PUBLICATS ELS SISTEMES D’ADJUDICACIÓ DE LLOC DE TREBALL DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS

 

Processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en relació amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).

 

Sistemes d’adjudicació de llocs de treball

 

Per les Resolucions PRE/1820/2022 i PRE/1821/2022, de 9 de juny, es convoquen els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en relació amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400) (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022).

Atesos els Acords del Tribunal Qualificador i de l’Òrgan Tècnic de Selecció dels processos de selecció de referència, de 30 de novembre de 2022, relatius, respectivament, a la proposta de nomenament com a personal funcionari de carrera i a la proposta de contractació laboral fixa en aquests processos.

Ateses les bases comunes 12.2 d’aquests processos de selecció, que estableixen, de forma respectiva, el següent:

 En el cas de la convocatòria amb núm. de registre 300 (personal funcionari):

“12.2. Adjudicació de llocs de treball amb caràcter provisional.

A les persones aspirants proposades per a nomenament i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional, un lloc de treball base corresponent al cos, escala o especialitat respecte del qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, d’acord amb les regles següents:

a) En relació amb les persones aspirants que ja tinguin la condició de funcionàries interines del mateix cos, escala o especialitat respecte del qual han estat proposades per a nomenament, se les adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim d’interinitat.

b) En la resta de casos: la persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs i farà pública la relació de llocs base que s’ofereixen; i l’adjudicació, amb caràcter provisional, s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent.

En tots dos casos l’adjudicació dels llocs de treball tindrà caràcter provisional.”

Per tot el que s’ha exposat,

1. Es publica, com a Annex 1.a del present document, la relació de persones aspirants proposades per a nomenament en virtut de l’Acord del Tribunal Qualificador de 30.11.2022 subjectes al sistema d’adjudicació directa, per a cadascun dels processos selectius que conformen la convocatòria amb núm. de registre 300 (personal funcionari).

Les persones que consten en els Annexos 1.a i 1.b hauran de prendre possessió del lloc de treball adjudicat directament en la data d’efectes que s’indiqui expressament en la Resolució de nomenament/superació del procés d’estabilització.

2. Es publica, com a Annex 2.a del present document, la relació de persones aspirants proposades per a nomenament en virtut de l’Acord del Tribunal Qualificador de 30.11.2022 subjectes al sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball, per l’ordre de puntuació establert en la proposta, per a cadascun dels processos selectius que conformen la convocatòria amb núm. de registre 300 (personal funcionari).

Les persones que consten en els Annexos 2.a i 2.b hauran de prendre possessió del lloc de treball adjudicat pel sistema d’acte públic d’elecció, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la data d’efectes que s’indiqui expressament en la Resolució de nomenament/superació del procés d’estabilització.

 

3. S’informa que, a partir del dia 5 de desembre de 2022, es publicarà, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-delocupacio-temporal/concurs-de-merits/):

 La relació de llocs de treball que s’ofereixen en relació amb el sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball, a les persones que consten en els Annexos 2.a i 2.b per a cadascun dels processos selectius que conformen les convocatòries amb núm. de registre 300 (personal funcionari) i núm. de registre 400 (personal laboral).

 La data en què se celebraran els corresponents actes públics d’adjudicació de llocs de treball, amb el detall, en cada cas, del dia, hora i ubicació.

 

El present document es publica en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), i els seus annexos són consultables a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-de-merits/

P. d. (Resolució PRE/3757/2021, de 20 de desembre; DOGC núm. 8567, de 21.12.2021)
P. s. (Resolució de la consellera de la Presidència, de 16 de novembre de 2022)

Barcelona, 2 de desembre de 2022

 

Codis de cada convocatoria:

306 Cos Superior (Juristes) d’Execució Penal

322 Pedagogs d’Execució Penal

325 Psicòlegs d’Execució Penal

343 Educadors Socials d’Execució Penal

353 Treballadors Socials d’Execució Penal

359 Tècnics Especialistes (Àmbit d’Execució Penal

 

DESCARREGA EN PDF L’ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DELS CONCURSOS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!