PUBLICAT AL DOGC L’ACORD DE GOVERN PEL QUAL S’APROVA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui, 25 de maig de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)  l’ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya (feu clic), en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

 

FEU CLIC PER DESCARREGAR EL PDF DE L’ACORD DE GOVERN AMB ELS ANEXOS

 

  • En els respectius annexos es distribueixen les places en funció del sistema selectiu d’accés i de la seva classificació en grups, subgrups, cossos i escales de personal funcionari i, si escau, àmbit funcional, i en grups i categories professionals de personal laboral.

A aquests efectes, els annexos distingeixen entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits d’estabilització a l’empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre; sistema selectiu de concurs oposició d’estabilització a l’empara l’article 2.1 de la Llei 20/2021, del 28 de desembre; i sistema selectiu d’oposició d’estabilització per a l’accés al cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la legislació específica de la Generalitat de Catalunya.

Aquests annexos consignen igualment les places dels sistemes selectius de concurs oposició i d’oposició reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.

  • Aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització inclou les places actualment existents objecte d’ofertes d’ocupació pública aprovades i publicades amb anterioritat que no han estat convocades o que, havent estat convocades, han resultat desertes, analitzades a l’empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Així mateix, les places que resultin desertes dels processos d’estabilització convocats i en curs acreixeran les places objecte d’aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització.
  • Les places que eventualment puguin resultar desertes en la convocatòria de concurs de mèrits d’estabilització seran objecte de convocatòria en el concurs oposició d’estabilització i les places que eventualment puguin resultar desertes en la convocatòria de concurs oposició d’estabilització podran incorporar-se a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat de Catalunya per al 2022. Així mateix, aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits en compliment de l’objectiu d’estabilització detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d’estabilització i a l’inrevés.

Les places d’aquesta oferta dels cossos, escales i categories laborals que tenen convocatòries vigents de processos selectius d’accés i de provisió poden ser objecte d’adequació en funció de la seva vinculació amb els processos d’estabilització. Així mateix, les convocatòries vigents de processos selectius no iniciats i de provisió poden esser objecte d’adequació.

  • Els llocs de treball de personal funcionari d’administració i tècnic resultants de les convocatòries derivades d’aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització s’adjudicaran amb caràcter provisional. Així mateix, al personal funcionari d’administració i tècnic que superi el procés d’estabilització se li adjudicarà provisionalment el lloc de treball que ocupava en règim d’interinitat sempre que aquest sigui inclòs en la relació de llocs de treball adjudicables de la corresponent convocatòria; en cas contrari, les destinacions s’adjudicaran per ordre de puntuació.
  • Les convocatòries derivades d’aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització s’han d’aprovar i publicar abans del 31 de desembre de 2022. 

 

Sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits. Personal funcionari

 
Subgrup Cos Places
A1 Cos d’advocacia 7
A1 Cos de titulació superior, arquitectura 27
A1 Cos de titulació superior, arxivística 30
A1 Cos de titulació superior, biologia 35
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general 436
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general (Agència de l’Habitatge de Catalunya / a extingir) 5
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general. Àmbit funcional d’execució penal 63
A1 Cos de titulació superior, educació física 1
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de telecomunicacions 3
A1 Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma 28
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports 2
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de forests 13
A1 Cos de titulació superior, enginyeria industrial 11
A1 Cos de titulació superior, enginyeria química 3
A1 Cos de titulació superior, geofísica 4
A1 Cos de titulació superior, geografia 8
A1 Cos de titulació superior, geologia 4
A1 Cos de titulació superior, inspecció seguretat nuclear i protecció radiològica 1
A1 Cos de titulació superior, metges/esses avaluadors 7
A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia 1
A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic: patrimoni històric i arts plàstiques 1
A1 Cos de titulació superior, pedagogia 15
A1 Cos de titulació superior, pedagogia. Àmbit funcional d’execució penal 4
A1 Cos de titulació superior, planificació lingüística 9
A1 Cos de titulació superior, psicologia 50
A1 Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d’execució penal 82
A1 Cos de titulació superior, química 10
A1 Cos de titulació superior, salut pública 40
A1 Cos de titulació superior, veterinària 174
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Dret 12
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica d’Econòmiques i Empresarials 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica d’Enginyer/a industrial 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica d’Enginyer/a de telecomunicacions 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Filologia catalana 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica d’Informàtic/a 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Periodisme 3
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Psicòleg/a 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – sense titulació específica 1
A2 Cos de diplomatura, arquitectura tècnica 26
A2 Cos de diplomatura, biblioteconomia 57
A2 Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general 582
A2 Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general (Agència de l’Habitatge de Catalunya / a extingir) 2
A2 Cos de diplomatura, educació social 61
A2 Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal 148
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola 115
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de forests 9
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de mines 2
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial 58
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques 9
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de telecomunicacions 1
A2 Cos de diplomatura, intèrprets informadors/ores turístics 5
A2 Cos de diplomatura, salut pública 13
A2 Cos de diplomatura, treball social 6
A2 Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal 117
A2 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal tècnic – tècnic/a enginyer/a tècnic/a industrial 1
C1 Cos administratiu, escala administrativa 597
C1 Cos administratiu, escala administrativa (Agència de l’Habitatge de Catalunya / a extingir) 6
C1 Cos tècnic d’especialistes, analistes de laboratori 5
C1 Cos tècnic d’especialistes, delineants 6
C1 Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal 291
C2 Cos de bombers, escala bàsica 3
C2 Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa 2.336
C2 Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa (Agència de l’Habitatge de Catalunya / a extingir) 12
C2 Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori 3
C2 Cos auxiliar tècnic, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal 2
E Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern 457
Total   6.026

 

 

Sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits. Personal laboral

 
Grup Categoria Places
A1 Analista informàtic/a 5
A1 Antropòleg/a 2
A1 Arquitecte/a 2
A1 Llicenciat/ada 21
A1 Metge/essa 21
A1 Periodista 43
A1 Professor/a 16
A1 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 4
A1 Professor/a de l’INEFC 13
A1 Tècnic/a de documentació i informació 2
A1 Tècnic/a de gestió del trànsit 3
A1 Tècnic/a en inserció laboral del personal amb discapacitat intel·lectual 2
A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 3
A2 Analista-programador/a informàtic 4
A2 Cap de primera d’administració 7
A2 Protocol-relacions públiques 2
A3 Cap de segona d’administració 21
A3 Tècnic/a d’edició i disseny 1
B1 Dinamitzador/a lingüístic 17
B1 Estadístic/a 1
B1 Diplomat/ada en infermeria 72
B1 Diplomat/ada en treball social 22
B1 Educador/a social 73
B1 Educador/a social. Animador/a sociocultural 3
B1 Educador/a social. Educador/a especialitzat 39
B1 Educador/a llar d’infants 121
B1 Fisioterapeuta 63
B1 Monitor/a de formació ocupacional 54
B1 Perit/a 1
B1 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 1
B1 Professor/a d’escola de capacitació agrària 2
B1 Programador/a informàtic 11
B1 Psicomotricista 1
B1 Restaurador/a de béns culturals 3
B1 Tècnic/a de gestió 7
B1 Tècnic/a d’empreses i activitats turístiques 1
B1 Terapeuta ocupacional 2
B1 Tutor/a de residència 1
C1 Analista de laboratori 1
C1 Delineant superior 1
C1 Educador/a d’educació especial en centres públics 413
C1 Encarregat/ada 5
C1 Governant/a 3
C1 Integrador/a social 102
C1 Tècnic/a administratiu/iva 20
C1 Tècnic/a especialista animador/a sociocultural 12
C1 Tècnic/a especialista controlador/a pecuari 1
C1 Tècnic/a especialista cuiner/a 1
C1 Tècnic/a especialista en educació infantil 470
C1 Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres 3
C1 Tècnic/a especialista informàtic/a 45
C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 2
C1 Tècnic/a especialista en manteniment 3
C1 Tècnic/a especialista en manteniment d’helicòpters 5
C1 Tècnic/a especialista d’obres públiques 1
C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 94
C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 6
C1 Tècnic/a especialista en patologia forense 10
C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 4
C1 Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques 9
C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 3
C1 Tècnic/a especialista en treball de camp 3
C1 Traductor/a-intèrpret 3
C2 Auxiliar d’inspecció de transport 7
C2 Conductor/a (carnet C) 29
C2 Especialista d’oficis 15
C2 Pràctic/a topògraf/a 2
C2 Responsable de magatzem 6
C2 Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics 40
C2 Tècnic/a auxiliar d’obres públiques 7
C2 Xofer/a del servei de representació 23
D1 Agent censal 1
D1 Auxiliar administratiu/iva 16
D1 Auxiliar de geriatria 615
D1 Auxiliar d’educació especial 70
D1 Auxiliar sanitari/ària 2
D1 Conductor/a (carnet B2) 90
D1 Emmagatzemador/a 5
D1 Guarda de reserva de fauna 6
D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 9
D1 Oficial/a de 1a. Auxiliar d’internat 3
D1 Oficial/a de 1a. Bugader/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 19
D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 34
D1 Oficial/a de 1a. Electricista 1
D1 Oficial/a de 1a. Fuster/a 2
D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Llauner/a 2
D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 70
D1 Oficial/a de 1a. Mecànic/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Paleta 1
D1 Oficial/a de 1a. Pràctic/a especialitzat/ada 1
D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 6
D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 7
D1 Oficial/a de 1a. Vaquer/a 1
D1 Recepcionista 19
D1 Telefonista 27
D1 Vigilant auxiliar d’explotació 1
D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 74
D2 Ajudant/a d’ofici. Cuiner/a 10
D2 Ajudant/a d’ofici. Bugader/a 1
D2 Cambrer-netejador/a 35
D2 Personal de serveis especialitzats. Peó 7
E Ajudant/a d’ofici. Serveis generals 14
E Ajudant/a d’ofici. Forestal 327
E Guarda 3
E Netejador/a 7
E Peó-mosso/a 1
E Porter/a 27
E Subaltern/a 33
Total   3.566

 

 

B. Places que es regeixen pel sistema selectiu de concurs oposició d’estabilització

 

Sistema selectiu de concurs oposició d’estabilització. Personal funcionari

 
Subgrup Cos

Places

No reservades Reservades a persones amb discapacitat Reservades a persones amb discapacitat intel·lectual Total
A1 Cos de titulació superior, arquitectura 12 5 2 19
A1 Cos de titulació superior, arxivística 10 4 2 16
A1 Cos de titulació superior, biologia 4 2 0 6
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general 13 5 2 20
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general. Àmbit funcional d’execució penal 5 2 0 7
A1 Cos de titulació superior, educació física 1 1 0 2
A1 Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma 4 1 0 5
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports 1 0 0 1
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de forests 1 0 0 1
A1 Cos de titulació superior, enginyeria industrial 5 2 0 7
A1 Cos de titulació superior, geografia 1 0 0 1
A1 Cos de titulació superior, geologia 1 0 0 1
A1 Cos de titulació superior, metges/esses avaluadors 4 1 0 5
A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia 2 1 0 3
A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic: conservació de museus 1 0 0 1
A1 Cos de titulació superior, pedagogia 1 0 0 1
A1 Cos de titulació superior, pedagogia. Àmbit funcional d’execució penal 2 1 0 3
A1 Cos de titulació superior, planificació lingüística 1 1 0 2
A1 Cos de titulació superior, psicologia 12 5 2 19
A1 Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d’execució penal 17 8 3 28
A1 Cos de titulació superior, química 5 2 1 8
A1 Cos de titulació superior, salut pública 14 6 2 22
A1 Cos de titulació superior, veterinària 8 3 1 12
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Ciències químiques 1 1 0 2
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Dret 4 1 0 5
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica d’Enginyer/a de telecomunicacions 1 0 0 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Farmàcia 1 0 0 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica d’Informàtic/a 1 1 0 2
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Documentació 1 0 0 1
A1 Cos de mossos d’esquadra, escala de suport, personal facultatiu – titulació específica de Psicòleg/a 1 0 0 1
A2 Cos de diplomatura, arquitectura tècnica 13 6 1 20
A2 Cos de diplomatura, biblioteconomia 3 1 1 5
A2 Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general 111 48 17 176
A2 Cos tècnic gestors/ores tributaris (Agència Tributària de Catalunya) 57 20 8 85
A2 Cos de diplomatura, educació social 7 3 1 11
A2 Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal 13 6 2 21
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola 15 9 3 27
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de forests 4 1 0 5
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de mines 1 0 0 1
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial 8 4 1 13
A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques 3 1 0 4
A2 Cos de diplomatura, intèrprets informadors/ores turístics 2 1 0 3
A2 Cos de diplomatura, salut pública 1 0 0 1
A2 Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal 10 4 1 15
C1 Cos administratiu, escala administrativa 208 102 63 373
C1 Cos tècnic d’especialistes, analistes de laboratori 1 1 0 2
C1 Cos d’agents rurals, escala bàsica, agent 15 0 0 15
C1 Cos tècnic d’especialistes, delineants 2 1 0 3
C1 Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal 67 30 0 97
C2 Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa 299 150 96 545
C2 Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori 2 1 0 3
Total 1.628

 

 

Sistema selectiu de concurs oposició d’estabilització. Personal laboral

 
Grup Categoria

Places

No reservades Reservades a persones amb discapacitat Reservades a persones amb discapacitat intel·lectual Total
A1 Analista informàtic/a 2 1 0 3
A1 Antropòleg/a 1 0 0 1
A1 Metge/essa 5 2 0 7
A1 Periodista 2 1 0 3
A1 Professor/a d’escola de capacitació agrària 1 0 0 1
A1 Professor/a de l’INEFC 3 1 0 4
A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 1 0 0 1
A2 Protocol-relacions públiques 1 1 0 2
A3 Cap de segona d’administració 1 0 0 1
A3 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 1 0 0 1
A3 Tècnic/a administratiu/iva de l’EADOP 1 0 0 1
B1 Dinamitzador/a lingüístic 1 1 0 2
B1 Diplomat/ada en infermeria 5 2 1 8
B1 Educador/a social 1 1 0 2
B1 Educador/a de llar d’infants 10 4 1 15
B1 Fisioterapeuta 2 1 0 3
B1 Monitor/a de formació ocupacional 4 2 1 7
B1 Programador/a informàtic/a 1 0 0 1
B1 Tècnic/a de gestió 1 0 0 1
B1 Tècnic/a de gestió del trànsit 1 0 0 1
B1 Terapeuta ocupacional 1 1 0 2
C1 Educador/a d’educació especial en centres públics 136 50 0 186
C1 Integrador/a social 70 27 15 112
C1 Tècnic/a administratiu/iva 3 1 0 4
C1 Tècnic/a especialista control pecuari 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista informàtic/a 3 3 0 6
C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista d’obres públiques 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 3 1 0 4
C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 1 1 0 2
C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 1 0 0 1
C2 Auxiliar d’inspecció de transport 1 0 0 1
C2 Conductor/a (carnet C) 3 1 0 4
C2 Especialista d’oficis 5 2 1 8
C2 Tècnic/a auxiliar d’obres públiques 1 1 0 2
D1 Auxiliar administratiu/iva 2 1 0 3
D1 Auxiliar de geriatria 35 14 2 51
D1 Auxiliar d’educació especial 15 6 0 21
D1 Auxiliar sanitari/ària 1 0 0 1
D1 Conductor/a (carnet B2) 9 4 1 14
D1 Emmagatzemador/a 1 1 0 2
D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 1 1 0 2
D1 Oficial/a de 1a. Cambrer/a 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 2 1 0 3
D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Laboratori 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 7 4 2 13
D1 Oficial/a de 1a. Maquinista 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 1 0 0 1
D1 Recepcionista 3 1 0 4
D1 Telefonista 3 2 1 6
D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 6 3 2 11
D2 Cambrer/a-netejador/a 2 1 0 3
D2 Personal de serveis especialitzats. Netejador/a 1 1 0 2
D2 Personal de serveis especialitzats. Peó 1 0 0 1
E Ajudant/a d’ofici. Serveis generals 2 1 0 3
E Guarda 1 0 0 1
E Subaltern/a 1 0 0 1
Total 552

 

C. Places que es regeixen pel sistema selectiu d’oposició d’estabilització

 

Sistema selectiu d’oposició d’estabilització. Personal funcionari
 
Subgrup Cos

Places

No reservades Reservades a persones amb discapacitat

Reservades a persones amb discapacitat intel·lectual

Total

A1

Cos d’advocacia

3

1 0

4

Total

4

 

 
Barcelona, 25 de maig de 2022
 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE GOVERN DE 25/05/2022 PEL QUAL S’APROVA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!