PUBLICATS LES QUALIFICACIONS I ELS MÈRITS DELS CONCURSOS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

 

Avui, 24 d’octubre de 2023, s’ha publicat l’Acord conjunt dels Tribunals Qualificadors de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l’àmbit funcional d’execució penal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 650), de 24 d’octubre de 2023, sobre modificació de les qualificacions i resultats de la prova de la fase d’oposició del dia 1 de juliol de 2023 i valoració provisional de mèrits.

S’ha acordat:

1. Com a conseqüència de la revisió de les impugnacions formulades envers els enunciats i les plantilles de correcció dels exercicis de la prova de la fase d’oposició del dia 1 de juliol de 2023, i en relació amb els processos de selecció que s’assenyalen a continuació:

 Procés amb codi de tràmit 651 (Escala superior d’administració general del cos superior d’administració, opció dret. Àmbit funcional d’execució penal):

• Anul·lar les preguntes 3 i 4 del 2n exercici (supòsit pràctic, tipus test) i consegüentment incloure, respectivament, la primera i la segona preguntes de reserva d’aquest 2n exercici, de conformitat amb la base comuna 8.3 de la convocatòria.

 Procés amb codi de tràmit 653 (Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d’execució penal):

• Rectificar la plantilla de correcció del 1r exercici (test de coneixements), en el sentit que la resposta correcta a la pregunta 26 és la lletra C i la resposta correcta a la quarta pregunta de reserva és la lletra B.
• Anul·lar les preguntes 2, 32 i 40 del 1r exercici (test de coneixements) i consegüentment incloure, respectivament, la segona, la tercera i la quarta preguntes de reserva d’aquest 1r exercici, de conformitat amb la base comuna 8.3 de la convocatòria.
• Rectificar la plantilla de correcció del 2n exercici (supòsit pràctic, tipus test), en el sentit que la resposta correcta a la pregunta 10 és la lletra A.
• Anul·lar la segona pregunta de reserva del 2n exercici (supòsit pràctic, tipus test).

 Procés amb codi de tràmit 654 (Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal) – temari general:

• Rectificar la plantilla de correcció del 1r exercici (test de coneixements), en el sentit que la resposta correcta a la pregunta 29 és la lletra A.

En relació amb els processos abans esmentats, publicar novament les plantilles de correcció del 1r exercici i/o del 2n exercici de la prova de la fase d’oposició, modificades amb la incorporació de les anul·lacions i rectificacions indicades en cada cas.

2. Aprovar les modificacions de les qualificacions i resultats de la prova de la fase d’oposició (primer exercici: test de coneixements i segon exercici: supòsit pràctic, tipus test), realitzada el dia 1 de juliol de 2023, en relació amb els processos esmentats anteriorment, a causa de les anul·lacions i rectificacions indicades en cada cas i les seves respectives conseqüències.

3. Aprovar i publicar els criteris aplicats per a la valoració provisional de mèrits de la fase de concurs, els quals consten en l’ANNEX de l’Acord.

4. Aprovar la valoració provisional de mèrits de la fase de concurs de les persones aspirants aptes de la referida fase d’oposició, tenint en compte les modificacions aprovades a què fa referència el punt 2 del present Acord i efectuada de conformitat amb els criteris aplicats a què fa referència el punt 3 del present Acord.

En el cas d’aquelles persones aspirants que han resultat aptes de la fase d’oposició de forma sobrevinguda –és a dir, com a conseqüència d’aquestes modificacions i que no eren aptes d’aquesta fase amb anterioritat a aquestes modificacions–, la valoració provisional de mèrits consisteix en la informació de què disposa l’Administració pública convocant en relació amb els mèrits valorables i, per tant, es publica amb caràcter informatiu sens perjudici de què disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord en l’e-Tauler, per a al·legar i acreditar els seus mèrits, d’acord amb el que estableix el punt 7 d’aquest Acord.

5. Publicar, a través del Portal de les persones aspirants en els processos de selecció, en relació amb els processos amb codi de tràmit 651 a 654 i 656:

• Les qualificacions i resultats de la fase d’oposició del dia 1 de juliol de 2023, amb les modificacions aprovades.

Les persones aspirants no aptes o no presentades a la prova de la fase d’oposició, tenint en compte les modificacions aprovades, no consten en aquesta llista, en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, però, en tot cas, poden consultar la informació relativa a les seves qualificacions i resultat de la prova a través de l’apartat Historial de gestions de la seva àrea privada a Tràmits gencat.

• La valoració provisional de mèrits de les persones aspirants aptes de la fase d’oposició, tenint en compte les modificacions abans esmentades.

6. Així mateix, publicar la informació de què disposa l’Administració pública convocant sobre el compliment del requisit de participació de coneixements de llengua catalana que correspon en cada cas, als efectes de les actuacions posteriors que preveu la base comuna 8.4 de la convocatòria.

En aquest sentit, les persones aspirants en relació amb les quals NO consta que disposen d’aquest requisit poden presentar la documentació acreditativa d’aquest, exclusivament a través del tràmit electrònic «Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció» (PROSELCOOP), disponible en l’enllaç següent: PROSELCOOP

7. Obrir formalment, només en relació amb les persones aspirants que han resultat aptes de la fase d’oposició de forma sobrevinguda en els processos de selecció amb codi de tràmit 651 a 654 i 656, la fase de concurs (mèrits).

De conformitat amb la base comuna 8.5.2 de la convocatòria, els mèrits que no constin en el Registre General de Personal –és a dir, que no constin a l’expedient d’ATRI– s’han d’al·legar i, així mateix, acreditar mitjançant els documents i procediments que s’especifiquen en l’esmentada base comuna. A aquest efecte, es recorda que, en tot cas, el mèrit de serveis prestats a què fa referència la base comuna 8.5.1.1.b) de la convocatòria (serveis prestats en altres administracions públiques) s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació, per la persona aspirant, del certificat normalitzat que s’estableix a l’Annex 2 de la convocatòria.

En aquest sentit, de conformitat amb la base comuna 12 de la convocatòria, aquestes persones aspirants aptes de la fase d’oposició de forma sobrevinguda han d’al·legar i acreditar els mèrits abans esmentats, davant del Tribunal Qualificador, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord en l’e-Tauler, exclusivament a través del tràmit. electrònic «Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció» (PROSELCOOP), disponible en l’enllaç següent: PROSELCOOP

8. En relació amb el procés amb codi de tràmit 655 (Cos de diplomatura, treball social – àmbit funcional d’execució penal), s’informa que, en tant que es tracta d’un procés de selecció en què ha concorregut supòsit d’ajornament, s’efectuaran les publicacions corresponents amb posterioritat a la finalització dels terminis específics establerts en l’Acord del Tribunal Qualificador d’aquest procés de selecció de 6 d’octubre de 2023.

9. De conformitat amb la base comuna 12 de la convocatòria, aquest Acord es publica en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es podrà consultar a la pàgina web d’informació de la Direcció General de Funció Pública sobre els processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu de concurs
oposició: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-oposicio/.

 

Contra aquest Acord, de conformitat amb la base comuna 13 d’aquesta convocatòria:

Les persones aspirants que han resultat no aptes de la fase d’oposició de forma sobrevinguda, en virtut del present Acord, poden interposar recurs administratiu d’alçada, davant de l’òrgan que dicta l’acte que s’impugna (Tribunals Qualificadors) o davant del competent per resoldre’l (Direcció General de Funció Pública), en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord en l’e-Tauler, exclusivament mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública”, disponible en l’enllaç següent: RECURS

• Les persones aspirants aptes de la fase d’oposició poden formular al·legacions a la seva valoració provisional de mèrits, davant del Tribunal Qualificador, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord en l’e-Tauler, exclusivament mitjançant el tràmit electrònic «Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció (PROSELCOOP), disponible en l’enllaç següent: PROSELCOOP

En tot cas, es recorda que les persones aspirants aptes de la fase d’oposició de forma sobrevinguda, en virtut del present Acord, disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord en l’e-Tauler, per a al·legar i acreditar els seus mèrits davant del Tribunal Qualificador, exclusivament a través del tràmit electrònic «Presentació d’escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció» (PROSELCOOP), disponible en l’enllaç següent: PROSELCOOP

Barcelona 24 d’octubre de 2023

 

DESCARREGA L’ACORD CONJUNT DELS TRIBUNALS DELS CONCURSOS-OPOSICIÓ DE L’ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL PUBLICAT EL 24/10/2023

PÀGINA DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

US CONTINUAREM INFORMANT!