PUBLICATS EL RESULTAT DEL PROCÉS DE PROMOCIÓ DEL D AL C I LA PROPOSTA DE NOMENAMENTS

El Tribunal Qualificador del procés selectiu reunit en sessió d’11 de desembre de 2018, ha fet públic el resultat de la segona prova (coneixements de llengua catalana) i ha aprovar i fet pública la proposta de nomenament de les persones que han superat el procés per ordre de la puntuació obtinguda.

Hi ha un termini de 20 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’acord, per a que totes les persones aspirants proposades presentin, als registres oficials dels Centres Penitenciaris on presten serveis, les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits de participació establerts en les bases 2.3 i 2.5 d’aquesta convocatòria, atès que la resta de requisits ja s’han acreditat. A tal efecte, les persones participants disposen d’un formulari per presentar la documentació requerida.

Tal i com estableix l’apartat 10 de les bases de la convocatòria, les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i requisits exigits no podran ser nomenades funcionàries i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.

El Tribunal Qualificador informa, en relació a l’assignació dels llocs de treball, que les persones que són proposades pel seu nomenament com a funcionàries del cos tècnic d’especialistes grup
serveis penitenciaris, restaran destinades als llocs de treball de personal funcionari en que es reconverteixi el lloc de treball que ocupen amb caràcter definitiu o el lloc que tinguin reservat com a funcionaris del cos auxiliar tècnics, grup de serveis penitenciaris, d’acord amb el següent:

Acord del Tribunal Qualificador de la segona convocatòria de procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l’ingrés al cos tècnic d’especialistes (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (núm. de registre de la convocatòria JU028)

  • Les persones funcionàries del cos auxiliar tècnic que ocupin un lloc de treball d’àrea mixta passaran a ocupar un lloc de genèric/a d’àrea mixta vigilància en el mateix centre.
  • Les persones funcionàries del cos auxiliar tècnic que ocupin un lloc de treball de servei interior passaran a ocupar un lloc de treball de genèric/a de servei interior del mateix centre.

Per qualsevol consulta en relació a l’assignació de llocs podeu contactar amb el Servei de Gestió de Recursos Humans de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la
publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL NOMENAMENT COM FUNCIONARI/ÀRIA

ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA 2A  CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, TORN ESPECIAL DE PROMOCIÓ INTERNA, PER A L’INGRÉS AL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS

US CONTINUAREM INFORMANT!!