PUBLICAT L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030 AMB EL LLISTAT DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES ALS DOS PRIMERS TORNS DEL CURS SELECTIU

 

Avui s’ha publicat l’acord de data 4 d’agost de 2022, del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030) on es publica la llista de persones aspirants convocades als dos primers torns del curs selectiu.

El tribunal qualificador ha acordat:

 

1. Informar i publicar la relació de persones aspirants (annex 1) que es convocaran a la realització dels dos primers torns del curs selectiu, d’acord amb el següent:

1r torn: del 12 al 16 de setembre de 2022

2n torn: del 19 al 23 de setembre de 2022

 

 

Lloc de realització:

Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Carretera C17, Barcelona-Ripoll, km. 13,5, Mollet del Vallès

 

A partir del 5 de setembre està previst que es faci pública la relació de persones aptes a la 4a prova (comprovació de les causes d’exclusió mèdica) així com la distribució de persones convocades al tercer torn del curs selectiu el qual es durà a terme del 26 al 30 de setembre de 2022.

 

2. Les persones que consten a l’annex 1 hauran de presentar, el model de declaració responsable que estarà disponible al web del Departament de Justícia (https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/) en el termini comprès entre el 24 d’agost i el 6 de setembre, ambdós inclosos.

El model de declaració responsable s’ha de descarregar, emplenar, signar i presentar mitjançant el requeriment individual que rebran el 24 d’agost de 2022 i que estarà disponible a l’apartat Àrea privada, al qual podran accedir des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

Declaració responsable (feu clic):

https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/oposicions/ju030/J-SG2217_declaracions-responsables-nomenament-funcionari-practiques.pdf

 

Instruccions per emplenar la declaració responsable (feu clic):

https://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/oposicions/ju030/instruccions_emplenament_dr.pdf

 

L’original (document en paper) de la declaració responsable s’haurà de lliurar presencialment el primer dia del curs selectiu del torn assignat.

És indispensable per poder dur a terme el curs selectiu que les persones aspirants presentin aquesta declaració responsable (mitjançant el requeriment i també de forma presencial).

 

3. Fer públic aquest Acord en data 5 d’agost de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i
al web del Departament de Justícia, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/

 

Barcelona, 5 d’agost de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030 AMB LA LLISTA DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES ALS DOS PRIMERS TORNS DEL CURS SELECTIU

DESCARREGA EN PDF LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

DESCARREGA EN PDF LES INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

US CONTINUAREM INFORMANT!