menys antiguitat.
 • Valoració del treball desenvolupat: CCOO no acceptem que cada procediment fixi un criteri diferent amb una manera particular d’arribar al màxim, no és acceptable que gran part del treball d’alguns no es valori perquè l’Administració vulgui de facto eliminar aquest factor, exigim un criteri que valori tot els temps treballat.
 • Formació: L’Administració proposa passar d’11 a 15, per CCOO sempre que es vagi en detriment dels factors subjectius i amb un mateix criteri estandarditzat de valoració que estableixi la igualtat d’accés, podríem arribar a estar d’acord, sempre que s’augmentessin els valors relacionats amb l’antiguitat. CCOO aprofitem per reivindicar en cas que voluntàriament es realitzi el model de pràctiques professionals implantat als centres, per ser una formació sense reconeixement pels formadors ni pels formats, cal un reconeixement d’aquesta tasca i que es valori.

La realitat és que els treballadors no han de tenir la sort de caure bé a la Direcció de torn. S’ha d’acabar amb la subjectivitat d’ATRI i els “dedazos” que fan decantar de manera decisiva la balança en favor d’uns i en contra d’uns altres.

Per aquest motiu CCOO continuem defensant la importància de criteris objectius com per exemple l’antiguitat, absolutament menyspreada per l’Administració fins a fins a eliminar-la de facto, o el treball desenvolupat al llarg de la vida laboral, en detriment de la subjectivitat. Per aquests motius, CCOO proposem que les cobertures provisionals, es facin segons els rànquings d’aquests procediments, mantenint una periodicitat als concursos.

En relació a l’apartat de valoració de titulacions, l’Administració trasllada, que a part de les llicenciatures, diplomatures i graus, després d’analitzar la possible valoració dels màsters, només es podrien encabir els màsters oficials directament relacionats i indirectament relacionats, que serien els vinculats a l’exercici d’una carrera i que així consten als registres, la resta de màsters computarien en l’apartat de formació.

CCOO traslladem la necessitat de concretar un sistema que prèviament a la resolució d’aquest procés o simultàniament permeti la mobilitat prèvia dels comandaments definitius, afegint a les resultes les possibles variacions. No pot ser que els que ja van guanyar una plaça hagin de competir perpètuament per canviar de centre al mateix lloc de treball que ja tenen en propietat.

CCOO continuarem defensant l’objectivitat dels processos. L’experiència ens obliga a desconfiar dels criteris encoberts que només valoren una part interessada  i així ho traslladarem a l’administració en una darrera proposta de puntuacions en la que es valori tot, no només l’interès de l’Administració, i això implica reduir al màxim la puntuació de la segona fase. En el mateix sentit, traslladarem la proposta per comandaments d’oficines.

 

PROCEDIMENTS SELECTIUS (JURISTES, TREBALLADORS SOCIALS, EDUCADORS I PSICÒLEGS, ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL)

L’administració exposa, en relació al futur dels procediments selectius, que després de parlar amb Funció Pública, tenint en compte els darrers acords aprovats pel Govern de l’Estat i la Generalitat, i amb l’obligatorietat d’aprovar ofertes públiques per acabar amb la precarietat dels treballadors:

 • Que tindria intenció de deixar caure l’oferta pública del 2015, de Juristes i Treballadors socials, afegint-les a la futura oferta pública que es publicaria per PESCO. Serien les places que es deixin caure més un increment que no saben encara com quedaria, ja que l’objectiu d’arribar al 8% d’interins és general i no per col·lectius.
 • Que inclourien a la nova oferta pública un nou procediment selectiu de psicòlegs, amb un nombre de places no concretat.
 • Que en el cas de la convocatòria d’oferta pública del 2017 es mantindria vigent per Educadors Socials, avançant el procediment. La convocarien a finals de setembre principis d’octubre.
 • Que la futura oferta no tindria canvis substancials en la proposta de bases respecte de els plantejats en la negociació dels processos aprovats al 2015. Fent referencia a què les “possibles millores” pels interins serien a la fase de concurs.

El Departament exposa que en relació als Educadors Socials no disposen de suficients places donat el gran nombre d’interins. Exposant la “dificultat” de millorar les condicions que les particularitats del col·lectiu previstes en la Llei de creació del Cos ( Llei 24/2002 de 18 setembre de la creació de l’ especialitat d’educació social en el cos de diplomats de la Generalitat i la posterior modificació per llei 26/2009 del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives en el seu article 63, modificació llei 24/2002) que preveu l’exempció de part del temari.

CCOO en desacord amb aquesta desigualtat, exposem que una cosa no té res a veure amb l’altre, i sol·licitem que en cas que es mantingui l’oferta publica 2017 i no es pugui ampliar, els criteris de les bases han de ser els mateixos que els de la resta de procediments que s’aprovin en la futura oferta publica amb les particularitats de PESCO. L’Administració finalment accepta, afirmant que la proposta de bases serà la mateixa que si les haguessin pogut incloure per PESCO.

CCOO sol·licitem els termes i criteris d’aquestes noves bases. L’Administració respon que encara no saben com seran, ja que primer ha de decaure i aprovar l’oferta pública mitjançant l’acció del Govern o en defecte d’això, que es porti directament a Madrid en aplicació art 155. CCOO sol·licitem que s’incrementi al màxim la fase de concurs, exposant que altres províncies ja ho estan fent, eliminant tota mena de topalls, entrevistes o cursos d’apte/no apte.

CCOO critiquem i desconfiem de gran part les explicacions que exposa l’Administració per arribar aquesta situació. La precarietat laboral actual dels serveis públics és responsabilitat única de l’Administració, les “possibles millores”, les podrien haver presentat i negociat en les propostes de bases tant per psicòlegs com de juristes, en comptes de fixar uns termes que perjudicaven clarament als interins.

CCOO exigim com imprescindible que l’Administració garanteixi abans de decaure res, el compromís de publicació de la totalitat de places de l’oferta pública vigent, amb els seus increments corresponents en tots els col·lectius. El Departament informa que el límit seria al juliol, data límit en què es complirien els tres anys de les ofertes públiques del 2015.

L’Administració actualitzaria la previsió dels procediments de la següent manera:

 • Finals Setembre, principis octubre, convocatòria educadors socials segons l’oferta 2017.
 • Finals 2018 principis 2019 convocatòria nova oferta pública Juristes.
 • Maig 2019 convocatòria Treballadors Socials.
 • Finals 2019 convocatòria Psicòlegs
 • Finals 2019, convocatòria de tècnics especialistes, en funció de l’aprovació d’oferta publica que es realitzaria de manera independent.

CCOO continuarem defensant als treballadors interins que presten serveis al nostre àmbit, sigui en un procediment o altre, exigint sempre la defensa de la consolidació del seu lloc de treball.

 

CONCURS DE TRASLLATS DE PSICÒLEGS

L’ Administració lamentablement ens comunica la vulneració de la pròrroga d’acord del 2010, que concretava la convocatòria de concursos de trasllats amb posterioritat als procediments selectius. Ja tenen gairebé enllestits els criteris del concurs de trasllats del cos de psicòlegs. Per agreujar més la situació, ens informen que finalment aquells funcionaris de carrera psicòlegs  d’altres departaments de la generalitat que optin a places de l’àmbit d’execució penal no hauran de  realitzar el curs selectiu.

CCOO tornem a deixar clara la nostra postura , hi ha un acord signat i ratificat que han de complir, en salvaguarda de l’elevat nombre d’interins. Malauradament, l’Administració secundada per la petició de CSIF van defensar el contrari pels col·lectius de rehabilitació, ara toca esperar que la demanda de psicòlegs aliens al medi sigui la més baixa possible i no suposi l’acomiadament de ningú.

Això és l’estacada final a un col·lectiu que l’Administració a tractat de la pitjor manera, sense cap consideració a tots els anys de treball i dedicació que hi ha darrere de cadascun dels nostres companys i que al dia d’avui no saben com serà  el seu futur més immediat. CCOO hem tornat a demanar i defensarem que es reconsideri, i no es publiqui.

 

TEMARI EXECUCIÓ PENAL: TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS

L’Administració publica la part específica del temari corresponent a l’àmbit d’execució penal per a l’accés a cossos del grup A- subgrup A1- de Treball social i Educació social. Resolució JUS/335/2018 del 27 de febrer.

El passat 5 de març, després de quasi 3 anys de la data de publicació de l’oferta pública de treballadors socials, i d’un any de la d’educadors, l’Administració fa pública la llista dels temes de la part especifica de l’àmbit d’execució penal. Aquesta exigència CCOO la portàvem realitzant des de 2015, en els diversos Grups de Treball, tal com es pot comprovar en les diferents actes, rebent la perenne resposta de l’Administració “que estava a caure en una o dues setmanes”.

El passat dia 5 de març per fi van fer públic l’esperat temari. Recordem que en ser un subgrup A2 corresponen solament 30 dels 40 temes del temari corresponent a l’àmbit d’execució penal per l’accés a cossos del grup 1 publicats al seu moment en la JUS/1391/2016 del 26 de maig.

En realitzar un anàlisi de la proposta de temes seleccionats per l’Administració no podem per menys que tornar a quedar-nos sorpresos per la seva mala fe per dificultar al màxim el procediment, posant totes les dificultats possibles als aspirants.

És inadmissible que dels 40 temes realment i de manera efectiva solament hagin suprimit 2. En concret el tema 15 “centre d’iniciatives per la reinserció, el model FOI (formació , ocupació i inserció)” i el tema 36 “ les formes substitutives d’execució de les penes privatives de llibertat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia de la intervenció”, camuflant la resta de temes suposadament eliminats a l’interior de la resta de temes.

Aquesta estratègia de trilers de sobrecarregar els temaris, perjudica greument els interessos dels nostres companys, després de suposats mesos de treball, és inadmissible, i així o hem traslladat. CCOO rebutgem l’estafa de reduir el nombre de temes a costa d’ampliar els continguts.

És inacceptable que els temes que van de l’1 al 15 (temari propi de presons) se sobrecarreguin camuflant als temes 3 i 4 entre d’altres, dos temes del llistat original. El mateix succeeix amb els temes referents a Justícia juvenil que van del 16 al 26. Dels temes del 27 al 30, és sorprenent observar com per exemple únicament el tema 27 oculta fins a 3 temes.

Després d’aquest tipus d’argúcies, resulta sorprenent que el Departament se sorprengui de què el col·lectiu de rehabilitació vegi en tot això una veritable caça de bruixes, destinada a liquidar sense compassió als treballadors interins. Perquè solament així es pot entendre que sent un subgrup A2 on s’havien de fixar 30, l’Administració inclogui 38 TEMES.

Tot i la queixa i petició de revisió realitzada per CCOO. El Departament comunica que no modificarà la previsió, i que aquest serà el contingut dels temaris.

DESCARREGA LA NOTA EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!