PUBLICATS AL DOGC ELS NOMENAMENTS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

 

Avui, 30 de gener de 2024, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/170/2024, de 26 de gener (feu clic), per la qual es resol la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/031/2022).

Contingut de la resolució:

−1 Es nomenen les persones identificades pel NIP, per als llocs de comandament i singulars que s’indiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

−2 D’acord amb la base 12.2 de la convocatòria, la destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública realitzada en el mateix període de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent de la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan convocant.

−3 Ateses l’especial complexitat de l’adscripció del personal que obté destinació en aquest concurs específic, el règim de jornada i horari del personal que presta serveis a centres penitenciaris i el fet que es tracta d’un servei essencial, els cessaments i les preses de possessió corresponents s’efectuaran de la manera següent:

3.1 Els funcionaris han de cessar en el lloc de treball que ocupen l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC.

3.2 La presa de possessió als llocs de treball als quals són destinades aquestes persones funcionàries s’ha de dur a terme l’endemà del cessament, llevat que s’acrediti documentalment un canvi de localitat de residència, cas en el qual s’ha d’efectuar en el termini de 15 dies hàbils.

3.3 Quan la resolució esmentada del concurs específic comporti el reingrés al servei actiu, la presa de possessió es durà a terme tal com s’especifica al punt 3.2.

−4 De conformitat amb la base 12.3 de la convocatòria, en el moment de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar per escrit que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu la normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible, dins els 10 dies hàbils a comptar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant la consellera de Justícia, Drets i Memòria en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 8.2.a, 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució, es pot entendre desestimat i es pot interposar un recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de gener de 2024

DESCARREGA EN PDF LA PUBLICACIÓ AL DOGC DEL NOMENAMENTS DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS031

US CONTINUAREM INFORMANT!