PUBLICAT L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030 AMB LA LLISTA DE QUALIFICACIONS DE LA 2A PROVA (CAPACITAT FÍSICA)

 

Avui s’ha publicat l’Acord del tribunal qualificador de la convocatòria del procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (grup C, subgrup C1) (núm. de registre de la convocatòria JU030).

 

El tribunal qualificador del procés de selecció esmentat, reunit en data 20 d’abril de 2022, ha adoptat fer públics els acords següents:

1. Aprovar i publicar les qualificacions i la llista de persones aspirants no presentades de la segona prova (capacitat física), obligatòria i no eliminatòria (annex 1).

2. Aprovar i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar el primer exercici de la tercera prova: coneixements de llengua catalana (annex 2).

3. Aprovar i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar el segon exercici de la tercera prova: coneixements de llengua castellana (annex 3).

4. Convocar les persones aspirants que consten a l’annex 2 a la realització del primer exercici de la tercera prova (coneixements de llengua catalana) establerta a la base 8.1.3.1 de la convocatòria, d’acord amb el següent:

Data: 26 d’abril de 2022

Lloc: carrer del Foc, 57, edifici A, 08038 Barcelona, Districte Administratiu,

Hora de la convocatòria: 8.30 hores

5. Informar que la convocatòria a la realització del segon exercici de la tercera prova (coneixements de llengua castellana) establerta a la base 8.1.3.2 de la convocatòria es farà pública pròximament.

6. Informar a les persones convocades el dia 26 d’abril de 2022 que:

– Per realitzar la prova cal acreditar la identitat amb l’original del DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
– No està permès l’accés dels acompanyants a l’edifici de realització de la prova.
Les persones aspirants hauran de portar la mascareta (quirúrgica o FPP2) col·locada correctament (tapant boca i nas) en tot moment dins de l’edifici del Districte Administratiu.
Només es podrà realitzar la prova amb un bolígraf de tinta negra o blava (de plàstic transparent) i una cinta correctora blanca que hauran de portar les persones participants.
– En el transcurs de la prova no està permesa la utilització d’audiòfons, d’auriculars ni de cap aparell que permeti mantenir contacte amb l’exterior de l’aula. Els telèfons mòbils, els rellotges intel·ligents, les alarmes dels rellotges o qualsevol altre aparell que pugui fer soroll s’han d’apagar i guardar amb els objectes personals.
– Les persones participants han de seguir en tot moment les indicacions del personal de l’organització, tant pel que fa a les mesures de prevenció amb motiu de la Covid-19 com les relacionades amb l’organització i desenvolupament de la prova.

– El tribunal qualificador pot proposar a l’òrgan convocant l’exclusió del procés de selecció de qualsevol persona participant que tingui alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’igualtat i equitat o altres comportament que alterin el desenvolupament de la prova.

7. Fer públic aquest acord amb data 21 d’abril de 2022 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i al web del Departament de Justícia, a l’adreça http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/oposicions/funcionaris/execuciopenal/encurs/JU030/.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 d’abril de 2022

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE 20 D’ABRIL DE 2022 DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA JU030

US CONTINUAREM INFORMANT!