PUBLICAT EL DECRET DE REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA Y NOSTRA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS

Avui, 10 de gener de 2019, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat el decret 6/2019 de 8 de gener de reestructuració del Departament de Justícia. Segons aquest decret, la nostra Direcció General de Serveis Penitenciaris creix de rang i passa a ser, amb la mateixa organització que fins ara, una Secretaria General, que al seu torn passa a controlar a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i també al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que fins ara depenia de la Secretaria General del Departament i actuava de manera autònoma sense relació orgànica amb els serveis penitenciaris als quals havia de servir.

CCOO assistim amb preocupació a la conversió de la Direcció General en una «Supersecretaria» on l’ampliació del camp d’actuació pot suposar una dilució de recursos i esforços encara major del qual ja hi ha.

D’altra banda CCOO ens congratulem que el CIRE, un ens que hauria d’haver estat sempre al servei del sistema penitenciari català i subordinat a ell però que ha vingut actuant com un ens autònom segons interessos particulars i sectaris, quedi finalment sota control dels serveis penitenciaris als quals realment ha de servir. Ara serà responsabilitat directa de l’anterior Director General, ara Secretari, el que el CIRE realment funcioni d’acord als objectius pels quals va ser creat o continuï sent un ens opac.

CCOO vigilarem que aquesta modificació no sigui o es converteixi en un element polític electoralista buit de contingut real, i exigirem que s’aprofiti aquest nou marc per a solucionar les diverses problemàtiques penitenciàries històriques que fruit de l’antic model organitzatiu no es podien afrontar.

Resum de la reestructuració:

Article 1
Estructura del Departament

1.1 El Departament de Justícia, sota la direcció de la persona titular del Departament, s’estructura en els òrgans següents:
a) La Secretaria General.
b) La Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.
c) La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

1.2 S’adscriuen al Departament de Justícia:
[..]
1.2.2 Mitjançant la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
[…]

Capítol 5
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Article 12
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima
12.1 La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, actua sota la direcció superior de la persona titular del Departament de Justícia.

12.2 A la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima li corresponen les funcions següents:

a) Promoure, planificar i avaluar el desenvolupament del sistema d’execució penal.
b) Executar les mesures d’internament i d’altres que s’imposin a les persones, i donar suport en els processos per a la seva reinserció.
c) Dirigir i supervisar els programes de rehabilitació de les persones sotmeses a mesures penals i el funcionament dels centres penitenciaris i educatius.
d) Promoure, planificar i avaluar la formació i la inserció social i laboral de les persones sotmeses a mesures penals.
e) Impulsar programes d’atenció a les víctimes.
f) Dirigir, en les competències que tingui assignades, els recursos humans i econòmics.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

12.3 De la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima en depenen:

a) La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
b) La Sub-direcció General de Recursos Humans i Econòmics.
c) La Sub-direcció General de Centres i Gestió Penitenciària.
d) La Sub-direcció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat.
e) El Servei de Suport Jurídic.
f) El Servei d’Inspecció.

12.4 Les unitats previstes als apartats b), c), d), e) i f) mantenen les funcions i l’estructura que estableix el Decret 278/2016, de 2 d’agost.

[…]

Disposicions addicionals
Primera
Se suprimeix la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

 

DESCARREGA EL DECRET 6/2019, DE 8 DE GENER, DE REESTRUCTURACIÓ DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA

US CONTINUAREM INFORMANT!!