PUBLICAT EL CONCURS DE TRASLLATS DE L’ESTAT

Publicada la resolució de 21 de desembre de 2018 per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball en els Serveis Perifèrics de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Ministeri de l’Interior ha publicat la resolució per la qual es convoca el concurs de trasllats als llocs de treball disponibles en els centres penitenciaris de l’estat dependents de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Els funcionaris del Cos de Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, amb destinació en Centres Penitenciaris dependents de la Generalitat de Catalunya, podran sol·licitar els llocs de treball relacionats en l’annex I C) de la resolució fins a un màxim de 30 places.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado», que s’ha efectuat avui 9 de gener de 2019. El concursant haurà d’unir a la sol·licitud ressenya del lloc o llocs al fet que s’aspiri per ordre de preferència, així com la documentació que hagués d’acompanyar.

Anexo I C)

NÚMERO  CENTRO Y PUESTO DE TRABAJO LOCALIDAD  GRUPO  NIVEL C.ESPECIFICO
CASTELLON II (ALBOCASSER)
1402 GENÉRICO ÁREA MIXTA ALBOCASSER C1 15 10.683,54 €
IBIZA
1403 OFICINA GENÉRICO SAN JOSE C1 15 8.605,52 €
1404 GENÉRICO ÁREA MIXTA SAN JOSE C1 15 9.546,32 €
MALLORCA
1405 OFICINA GENÉRICO PALMA DE MALL. C1 15 10.607,87 €
1406 GENÉRICO ÁREA MIXTA PALMA DE MALL. C1 15 11.949,28 €
MENORCA
1407 GENÉRICO ÁREA MIXTA MAHÓN C1 15 9.546,32 €
1408 OFICINA GENÉRICO MAHÓN C1 15 8.605,52 €

 

DESCARREGA LA NOTA INFORMATIVA DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE TRASLLATS D’II.PP. 2019

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ DE 21 DE DESEMBRE DE 2018, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS EN LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE II.PP.

US CONTINUAREM INFORMANT!