NOU PROCÉS D’OBERTURA DE LA BORSA D’INTERINS DE TÈCNICS ESPECIALISTES JUS/0068/2024

 

El dia 12 de gener de 2024 s’ha obert el Procés selectiu de borsa per ocupar llocs en règim d’interinatge del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, als centres penitenciaris adscrits a la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia, Drets i Memòria (ref. núm. JUS/0068/2024).

Termini de presentació de sol·licituds amb aportació de documentació: del 12 al 21 de gener de 2024, ambdós inclosos

Només és considerarà vàlida l’última sol·licitud rebuda en el cas que que l’aspirant n’enviï més d’una.

Tota la documentació s’ha d’incloure a la sol·licitud de participació.

Previsió de dates de les proves físiques:

  • Dissabte 2 de març: 350 aspirants
  • Diumenge 3 de març: 350 aspirants

Data prevista d’inici del curs selectiu: a partir de la segona quinzena de març de 2024

https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus-0068-24/

 

1.Objecte de l’anunci

El Departament de Justícia, Drets i Memòria necessita disposar de personal del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, per a la cobertura en règim d’interinatge de llocs vacants, vacants reservades i substitucions. Atès el caràcter finalista dels llocs de treball corresponents al cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris, i amb la finalitat de garantir el funcionament normal dels serveis penitenciaris, l’Administració i els representants sindicals han acordat ampliar la borsa de treball amb nou personal

2. Funcions, jornada, retribucions i requisits de participació dels llocs de treball

2.1 Funcions dels llocs de treball

Les funcions que corresponen als funcionaris del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, són les destinades a exercir l’execució, la col·laboració i similar, adients amb el seu nivell de titulació i d’especialització, en les tasques pròpies dels serveis penitenciaris de Catalunya.

El personal del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, és l’encarregat de garantir la seguretat, el bon ordre i la convivència ordenada del centre penitenciari, així com dur a terme les activitats que calgui per assegurar que es presten els serveis penitenciaris necessaris per garantir els drets de les persones internades a les institucions penitenciàries, i exigir-los les seves obligacions, sens perjudici de la seva participació necessària en la gènesi i el desenvolupament dels models d’intervenció i dels programes de tractament d’acord amb el que disposa la legislació penitenciària.

Per al desenvolupament de les serves funcions, els correspon, entre d’altres, les activitats següents:

• La supervisió del desenvolupament correcte de les prestacions que es realitzin a la unitat i de l’estat d’ús i seguretat de les instal·lacions.
• Les tasques de vigilància ordinària, obertura i tancament de les unitats d’accés i de pas del centre penitenciari; la identificació i el control de les persones, vehicles, paquets, béns i subministraments que entrin o surtin de l’establiment, així com el control dels moviments de les persones internes al centre penitenciari.
• La gestió dels documents, llibres i registres informàtics propis del funcionament de la unitat; la pràctica de notificacions i comunicacions que els tinguin encomanades i, en general, totes les tasques administratives que siguin necessàries per a la gestió correcta dels serveis de la unitat.
• La informació a la població reclusa i als operadors penitenciaris sobre les normes de règim interior que regeixen el funcionament de la unitat, els procediments, competències i normativa de funcionament dels serveis penitenciaris.

2.2 Jornada i retribucions

Tots els llocs de treball del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris, tenen horari especial sotmès a torns, horaris de matí, de tarda, de nit i de cap de setmana.

Les retribucions brutes mensuals seran les corresponents a les taules retributives vigents de serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. Es poden consultar al web d’Administració pública.

2.3 Requisits de participació

Per tal de ser admeses a aquesta convocatòria, les persones interessades a participar-hi han de complir, el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds de participació, els requisits de participació. Aquests requisits s’han de continuar complint durant el desenvolupament de la relació contractual.

Llista de requisits

– Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la serva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.

– Edat: Haver complert setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

– Titulació: Les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic.
A aquest efecte, serà d’aplicació l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

Llengua catalana: Les persones que participin en aquest procés de selecció han de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2) o superior, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Les persones que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements sol·licitat seran requerides per a la realització d’una prova que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

– Llengua castellana: Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior.
Les persones que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements sol·licitat seran requerides per a la realització d’una prova que es qualificarà d’apte /a o no apte/a.

– Capacitat: Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l’exercici de les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria, d’acord amb el que s’especifica en la taula d’exclusions mèdiques de l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

– Habilitació:

• No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació dels antecedents penals.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
4/15
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari. • En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.
• No haver estat sancionat per resolució disciplinària ferma i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni destituït ni exclòs en borses de treball del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris, en els últims dos anys de servei dins del cos.

Per als llocs de treball del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, a més, cal no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Aquests requisits s’han de continuar complint durant tot el procés, a la formalització del nomenament de personal funcionari interí, i durant la prestació dels serveis.

Informació en relació amb la participació en aquest procés
Compatibilitat de dos llocs de treball a l’Administració

D’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, en general, és incompatible el desenvolupament de dos llocs de treball al sector públic, entre els quals estan incloses les substitucions en els centres penitenciaris. Únicament es pot compatibilitzar l’exercici d’un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic en els casos previstos a l’article 4 de la Llei esmentada. Així mateix, d’acord amb l’article 17, l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix en tots els casos, autorització expressa prèvia.

2.4 Acreditació dels requisits de participació

Les persones participants hauran d’acreditar en el moment de formalitzar la sol·licitud, adjuntant la documentació a l’apartat corresponent a l’acreditació de la llengua habilitat a la sol·licitud, la documentació següent:

− Certificat B2 o superior de coneixements de llengua catalana

Així mateix, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar:

− Certificat de coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior
− Documentació acreditativa de la nacionalitat

L’acreditació del compliment dels requisits relatius a la nacionalitat, edat, titulació i antecedents penals es realitzarà per part de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Direcció General d’Afers Penitenciaris en la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), prèvia autorització de la persona interessada en el formulari de sol·licitud de participació. En el cas que no sigui possible la consulta informàtica en la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa, es farà un requeriment a la persona interessada per tal que presenti la documentació acreditativa necessària en el termini indicat.

En la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran de declarar la veracitat de les dades que consignen i que compleixen les condicions exigides per treballar a l’Administració pública i les assenyalades especialment en aquest anunci. Les persones participants que incorrin en exactituds o falsedats podran ser excloses motivadament del procés en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

En compliment del que disposa l’article 23.1 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en cas que les dades relacionades amb el gènere de la persona participant que conté al document identificatiu (DNI/NIE) no es corresponguin amb el gènere sentit, la persona participant haurà d’adreçar al tribunal qualificador, en el moment de presentar la sol·licitud de participació, un escrit amb la indicació d’aquestes circumstàncies. En qualsevol cas, aquest tractament no afectarà la segona prova (capacitat física), establerta a la base 3.2.1, la qual s’haurà de fer d’acord amb el gènere que consti al document identificatiu.

L’Òrgan responsable del tractament de les dades és la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Quan escaigui, les persones interessades poden exercir, d’acord amb la normativa vigent, els drets d’accés, rectificació i supressió de les dades, així com la limitació i oposició al tractament.

3. Procediment de selecció

El procés de selecció constarà de dues parts: una fase de concurs i una fase de proves.

Per al desenvolupament del procés de selecció, es constituirà un òrgan de selecció que estarà composat per aquestes persones:

Jesús Plaza Gómez, subdirector general de Recursos Humans i Econòmics
Pedro Dominguez Quinoya, subdirector general de Centres i Gestió Penitenciària
Montserrat Llorach Boladeras, cap del servei de Recursos Humans
I com a suplents:
Diego Jesús Enriquez Vazquez, cap de l’Àrea de Règim Interior Penitenciari
Jaume Profitós Albert, cap de secció d’Administració de Personal
Òscar Aguilà Mulet, responsable d’informació i explotació de dades

L’Òrgan de selecció pot sol·licitar el nomenament de personal assessor especialista, que actuarà amb veu però sense vot.

L’Òrgan de selecció, podrà sol·licitar a les persones participants que aportin la documentació que consideri necessària per acreditar les dades de la sol·licitud o els mèrits al·legats.

L’Òrgan de Selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i d’igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en aquest procés selectiu.

3.1 – Fase de concurs

Només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria, fins a un màxim de 50 punts, d’acord amb els barems següents:

3.1.a) Superació sense plaça del procés selectiu 656

Es valora haver superat el procés d’estabilització selectiu excepcional de concurs-oposició de l’ocupació pública, de l’àmbit d’execució penal, del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris (codi:656) amb un total de 30 punts.

3.1.b) Titulacions acadèmiques

Titulacions acadèmiques de nivell superior a l’exigit com a requisit de participació, amb un màxim de 6 punts:

− Llicenciatura o grau en criminologia, dret, psicologia, pedagogia, treball social i educació social: 3 punts.
− Diplomatura o equivalent en criminologia, dret, psicologia, pedagogia, treball social i educació social: 2 punts.

3.1.c) Llengua catalana

Certificat de coneixement de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit de participació, amb un màxim de 5 punts:

− Nivell C1: 3,5 punts
− Nivell C2: 5 punts

La valoració del nivell superior exclou la valoració de la resta de nivells.

3.1.d) Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o certificat equivalent, amb un màxim de 4 punts:

− Nivell avançat: 4 punts
− Nivell mitjà: 3 punts
− Nivell bàsic: 2 punts

La valoració d’un nivell superior exclou la valoració de la resta de nivells

3.1.e) Certificat de coneixement de llengua estrangera, amb un màxim de 5 punts:

− Nivell B2: 2 punts
− Nivell C1: 3 punts
− Nivell C2: 4 punts

La valoració d’un nivell superior exclou la valoració de la resta de nivells

3.1.1 Presentació

Les persones participants hauran d’aportar, en el moment que formalitzin la sol·licitud, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

a) Titulacions acadèmiques de nivell superior a l’exigit com a requisit de participació
b) Certificat de coneixement de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit de participació 7/15
c) Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) o certificat equivalent
d) Certificat de coneixement de llengua estrangera.

3.2 – Fase de proves

Es realitzaran 3 proves de caràcter obligatori i eliminatori. A la primera prova es convocaran les 700 persones que hagin obtingut la millor puntuació (de més a menys) en l’apartat de mèrits. En cas d’empat, aquest es dirimirà segons la puntuació obtinguda en cadascun dels mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria, és a dir:

– Primer: Haver superat el procés d’estabilització codi 656
– Segon: Titulacions acadèmiques
– Tercer: Català
– Quart: ACTIC
– Cinquè: Idiomes

En el cas que persisteixi l’empat, es dirimirà pel primer cognom de les quals comenci a partir de la lletra que estableixi la Resolució publicada per la Direcció General de Funció Pública per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2024.(i si encara no s’ha publicat, la de l’any anterior)

3.2.1 – Prova física

De caràcter obligatori i eliminatori

Aquesta prova consisteix en la realització dels tres exercicis físics següents: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora (course navette)

A l’annex 2 s’especifiquen l’objectiu, la descripció, les normes, la valoració i els barems de cada exercici físic.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 30 punts i la puntuació mínima per ser declarat apte és de 15 punts.

L’ordre de realització dels diferents exercicis d’aquesta prova vindrà determinat per l’organització de les persones participants en els grups que determini l’òrgan de selecció. No obstant això, i per a tots els grups, el tercer exercici (cursa de llançadora), es farà en darrera posició, i abans de la realització d’aquest exercici es deixarà un període de 30 minuts, com a mínim, des de la finalització de l’exercici anterior.

Per poder fer la prova de capacitat física, les persones aspirants hauran de presentar el mateix dia de la prova, una declaració responsable conforme reuneixen les condicions físiques necessàries per dur a terme els exercicis físics establerts en aquest anunci. Aquest model de document es podrà descarregar al lloc web de la convocatòria (estarà disponible en el moment que es publiqui el llistat d’aspirants convocats a les proves físiques).

El fet que una persona participant no presenti aquesta declaració responsable comportarà que se l’exclogui del procés de selecció.

Es podran fer proves de consum de substàncies o de grups farmacològics prohibits, d’estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional.

El fet de donar un resultat positiu en alguna d’aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre’s a aquestes proves seran motiu d’exclusió automàtica del procés de selecció.

Per a la realització dels exercicis físics és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu.

3.2.2 – Coneixements de llengua.

Les persones aptes de la prova física que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de llengua sol·licitat seran convocades a la realització d’una prova que es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

3.2.3 – Curs selectiu

Al curs selectiu es convocaran les 300 persones que hagin obtingut la millor puntuació (de més a menys) en la suma de l’apartat de mèrits i la nota de la prova física. En cas d’empat, aquest es dirimirà segons la puntuació obtinguda en cadascun dels mèrits per cada persona, d’acord amb l’ordre que apareixen a la convocatòria

Aquest curs és de caràcter obligatori i eliminatori. S’hi tractaran aspectes teòrics i pràctics i es farà una avaluació teòrica i una altra avaluació de desenvolupament pràctic. Per superar el curs serà necessari superar ambdues avaluacions.

El curs, de caràcter presencial, tindrà una durada de 3 setmanes (90 hores lectives).

El curs constarà de dues parts:

– Part teòrica: qüestionari de 50 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.
La qualificació de l’exercici és de 0 a 30 punts. Per superar aquesta part cal tenir un puntuació mínima de 15 punts.
– Part pràctica: es realitzaran dos casos pràctics basats en els coneixements impartits al curs. La qualificació de cada cas pràctics serà d’apte o no apte i per aprovar s’ha d’obtenir la qualificació d’apte en ambdós casos pràctics.

3.3 Puntuació final

La puntuació final (amb un màxim de 100 punts) serà l’obtinguda amb la fórmula següent:

Puntuació final = Fase concurs+5/6(Proves físiques+Curs selectiu )

4. Informació del procés

Les persones interessades a participar en aquest procés poden plantejar les consultes o dubtes en l’adreça de correu electrònic : borsatecnicsespecialistes.justicia@gencat.cat

5. Desenvolupament i resultats del procés

Tota la informació d’aquest procés es podrà consultar al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria en l’adreça següent:
https://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/borsatecnicsesp/jus-0068-24/

La sol·licitud i altres tràmits associats a la participació en el procés s’ha de dur a terme per mitjans electrònics, mitjançant el formulari específic que hi ha al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria, i no es consideraran vàlides les sol·licituds que es presentin amb un altre formulari o format.

Desenvolupament del procés

5.1 Un cop es rebin les sol·licituds de participació i es comprovi la documentació acreditativa aportada, es publicarà el llistat de persones participants amb la puntuació provisional dels mèrits.
Les persones interessades podran fer les al·legacions oportunes en el termini que a aquest efecte determini l’Òrgan de Selecció.

5.2 Es convocarà a la realització de les proves físiques les 700 persones participants amb la major puntuació de mèrits obtinguda, una vegada comprovat que reuneixen els requisits de participació. La data de les proves físiques s’establirà durant el desenvolupament del procés. Aquestes proves podran realitzar-se en més d’una data degut al volum de persones convocades, que seran distribuïdes en cadascuna d’aquestes dates.

Els resultats de la prova física es publicaran al web del Departament de Justícia, Drets i Memòria.

5.3 Amb la publicació dels resultats de la prova física, es publicarà la llista de persones aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana i castellana.

5.4 Les persones aptes de les dos primeres proves, seran convocades a la realització del curs selectiu i una vegada finalitzat es publicarà el resultat amb la nota obtinguda. El nombre màxim d’aspirants convocats a fer el curs de formació serà de 300, ordenats pel resultat de la suma dels mèrits més la nota de les proves físiques.

5.5 Una vegada conformada la llista amb les persones aptes de tot el procés, seran incloses a la Borsa d’interins del cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. L’ordre es determinarà segons la nota final obtinguda (que apareix al punt 3.3). Les persones que s’incorporin a la borsa hauran de manifestar els àmbits territorials i funcionals en els quals estan interessats en prestar serveis.

Barcelona, 11 de gener de 2024

 

DESCARREGA EN PDF LES BASES DEL NOU PROCÉS D’OBERTURA DE BORSA DE TÈCNICS ESPECIALISTES AMB ELS ANEXOS

US CONTINUAREM INFORMANTS!