PUBLICAT L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031 AMB LA PROPOSTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓ

 

El dia 12 de gener de 2024 s’ha publicat l’Acord del Tribunal Qualificador, de l’11 de gener de 2024, amb la proposta definitiva de resolució del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (JUS/031/2022). Donats els errors comesos en algunes llistes, el 16 de gener de 2024 s’ha publicat Acord del Tribunal Qualificador pel qual es rectifiquen els errors en la transcripció de la puntuació de la 2a fase del concurs i es publica la llista definitiva de la puntuació total.

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

https://espai.justicia.gencat.cat/Serveis-centrals/Persones/Treballar-Departament/Pagines/concursos-promocio-professional.aspx

 

Acord del 11 de gene de 2024:

 

JUNTA DE MÈRITS I CAPACITATS

Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 11 de gener de 2024, ha acordat fer públics els acords següents:

Primer. De conformitat amb el punt 12.2 de les bases de la convocatòria, l’òrgan convocant ha acceptat les renúncies a la participació al concurs de les persones que s’indiquen a l’annex 1.

Segon. De conformitat amb el punt 3 de les bases de la convocatòria, la Junta de Mèrits i Capacitats, acorda excloure del concurs per incompliment dels requisits de participació la persona indicada a l’annex 2.

Tercer.– Atès que s’ha detectat una errada de transcripció en els criteris de valoració fets públics el 27 de setembre de 2023, annex 1 de l’Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de 26 de setembre de 2023, de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, es corregeix el següent:

On diu: “Només es valoren les docències impartides al Departament de Justícia, Drets i Memòria i en la impartida en matèria directament relacionades en universitats.”

Ha de dir: “Només es valoren les docències impartides en el Departament de Justícia, Drets i Memòria, en universitats i en cursos de formació que s’han valorat en aquest concurs, en matèries directament relacionades amb les funcions dels llocs de treball oferts.”

Quart.- Respecte a l’aplicació dels criteris de valoració fets públics el 27 de setembre de 2023, mitjançant Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de 26 de setembre de 2023, escau realitzar els aclariments següents:

  • Respecte de la valoració dels serveis prestats amb la vinculació de funcionaris en pràctiques (curs selectiu i període de pràctiques), aquests s’han valorat en l’apartat antiguitat, d’acord amb l’article 1 de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració pública.
  • La data de referència per a la valoració dels mèrits i capacitats és la data de publicació de la convocatòria al DOGC i només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7.3, i d’acord amb la informació que consta a l’expedient d’ATRI aportat per les persones participants juntament amb la seva sol·licitud de participació

Cinquè.– Modificar la llista de formació valorada per a llocs de treball de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya, publicada el 27 de setembre de 2023, annex 2 de l’Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats de 26 de setembre de 2023, de conformitat amb l’estudi i la consideració de les al·legacions aportades per les persones concursants en el termini d’al·legacions i atès que s’ha detectat una errada de transcripció en la puntuació d’una activitat formativa, de conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, en el sentit següent:

  • Incloure a la relació de formació valorada les activitats formatives que s’especifiquen a l’annex 3.
  • Eliminar de la relació de formació valorada esmentada les activitats formatives que s’especifiquen a l’annex 4.
  • Modificar la valoració d’una activitat formativa que és d’assistència i no d’aprofitament i que s’especifica a l’annex 5.

Sisè.– Resoldre les al·legacions relatives a la valoració provisional dels mèrits i capacitats de la primera fase que han presentat les persones concursants, les quals es detallen a l’annex 6.

Setè.– Publicar la llista definitiva de la puntuació total del concurs on s’inclouen els resultats de la primera i la segona fase del concurs. (annex 7).

Vuitè.– Efectuar la proposta definitiva de resolució del concurs de mèrits i capacitats, de conformitat amb el que disposa la base 10.4 de la Resolució de la convocatòria, i elevar-la a l’òrgan convocant perquè l’aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs (annex 8). Els annexos esmentats en aquest acord es poden consultar a la intranet del Departament de Justícia, Drets i Memòria, prèvia identificació de la persona participant amb el seu usuari i contrasenya GICAR.

Novè.– Fer públic aquest Acord en data 12 de gener de 2024 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), a la intranet i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria, a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/. De conformitat amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d’aquest acord substitueix la notificació individual a les persones interessades. Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Justícia, Drets i Memòria en el termini d’un mes, a comptarde l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els articles 112,121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquest recurs s’ha de presentar telemàticament, accedint des del web del Departament de Justícia, Drets i Memòria al formulari següent:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=OPO041RECU

El recurs s’ha de presentar en un únic fitxer que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

 

Acord del 16 de gener de 2024:

Convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022)

Reunida la Junta de Mèrits i Capacitats competent per desenvolupar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022), el dia 16 de gener de 2024, ha acordat fer públics els acords següents:

Primer. Que en l’Acord publicat el 12 de gener de 2023, es va detectar una errada en la transcripció en algunes puntuacions de la 2a fase, publicades mitjançant Acord de 29 de maig de 2023, d’algunes persones participants de la llista definitiva de la puntuació total del concurs on s’inclouen els resultats de la primera i la segona fase del concurs, que no afecten ni a la valoració definitiva de mèrits de la primera fase ni a la proposta definitiva de resolució del concurs de mèrits i capacitats.

De conformitat amb l’exposat i d’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, es rectifiquen els errors detectats en la transcripció de la puntuació de la 2a fase i consegüent puntuació final i es publica la llista definitiva de la puntuació total del concurs on s’inclouen els resultats de la primera i la segona fase del concurs (annex 7).

L’annex esmentat en aquest Acord es pot consultar a la intranet del Departament de Justícia, Drets i Memòria, prèvia identificació de la persona participant amb el seu usuari i contrasenya GICAR.

Segon. Fer públic aquest Acord en data 16 de gener de 2024 al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria a l’adreça https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/funcionaris/execuciopenal/encurs/jus-031-2022/

De conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades.

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE L’11 DE GENER DE 2024 AMB LA PROPOSTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL 16 DE GENER DE 2024 AMB LES ESMENES AL ERROR DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

US CONTINUAREM INFORMANT