PUBLICATS AL DOGC ELS NOMENAMENTS DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui, dimarts 6 de febrer de 2024, s’ha publiat al DOGC la RESOLUCIÓ PRE/262/2024, de 2 de febrer, de nomenament de persones funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650).

Es resol:

 

—1 Nomenar funcionàries de carrera dels cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650), les persones que consten en l’Annex de la present Resolució.

Aquesta Resolució té caràcter parcial en relació amb el procés amb codi de tràmit 656 (C1 – Cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris), atès que determinades persones aspirants han estat nomenades funcionàries en pràctiques per a la realització del curs selectiu i fase de pràctiques establerts en les bases de la convocatòria.

 

—2 Aquesta Resolució té efectes el dia 19 de febrer de 2024.

 

—3 Les persones que consten en l’Annex d’aquesta Resolució disposen del termini d’un mes, a comptar del dia 19 de febrer de 2024, per fer el jurament o la promesa i prendre possessió del lloc de treball adjudicat, davant l’òrgan competent del departament corresponent.

 

—4 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

DESCARREGA EN PDF LA PUBLICACIÓ AL DOGC DE LA RESOLUCIÓ DE NOMENAMENT DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ, ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL 

US CONTINUAREM INFORMANT!