PUBLICAT L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ (NÚM. REG. 650) SOBRE ELS ENUNCIATS I LES PLANTILLES DE CORRECCIÓ DE LA PROVA DE L’1 DE JULIOL

 

Avui s’ha publicat l’Acord conjunt dels Tribunals Qualificadors de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650), de 10 de juliol de 2023, sobre els enunciats i les plantilles de correcció de la prova de la fase d’oposició del dia 1 de juliol de 2023.

En la sessió del dia 10 de juliol de 2023, els Tribunals Qualificadors dels processos de selecció de la convocatòria amb núm. de registre 650 han acordat:

1. Publicar, a través del Portal de les persones aspirants en els processos de selecció, els enunciats dels exercicis i les plantilles de correcció de la prova de la fase d’oposició del dia 1 de juliol de 2023 dels processos de selecció de la convocatòria amb núm. de registre 650 que s’especifiquen a continuació, atès que no s’han produït supòsits d’ajornaments de la prova en relació amb aquests processos:

  • Codi de tràmit 651: Escala superior d’administració general del cos superior d’administració, opció dret. Àmbit funcional d’execució penal.
  • Codi de tràmit 652: Cos de titulació superior, pedagogia. Àmbit funcional d’execució penal.
  • Codi de tràmit 653: Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d’execució penal.
  • Codi de tràmit 654: Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal.
  • Codi de tràmit 656: Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal.

2. Publicar, a través del Portal de les persones aspirants en els processos de selecció, les plantilles de correcció de la prova de la fase d’oposició del dia 1 de juliol de 2023 del procés de selecció amb codi de tràmit 655 (Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal), atès que s’ha produït un supòsit d’ajornament de la prova en relació amb aquest procés.

3. En relació amb el procés de selecció amb codi de tràmit 653 (Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d’execució penal), anul·lar la pregunta 30 del 1r exercici (test de coneixements), atès que l’enunciat era incomplert, i consegüentment incloure la primera pregunta de reserva d’aquest 1r exercici, de conformitat amb el que estableix la base comuna 8.3 de la convocatòria amb núm. de registre 650. La plantilla de correcció del 1r exercici del procés de selecció amb codi 653 que es publica en virtut del present Acord ja incorpora aquesta anul·lació.

4. En relació amb el procés de selecció amb codi de tràmit 655 (Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal), anul·lar la pregunta 29 del 1r exercici (test de coneixements), atès que totes les respostes són incorrectes, i consegüentment incloure la primera pregunta de reserva d’aquest 1r exercici, de conformitat amb el que estableix la base comuna 8.3 de la convocatòria amb núm. de registre 650. La plantilla de correcció del 1r exercici del procés de selecció amb codi 655 que es publica en virtut del present Acord ja incorpora aquesta anul·lació.

De conformitat amb la base comuna 12 d’aquesta convocatòria, els acords es publiquen en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web d’informació de la Direcció General de Funció Pública sobre els processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/

Per accedir a les plantilles s’ha d’entrar al Portal d’accés de les persones aspirants en els processos de selecció:
https://atriportal.gencat.cat/estabilitzacio_concurs_merits/#/login

Barcelona, 11 de juliol de 2023

 

PÀGINA DE L’ADMINISTRACIÓ DELS PROCESSOS DE CONCURS OPOSICIÓ DE LES CONVOCATORIES 643, 650 I 700

PORTAL D’ACCÉS DE LES PERSONES ASPÌRANTS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIó PER ACCEDIR ALS ENUNCIATS I LES PLANTILLES DE CORRECCIÓ

DESCARREGA EN PDF L’ACORD CONJUNT DELS ÒRGANS TÈCNICS DE SELECCIÓ , DE 10/07/2023, DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ AMB NÚM. DE REGISTRE 650

US CONTINUAREM INFORMANT