PUBLICATS ELS RESULTATS DE LA PROVA DELS CUE/CUGP/CUGE/CURH/CUSAED DEL CONCURS DE COMANDAMENTS JUS/014/2019

La Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament i singulars de l’àmbit de règim interior i administratiu dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JUS/014/2019) ha publicat avui el següent acord

  • Aprovar i fer públics els resultats de la prova d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase, prevista a la base 6.5 de la Resolució de la convocatòria, dels llocs de treball de coordinador/a d’Unitat Especialitzada (àmbit d’interior) cap d’Unitat de Gestió Penitenciària, cap d’unitat de Gestió Econòmica, cap d’unitat de Recursos Humans i cap d’unitat de Suport Administratiu als Equips Directius (Annex 1)
  • Fer públics els enunciats i les respostes esperades de les proves dels llocs de coordinador/a d’Unitat Especialitzada (àmbit d’interior) cap d’Unitat de Gestió Penitenciària, cap d’unitat de Gestió Econòmica, cap d’unitat de Recursos Humans i cap d’unitat de Suport Administratiu als Equips Directius. (Annex 2)

Els resultats de les proves d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase, prevista a la base 6.5 de la convocatòria, de les persones que opten als llocs de treball de cap de Serveis i coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert, està previst que es publiquin el mes de gener de 2021.

Les persones aspirants no aptes poden interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació.

Aquest recurs s’ha de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Recurs” un document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

Les persones aspirants aptes poden formular al·legacions davant la Junta de Mèrits en el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’acord per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment d’acord amb l’article 112.1 de la Llei 39/2015, de 30 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquestes al·legacions s’han de presentar, accedint, des de la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat), a l’apartat ‘Àrea privada’. S’obrirà un requeriment per a cadascun dels llocs als quals s’ha optat. En aquest supòsit les persones podran incorporar a cadascun dels espais ‘Al·legació’ un document en format pdf que inclogui tota la documentació que es vulgui aportar.

La valoració dels mèrits de la primera fase de la convocatòria, prevista a la base 6.1 de la convocatòria, es farà pública una vegada es publiqui la totalitat de resultats de la segona fase de la convocatòria.

Barcelona a 02 de desembre de 2020

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD JUNTA DE MÈRITS AMB ELS ANNEXOS 1 I 2

US CONTINUAREM INFORMANT!