PUBLICAT AL DOGC LA RESOLUCIÓ DE NOMENAMENT DE PERSONES FUNCIONÀRIES DE CARRERA DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/4051/2022, de 22 de desembre, de nomenament de persones funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300).

 

La Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny, publicada al DOGC núm. 8687, de 13.6.2022, va aprovar les bases de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300);

Atès el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i les bases de la convocatòria;

Vistes les propostes de nomenament formulades pel Tribunal Qualificador dels processos de selecció esmentats, aprovades per sengles Acords de dates 30 de novembre i 7 de desembre de 2022, i un cop verificada la concurrència dels requisits i de les condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Vistes les persones aspirants proposades per a nomenament que, quant a l’adjudicació de llocs de treball, se subjecten, respectivament, al sistema d’adjudicació directa i al sistema d’adjudicació mitjançant elecció de lloc de treball, i en relació amb aquestes últimes, el resultat dels actes públics d’adjudicació dels llocs de treball celebrats en dates 13, 14 i 15 de desembre de 2022;

Vistes las renúncies formals presentades per algunes de les persones aspirants proposades, així como altres situacions sobrevingudes impeditives de nomenament, i la relació complementària de persones aspirants següents a aquestes;

En ús de les competències que atribueix la normativa vigent es resol:

1. Nomenar funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300), les persones que consten als Annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució, subjectes, respectivament, quant a l’adjudicació de llocs de treball, al sistema d’adjudicació directa i al sistema d’adjudicació mitjançant elecció de lloc de treball.

2. Aquesta Resolució té efectes el dia 9 de gener de 2023.

3. Les persones que consten a l’Annex 1 d’aquesta Resolució han d’efectuar el jurament o la promesa i prendre possessió del lloc de treball corresponent, davant l’òrgan competent del departament corresponent, el dia 9 de gener de 2023.

Les persones que consten a l’Annex 2 d’aquesta Resolució disposen del termini d’un mes, comptat des del dia 9 de gener de 2023, per fer el jurament o la promesa i prendre possessió del lloc de treball corresponent, davant l’òrgan competent del departament corresponent.

4. En l’Annex 3 de la present Resolució es detallen les situacions de les renúncies formals i altres situacions sobrevingudes impeditives de nomenament, i la relació complementària de persones aspirants següents a aquestes, les quals, consegüentment, consten nomenades.

5. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

6. Fer públics els Annexos d’aquesta Resolució a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Així mateix, fer difusió d’aquesta publicació a l’e-Tauler mitjançant l’enllaç web següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de desembre de 2022

 

DESCARREGA EN PDF LA RESOLUCIÓ PRE/4051/2022 DE NOMENAMENT DE PERSONES FUNCIONÀRIES DE CARRERA  DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

DESCARREGA EN PDF ELS ANNEXOS 1, 2 I 3 AMB ELS LLISTATS DE LES PERSONES NOMENADES FUNCIONÀRIES DE CARRERA PEL SISTEMA D’ADJUDICACIÓ DIRECTA (ANNEX 1), PER SISTEMA D’ADJUDICACIÓ D’ELECCIÓ DE LLOC (ANNEX 2) I LES RENÚNCIES FORMALS I ALTRES SITUACIONS SOBREVINGUDES (ANNEX 3)

US CONTINUAREM INFORMANT!