REUNIÓ AMB LA CONSELLERA – 9 DE GENER DE 2023

 

L’ADMINISTRACIÓ ES MOSTRA DISPOSADA A IMPULSAR A MADRID LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DAVANT EL MINISTERI I EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS

 

CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, ens hem reunit avui amb la consellera de justícia, Gemma Ubasart.

 

 

Des del 10 d’octubre de 2022, un dia abans que prengués possessió del seu càrrec la consellera de justícia, CCOO li hem sol·licitat en diverses ocasions una reunió urgent amb ella per a exposar-li la situació penitenciària catalana, reunió amb CCOO que finalment s’ha realitzat avui 9 de gener al matí.

CCOO li hem lliurat a la consellera una còpia de l’informe de CCOO sobre la situació penitenciària catalana en 2022 (feu clic per descarregar-lo), que ja li vam fer arribar per correu electrònic, i de l’informe d’agressions publicat per CCOO aquest últim any (feu clic per descarregar-lo).

Específicament CCOO li hem sol·licitat:

 • Tramitació urgent e immediata de la jubilació anticipada davant del Govern estatal, defensant l’Acord aprovat pel govern de la Generalitat signat el passat 2 de desembre de 2021 pel departament de Justícia, CCOO i la resta de sindicats representatius.
 • El reconeixement d’agents de l’autoritat, ja sigui donant suport o impulsant les propostes en l’àmbit estatal o des del Govern català.
 • L’increment de plantilles amb redimensionament a l’alça que permeti prestar servei amb eficàcia i seguretat.
 • Mesures directes específiques i de política penitenciària dirigides a la disminució de les agressions sofertes pel personal penitenciari.
 • Concursos de trasllats, de promoció i noves ofertes públiques periòdiques.
 • Promoció interna pel personal penitenciari i carrera professional.
 • Nou Acord de condicions laborals pel personal penitenciari. Negociació de teletreball, jornada de 35h, millores per conciliació.
 • Infraestructures de nous centres penitenciaris i millores dels antics.

CCOO també li hem exposat la necessitat de corregir l’erràtica política en matèria de personal, especialment:

 • Unificació de la Borsa de Treball de Tècnics Especialistes
 • Cessament dels atacs en matèria de drets laborals (permisos, horaris etc.)
 • La necessitat de concursos de trasllats, de promoció i futures oposicions
 • La vergonya de la selecció via ATRI i la necessitat de reintroduir els travesses de tractament
 • La doble condemna de les dones privades de llibertat a Catalunya
 • La necessitat de negociar i desenvolupar un nou model de centres oberts
 • La situació i els plans de l’administració sobre el Model de Participació i Convivència.
 • Formació.
 • Teletreball

La consellera ens ha sorprès manifestant que COMPARTIA BONA PART DEL DIAGNÒSTIC DE CCOO, que considerem que és el més desenvolupat i treballat realitzat per qualsevol sindicat.

 

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

 

La consellera ha reconegut l’absoluta necessitat d’impulsar de manera decidida la jubilació anticipada del personal penitenciari, tal com li hem demanat CCOO diverses vegades per escrit, i HA MANIFESTAT LA SEVA VOLUNTAT DE FER-HO PER TOTS ELS MITJANS POSSIBLES.

La voluntat de la consellera de impulsar la jubilació anticipada ens ha semblat la més clara i decidida que hem vist en qualsevol dels responsables polítics amb els quals CCOO hem negociat, la qual cosa és encoratjador.

La consellera ha manifestat que hi ha dues vies paral·leles per a aconseguir-ho:

 • Mitjançant una esmena introduïda en una llei, sigui la de pressupostos o una altra. Per això han introduït en tal sentit una esmena en la llei d’eficiència processal, i si no prospera, ho faran en altres lleis.
 • Mitjançant negociació directa amb el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departament ha decidit seguir totes dues vies:

 • El departament ha parlat amb el grup parlamentari d’ERC en el congrés dels diputats a fi d’assegurar que sigui un tema present i a tractar en el parlament espanyol.
 • Ha recuperat tota la documentació sobre la jubilació anticipada, especialment l’informe del grup de treball, i aquesta setmana o la que ve faran una petició formal al ministeri.

La consellera considera que la proposta té capacitat per a prosperar, ja que els fonaments són sòlids i a més està políticament blindada, pel fet que ha estat plenament consensuada.

Després de presentar la carpeta preveuen sol·licitar una entrevista amb el secretari d’estat del ministeri per fer-li veure la importància del nostre col·lectiu i la necessitat de la jubilació anticipada.

El nostre departament creu que podria ser un bon moment i que el ministre i el seu segon, el secretari d’estat, semblen sensibles al tema, però sembla clar que caldrà realitzar pressió a Madrid a tots els nivells, inclòs el sindical.

 

 

CCOO VALOREM MOLT POSITIVAMENT LA DISPOSICIÓ DE LA CONSELLERA EN FAVOR DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL NOSTRE COL·LECTIU, QUE SEMBLA LA MÉS CLARA I DECIDIDA QUE HEM VIST FINS ARA.

 

CCOO hem de recordar que la jubilació anticipada no sols es pot aconseguir per mitjà d’una esmena introduïda en la llei de pressupostos de l’Estat o una altra llei orgànica, sinó també mitjançant un reial decret, que es podria aprovar en qualsevol data, tal com fixa el Reial Decret 1698/2011 de 18 de novembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per a establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

 

PLANS D’ACTUACIÓ

 

L’administració, a través de la Directora General d’Afers Penitenciaris, ha exposat de manera resumida el que podem dir un esquema dels plans d’actuació treballats durant els dos últims mesos després de l’arribada al departament de la consellera.

 

MESURES DE TIPUS ESTRUCTURAL A MITJÀ TERMINI

 • L’administració coincideix amb CCOO en la necessitat de redimensionar les plantilles. No obstant això, manifesten que no presentarà encara l’informe de redimensionament tal com li hem demanat CCOO, ja que primer volen asseure’s amb Funció Pública i fer-los veure les necessitats reals del sistema. Consideren que han de revertir un discurs producte de percepcions errònies que ve de fora del sistema penitenciari. Un exemple seria l’ús de les ràtios treballador-intern: Per a F.P. reduir interns significa necessàriament reduir treballadors, la qual cosa CCOO ho considerem completament absurd.
 • Desenvolupament de la carrera professional.

MESURES A CURT TERMINI

L’administració les articula a través de 7 eixos:

 • Recuperació el model de rehabilitació d’abans de la pandèmia i que cal adaptar ara als perfils d’interns ara existents.
 • Intervenció reforçada amb persones “vulnerables” (tal com els qualifiquen) que inclou tots els perfils problemàtics (interns amb disfuncions cognitives, mentals, d’addicció o de qualsevol altre tipus, agressors i personal violent etc.).
 • Prevenció dels suïcidis.
 • Actuació específica amb la població jove. L’administració manifesta que volen crear una unitat en el DAE del C.P. de Joves i obrir la segona planta d’infermeria. Així mateix, volen fer intervencions en mòduls de joves dels altres centres penitenciaris catalans.
 • Pla integral d’igualtat i tractament profund dels temes de gènere, dirigit tant a personal treballador com a internes. Inclou la previsió d’obrir el nou centre penitenciari de dones de la Zona Franca en 2027.
 • Actuació específica amb interns d’especial perillositat.
 • Promoció dels professionals penitenciaris, desenvolupament de la carrera professional, formació estratègica, selecció ATRI etc.. S’inclou la reforma de la circular 2/1999 que regula l’assistència jurídica als professionals en cas d’agressió. Formacióetc.

L’administració manifesta que necessiten pressupost per a moltes mesures i per això són prudents.

 

PROMOCIÓ INTERNA

 

CCOO LI HEM RECORDAT A LA CONSELLERA QUE LA PROMOCIÓ INTERNA ÉS VITAL PER ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PENITENCIÀRIES I PER A TOT EL SISTEMA

 

El decret llei 14/2022 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera va ser validat i tramitat com a projecte de llei el passat 21 de desembre. D’acord amb aquest projecte s’oferirien places de promoció interna als funcionaris de carrera en condicions molt favorables, similars a les dels processos d’estabilització d’interins.

CCOO li hem manifestat a l’administració que, no obstant això, aquest projecte de llei, NO inclou de manera explícita places de promoció interna del C al B.

CCOO li hem recordat: 

 • No hi ha processos de promoció interna del C al B des de fa 20 anys. Els pocs treballadors i treballadores que fa més de dues dècades van promocionar al B estan desapareixent del sistema.
 • En l’acord del 2006 es contemplava una oferta de 150 places del B que mai s’han convocat.
 • L’absència de personal d’interior del B impedeix a gairebé el 73% de la plantilla accedir a llocs directius dels centres. Per exemple les subdireccions de règim interior han de ser necessàriament cobertes amb personal aliè a interior i sense experiència en aquest àmbit.

 

Per això CCOO hem demanat a la consellera que actuï políticament a través del govern i el grup parlamentari d’ERC en el parlament perquè s’introdueixi específicament una esmena que contempli explícitament la promoció interna del C al B durant la tramitació com a projecte de llei del decret 14/2022.

 

 

RESTA DE TEMES

 

CCOO li hem recordat a la consellera la necessitat de tractar de manera urgent i immediata el gravíssim problema de les agressions lliurant-li l’informe 2022 de CCOO sobre les agressions en el sistema penitenciari català (feu clic), on s’estudien les causes a través de les dades i es proposen mesures.

CCOO HEM RECORDAT LA GRAVÍSSIMA SITUACIÓ DEL C.P. JOVES I QUE S’HAN D’APLICAR SOLUCIONS JA!

 CCOO TAMBÉ hem sol·licitat la creació de diversos grups de treball específics als que ja tenim:

 1. Grup de treball per determinar un pla de carrera professional pel personal penitenciari. De la mateixa manera que es va dur a terme la creació d’un grup de treball de jubilació anticipada, manifestem la necessitat de tractar la promoció del personal penitenciari, amb promoció interna i promoció horitzontal.
 1. Creació d’un Grup de medi obert. CCOO defensem la creació d’un nou model de centres oberts. Traslladem a la consellera que la realitat actual del medi obert a Catalunya és la següent:
 • Carències de personal d’interior i tractament en els diferents centres oberts de tot Catalunya.
 • Política de NO substitucions de l’Administració, ja que no supleix les incidències sobrevingudes.
 • Obsolescència dels espais de treball i grans deficiències de les instal·lacions per falta d’inversions.

És del tot imprescindible:

 • Ampliació de les plantilles de CRIMO i GMO, i substitucions de totes les incidències de manera urgent. Molts serveis continuen descoberts o sense comandament i no pot continuar.
 • Creació d’una oficina OGI, amb dotació mínima addicional de 2 treballadors/es i 1 CAF, per torn, on tramitin les comunicacions, incoacions, gestions d’expedients, notificacions, gestió i control de documentació exteriors i jutjats, inicis de condicionals, acords de juntes, controls de permisos, activitats SAM, gestió d’ordres i suport als CRIMO.
 • Adequació dels espais, patis, sales de dia i zones diferenciades.
 • Serveis sanitaris fixos en cada centre, i no un únic metge amb la capacitat de la ubiqüitat, i subjugat a desplaçaments a demanda entre províncies, amb accés a la realització de PCR.
 • Revisió de la regulació de les afectacions per les possibles revocacions.

El Model CIMO, amb la classificació inicial en Medi Obert fa aigües sense l’increment dels recursos.

 

CCOO finalment hem recordat també  la importància cabdal de la formació.

Per CCOO la formació és essencial, i hem tornat a demanar un canvi que reconegui que és imprescindible. El model de formació teòric requereix un redimensionament amb la creació d’una Escola Penitenciària de Catalunya pròpia on es puguin posar en pràctica tota classe d’intervencions i activitats, de manera reconeguda, accessible i sense impediments.

CCOO considerem que el departament ha d’impulsar plans formatius per tots els professionals, prioritzant la formació d’acolliment per nou personal o promocionats/des, incorporant un període de formació pràctica “in situ”, que posi fi abandonar al personal als patis o despatxos amb una simple xerrada.

La política d’aplicar canvis en les circulars, instruccions i protocols ha de venir sempre precedida per la formació prèvia corresponent de tot el personal.

 

 CCOO li hem recordat a la consellera que hi ha més de 3700 mesures correctores en matèria de riscos laborals, moltes d’elles identificades des de fa molts anys, que segueixen sense aplicar-se, la major part de les vegades per falta de pressupost, i que AIXÒ ÉS INTOLERABLE!

 

 

CCOO HEM SOL·LICITAT A LA CONSELLERA EL SEU SUPORT PÚBLIC AL PERSONAL PENITENCIARI, LA DEFENSA DE LA NOSTRA DIGNITAT I LA MILLORA DELS RECURSOS DE QUÈ DISPOSEM DAVANT DEL GOVERN.

 

Davant el desconeixement de la tasca real que es porta a terme i la duresa de les condicions de feina hem demanat a la màxima responsable del departament la defensa a ultrança del personal que representa.

 

Barcelona, 9 de gener de 2023

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓ DE CCOO AMB LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA

US CONTINUAREM INFORMANT!