PUBLICATS ELS RESULTATS DE LA PROVA DE LA 2A FASE DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019


Avui, dilluns 15 de març de 2021, la Junta de Mèrits i Capacitats del concurs de comandaments (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) ha acordat fer públics els acords següents:

 • Primer.– Aprovar i fer públics els resultats de la prova d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase, prevista a la base 6.5 de la Resolució de la convocatòria, dels llocs de treball de cap de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert. (Annex 1)
 • Segon.– Fer públics els enunciats i les respostes esperades de les proves dels llocs de cap de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert. (Annex 2)
  Les persones aspirants NO APTES poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’UN MES a partir de l’endemà de la publicació.
  Aquest recurs s’ha de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Recurs” un document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.
  Les persones aspirants APTES poden formular al·legacions davant la Junta de Mèrits en el termini de DEU DIES HÀBILS a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment d’acord amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, de 30 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Aquestes al·legacions s’han de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Al·legació’ un document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.
 • Tercer.– Una vegada revisades les al·legacions i recursos presentats en relació amb els resultats de la segona fase, es farà pública la valoració dels mèrits de la primera fase de la convocatòria, així com la proposta provisional de resolució del concurs.
 • Quart. Fer públic aquest Acord en data 15 de març de 2021, mitjançant el tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), a la intranet i al web del Departament de Justícia http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/concursos/, d’acord amb el que estableix el punt 8.3 de les bases de la convocatòria esmentada.

Barcelona a 15 de març de 2021

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DE LA JUNTA DE MÈRITS DEL COCNURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019

US CONTINUAREM INFORMANT!