PUBLICAT EL TEMARI DE LA PART ESPECÍFICA DE L’OPOSICIÓ DE TREBALLADORS SOCIALS

RESOLUCIÓ JUS/335/2018, de 27 de febrer, per la qual s’aprova i es fa públic el temari específic de les proves selectives per a l’accés al cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social.

 El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i les seves modificacions successives, estableixen els principis en què s’ha d’inspirar la selecció de personal, entre els quals cal tenir especialment en compte l’adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s’hagin d’ocupar, amb la finalitat de garantir al màxim que les persones que passin a prestar serveis a l’Administració de la Generalitat tinguin la preparació i els coneixements necessaris per dur a terme adequadament les seves tasques.

Al mateix temps, la normativa sobre funció pública exigeix que una de les dades essencials que han de contenir les bases d’una convocatòria és el programa sobre el qual versaran les proves selectives, o bé la indicació del DOGC en què aquest s’hagi publicat.

El Decret 202/2008, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, determina que els processos selectius vinculats a llocs de treball adscrits a àmbits funcionals poden establir proves o exercicis específics per a cadascun d’aquests àmbits.

Per l’Acord GOV/54/2009, de 24 de març, es crea l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de facilitar als aspirants la preparació dels processos selectius, es considera oportú donar publicitat, de manera anticipada a la convocatòria corresponent, al temari específic de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educació social.

En virtut del que disposa l’Acord GOV/91/2017, d’11 de juliol, d’atribució de competències als departaments de la Generalitat en matèria de funció pública, correspon al Departament de Justícia convocar els processos selectius per a l’accés a la condició de personal funcionari que ocupa llocs de treball adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal.

D’acord amb les funcions que m’atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de la normativa vigent;

Atès que el càrrec de secretari general es troba vacant en el moment present, de conformitat amb l’article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb l’Ordre de 16 de novembre de 2017 del Ministeri de Justícia, per la qual es disposa la suplència temporal del secretari general del Departament de Justícia i del director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, correspon dictar resolució al director de Serveis d’aquest Departament.

Per tot això,

Resolc:

Aprovar i fer públic el temari específic de les proves selectives per proveir places de l’àmbit funcional d’execució penal del cos de diplomatura de la Generalitat, treball social, i del cos de diplomatura de la Generalitat, educació social, que figura a l’annex d’aquesta Resolució.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de febrer de 2018

P. d. (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

DESCARREGA LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA PART ESPECÍFICA DEL TEMARI DE LES PROVES SELECTIVES PER A L’ACCÉS AL COS DE DIPLOMATURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, TREBALL SOCIAL

Annex

Tema 1. El dret penal: concepte. El Codi penal vigent: principis i estructura. El delicte: concepte, classes i elements. Les persones criminalment responsables dels delictes. Les causes eximents de la responsabilitat penal. Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Tema 2. La pena: concepte i classes. La mesura de seguretat: concepte i classes. Principis de legalitat i tipicitat penals. La responsabilitat civil derivada del delicte i les persones civilment responsables. Els òrgans jurisdiccionals penals.

Tema 3. Marc legal en matèria penitenciària: La Llei orgànica general penitenciària i el Reglament penitenciari.

Tema 4. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya. Òrgans de participació social. Taules de participació social. Entitats col·laboradores i de voluntariat.

Tema 5. Les formes d’ingrés en un centre penitenciari: la detenció, la presó preventiva, la sentència ferma. Procediment i tràmits d’ingrés. L’entrevista d’ingrés, aspectes rellevants. Classificació interior. Sistema de classificació en graus de tractament. El principi de flexibilitat. Variables que hi intervenen i criteris de classificació. Procediment de classificació inicial.

Tema 6. La població interna: drets i deures. La relació especial de subjecció jurídica dels interns i internes. Participació dels interns en les activitats de l’establiment. Característiques genèriques de la població encarcerada a Catalunya. Principals indicadors dels serveis penitenciaris i rehabilitació, problemàtiques, etc. Especificitats d’intervenció a l’àmbit penitenciari: joves, dones i estrangeria.

Tema 7. Els beneficis penitenciaris: tipus, finalitat i procediment de concessió. Els permisos: concepte, naturalesa i tipus. Procediment de concessió. Les sortides programades. Altres modalitats d’execució de programes de tractament en interns en segon grau.

Tema 8. Delinqüència: conceptes bàsics, principals models explicatius. El model risc-necessitat-responsivitat d’Andrews i Bonta. L’avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. Models d’intervenció en la rehabilitació de delinqüents: principals models, característiques dels programes efectius.

Tema 9. El disseny curricular: àmbits d’intervenció; àmbit de formació de persones adultes; àmbit del context jurídic, social i cultural; àmbit de la salut i el desenvolupament personal; àmbit del món laboral i àmbit d’atenció especialitzada. El Programa individual de tractament i el model individualitzat d’intervenció per a preventius.

Tema 10. Programes d’atenció especialitzada: programa d’intervenció en conductes addictives. Programa d’intervenció en conductes d’agressió sexual. Programa d’intervenció en delictes violents. Programa d’intervenció en conductes de violència domèstica.

Tema 11. Programes generals d’intervenció: programes de preparació de permisos. Programa de sortides programades. Programa de prevenció de suïcidis. Programa d’intervenció en règim tancat. Programes de competència psicosocial. Sistema d’avaluació i motivació.

Tema 12. L’educació social en el sistema penitenciari català: programa marc d’educació social.

Tema 13. Avaluació i gestió del risc des de l’àmbit de la rehabilitació: RISCANVI, i projectes relacionats amb la gestió del risc.

Tema 14. Els serveis socials d’execució penal: estructura. Especificitat de la intervenció i objectius. El diagnòstic social en l’àmbit dels serveis socials d’execució penal. Indicadors socials d’avaluació.

Tema 15. El règim obert: objectius, concepte i finalitat. Modalitats. Classes d’establiments i criteris de destinació. Les unitats dependents: concepte i característiques diferencials. Les sortides de cap de setmana. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment.

Tema 16. El marc legal de la justícia juvenil: La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, i normativa reglamentària de desenvolupament. Les competències de la Generalitat en matèria de justícia juvenil i la participació dels altres organismes públics i privats. La Llei de justícia juvenil: objecte i estructura. Els principis rectors d’actuació de les administracions públiques en aquest àmbit.

Tema 17. El tractament legal dels menors d’edat: els que tenen menys de 14 anys, els més grans de 14 i menys de 18 anys. El procés penal davant la jurisdicció de menors: estructura de les diferents fases del procediment. La competència del jutge de menors, l’actuació del Ministeri Fiscal, el paper de la defensa.

Tema 18. Les funcions de l’equip tècnic en la jurisdicció de menors, composició i organització. L’assessorament tècnic en les diferents fases del procediment judicial. Els programes d’assessorament tècnic: finalitat, destinataris, objectius, metodologia, l’informe.

Tema 19. La justícia restaurativa en la jurisdicció de menors. El programa de mediació: requisits, objectius, fases del procés de mediació i reparació. La víctima i l’infractor. El rol del mediador. Altres solucions extrajudicials. El Programa d’atenció a la víctima de menors infractors.

Tema 20. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Les regles per a l’aplicació de les mesures. El tractament legal en cas de pluralitat de mesures. La suspensió condicional de la mesura. La modificació de les mesures. La prescripció dels fets delictius i les mesures.

Tema 21. Les regles generals de l’execució de les mesures. La competència judicial en l’execució de les mesures. La competència de les comunitats autònomes en l’execució de les mesures. Els principis inspiradors de l’execució de les mesures. El trencament de la mesura i els seus efectes. La incidència de la majoria d’edat en l’execució de les mesures. Els diferents models d’avaluació del risc de reincidència dels joves infractors. El SAVRY com a instrument de valoració del risc.

Tema 22. L’execució de les mesures no privatives de llibertat. El procediment per iniciar l’execució de les mesures. L’elaboració del programa individualitzat d’execució de cada mesura. Els tipus d’informes a elaborar i la seva periodicitat.

Tema 23. La composició, l’organització i les funcions dels equips de medi obert de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions del tècnic de medi obert. Els recursos comunitaris per a l’execució de les mesures.

Tema 24. La finalitat dels centres educatius de justícia juvenil i els principis inspiradors de la seva activitat. Els drets i les obligacions dels menors internats. L’organització i l’encàrrec dels centres de justícia juvenil a Catalunya. Les funcions dels òrgans unipersonals i dels òrgans col·legiats dels centres. Les funcions dels professionals dels centres.

Tema 25. La normativa de funcionament dels centres educatius de justícia juvenil. El règim de sortides, permisos i comunicacions dels menors internats. El sistema de peticions, queixes i recursos. La informació al menor i als seus representants. Les prestacions dels centres.

Tema 26. L’actuació educativa institucional dels centres educatius. El projecte educatiu del centre educatiu. El projecte educatiu individualitzat del menor. Els programes generals i d’actuació especialitzada. la tutoria. El sistema motivacional dels centres. Els seus protocols d’actuació.

Tema 27. Mesures penals alternatives: referencies al Codi penal i normativa reglamentària. Objectius i principis bàsics d’actuació. Funcions dels tècnics de mesures d’execució penal a la comunitat: control de l’execució, suport socioeducatiu, compliment d’obligacions i/o tractaments i participació comunitària. Els treballs en benefici de la comunitat, els programes formatius i les mesures de seguretat: definició i característiques, marc legal, llocs on s’executen i metodologia d’intervenció.

Tema 28. La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i normativa de desplegament. La Llei de l’Estatut de la víctima del delicte.

Tema 29. Oficina d’atenció a la víctima del delicte: principis d’intervenció i instruments d’avaluació de risc i de les necessitats de les víctimes. Programes d’intervenció inicial i programes d’intervenció especialitzada: Programa d’orientació judicial, Programa de gestió de mesures de protecció, Programa de gestió de l’Estatut de la víctima del delicte, Programa d’atenció psicològica, Programa d’acompanyament a l’acte de judici oral, Programa d’atenció i seguiment social i Programa d’intervenció en els jutjats de violència sobre la dona.

Tema 30. Programa d’assessorament tècnic penal. Principis d’intervenció i programes d’intervenció: Assessorament tècnic oficiat de persones encausades, assessorament tècnic oficiat de formes substitutives de les penes privatives de llibertat i de la llibertat vigilada, assessorament tècnic oficiat de víctimes i/o testimonis, suport a l’exploració judicial. Competències professionals d’assessorament tècnic penal.