PUBLICADA LA VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030

Avui s’ha publicat l’acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030)

 

El tribunal qualificador del procés de selecció esmentat, reunit en data 17 de maig de 2022, ha acordat fer públics els acords següents:

  • Aprovar la llista de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades del primer exercici de la tercera prova (coneixements de llengua catalana) (annex 1).
  • Modificar la qualificació de la segona prova (capacitat física) d’una aspirant
  • Aprovar la llista de persones aspirants aptes del segon exercici de la tercera prova (coneixements de llengua castellana) (annex 2).
  • Aprovar la valoració provisional dels mèrits obtinguda per les persones participants a la fase de concurs (annex 3).

 

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord, per presentar davant el tribunal qualificador les al·legacions i la documentació acreditativa que considerin oportunes.  

 

FORMULARI PER PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITs (feu clic)

Les al·legacions a la valoració provisional dels mèrits s’han de presentar, telemàticament, dins del període comprès entre el 26 de maig i el 9 de juny de 2022, ambdós inclosos, mitjançant el formulari disponible al lloc web de la convocatòria del procés de selecció.

Les al·legacions s’han de presentar en un únic document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar. El nom del document no pot contenir accents, espais
en blanc ni caràcters especials i el seu pes no pot superar els 5.000 kB.

 

  • Requerir a les persones relacionades a l’annex 4 perquè aportin còpia autèntica de la documentació que s’hi relaciona, la qual es va al·legar per a la seva valoració en la fase de concurs, de conformitat amb el punt 8.3.3 de les bases de la convocatòria.

 

Per aportar aquesta documentació, les persones interessades s’han d’adreçar, amb la documentació original, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte Administratiu (c/ Foc 57, 08038 Barcelona) o a qualsevol oficina de registre de la Generalitat, amb la finalitat de trametre a la Secció de Convocatòries del Servei de Selecció i Provisió del Departament de Justícia la còpia autèntica de la documentació pendent d’acreditació. En la sol·licitud de tramesa s’ha de fer constar “convocatòria JU030”

 

Oficines d’atenció ciutadana (OAC), serveis territorials i oficines de registre de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/contacte/oficines/

 

Aquesta documentació s’ha d’aportar en el període comprès entre el 26 de maig i el 9 de juny de 2022, ambdós inclosos.

La no aportació de la documentació requerida en el termini indicat suposarà la modificació de la puntuació de la valoració definitiva dels mèrits.

 

Aquest acord s’ha publicat en data 25 de maig de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU 030/

 

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Per a qualsevol dubte o aclariment, adreceu un correu a selecciotecespecialistes.justicia@gencat.cat

 

Barcelona, 25 de maig de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA OPOSICIÓ DE TÈCNICS ESPECIALISTES JU030 AMB ELS SEUS ANEXOS

FORMULARI PER PRESENTAR AL·LEGACIONS A LA VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS

US CONTINUAREM INFORMANT!