REUNIÓ DE MESA GENERAL 06.06.2019 – FUNCIÓ PÚBLICA NO TÉ INTENCIÓ DE COMPLIR LA MOCIÓ PROVADA AL PARLAMENT

 

El passat 30 de maig d’enguany, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 89/XII sobre precarietat laboral. Atès allò que disposa aquesta moció en el seu apartat 11, Funció Pública va convocar unilateralment la reunió d’ahir de la Mesa General amb l’únic punt en l’ordre del dia de tractar aquest article mitjançant el qual, el Parlament de Catalunya insta el Govern, entre d’altres qüestions a:

  1. Aprovar durant l’any 2019 un decret llei perquè, en aplicació del article 61.6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els processos de selecció d’ocupació pública reservin, com a mesura excepcional, places destinades a l’estabilització i la consolidació d’ocupació temporal dels treballadors de més edat i més antiguitat mitjançant el sistema de concurs de mèrits. La determinació dels criteris d’edat i antiguitat s’ha de fer a la Mesa General de la Funció Pública.
  2. Incorporar a tots els processos de selecció d’ocupació pública els criteris a què fa referència la disposició transitòria quarta de l’Estatut bàsic de l’empleat públic pel que fa a convocatòries de consolidació d’ocupació per a llocs o places de caràcter estructural de personal interí o temporal anterior al 2005.
  3. Deixar sense efecte la Resolució PDA/1376/2019, del 17 de maig, per la qual es convoca el procés de selecció per a proveir 173 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2), perquè, així que s’aprovi el decret llei d’aplicació del supòsits de l’article 61.6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es pugui dur a terme una nova convocatòria amb el mateix objecte i, en tot cas, durant l’any 2019.

En primer lloc, CCOO hem manifestat la nostra sorpresa per la convocatòria d’aquesta reunió per part de Funció Pública. Convocatòria “exprés” i amb un únic punt a l’ordre del dia quan altres vegades, amb mocions del Parlament referides a les competències de Funció Pública, no ens havien convocat a cap reunió de la Mesa General (per exemple, quan les diverses mocions en relació amb les pagues extres). Qui decideix la convocatòria de la Mesa? Qui decideix l’ordre dia? CCOO reclamem, per enèsima vegada, que cal acordar el reglament de funcionament de la Mesa, que no existeix ni ha existit mai.

Així mateix, CCOO exposem que la moció té altres 2 punts que afecten a Funció Pública: convocatòria d’ampliació de places d’inspectors/es de treball (punt 1) i resoldre les mancances de plantilla per garantir l’aplicació correcta de la Renda Garantida de Ciutadania (punt 3), i que també cal tenir en compte el personal laboral (al qual la moció no fa referència).

A més a més, CCOO manifestem que hi ha altres punts urgents a tractar en aquesta Mesa com ara la convocatòria del grup de treball on es tracten temes de conciliació o el tema econòmic on reclamem:

  • L’increment salarial addicional del 0,25%, amb efectes d’1 de juliol de 2019, un cop certificat el PIB de l’any 2018. Ens correspon i ho volem cobrar aquest mateix mes de juliol.
  • El 0,25% de fons addicionals. Cal reunir la Comissió de Seguiment de l’acord salarial de 2019, de 8 de gener, per negociar la distribució d’aquests fons addicionals.
  • El 30% de la paga extra de 2013. CCOO havíem demanat cobrar-ho abans de l’estiu. El decret de la Generalitat diu “durant el 2n semestre”. CCOO els hem dit que juliol és 2n semestre. Volem cobrar-ho aquest mes de juliol, i d’una sola vegada.

Funció Pública es compromet a convocar el grup de treball on es tracten temes de conciliació, a convocar també la Comissió de Seguiment de l’acord salarial de 2019 i a convocar una Mesa General ordinària abans de l’estiu, però pel que respecta al tema de l’apartat 11 de la moció del Parlament ens comuniquen que demanaran un informe jurídic per confirmar la seva postura legal. És a dir, NO TENEN INTENCIÓ DE COMPLIR AMB LA MOCIÓ APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA, i ho argumentaran amb un informe jurídic.

CCOO preguntem a Funció Pública si de veritat volen acabar amb la temporalitat. També els preguntem si creuen que, tal com van les coses, estan camí de complir el que van signar el 16 de juny de 2017 (reduir la temporalitat al 8% en 3 anys), i exigim l’inici d’una veritable negociació per aconseguir els objectius de consolidació, estabilització i reducció de la temporalitat.

Finalment, CCOO plantegem les consideracions següents:

  • Hi ha un problema seriós a la Generalitat de temporalitat, manca de plantilla, edat de la plantilla i previsions de jubilacions.
  • Molts treballadors i moltes treballadores tenen un problema seriós de manca d’estabilitat, en molts casos per no haver pogut consolidar el seu lloc de treball al no convocar-se processos selectius (qui assumirà responsabilitats per no treure convocatòries durant tants i tants anys?). Tots coneixem la crua realitat del mercat de treball. Els problemes per trobar feina, sobretot a partir d’una certa edat, s’agreugen en el cas de les dones que són, cal que no ho oblidem, la gran majoria a les plantilles de la Generalitat.
  • CCOO, com a sindicat de classe, estem a punt per negociar, buscar i trobar les solucions més òptimes per les persones. Esperem el mateix de l’altra part i apel·lem al principi de bona fe.

CCOO no venem fum ni volem crear falses expectatives a les persones afectades. La nostra línia vermella és la seguretat jurídica. No avalarem aventures que a curt termini “semblin” solucionar el problema i que passats 2 o 3 anys, via Tribunal Suprem, deixin la gent al carrer.

 

VOLEM JUSTÍCIA AMB SEGURETAT JURÍDICA

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DE MESA GENERAL

US CONTINUAREM INFORMANT