REUNIÓ DEL COMITÉ DE SALUT I SEGURETAT LABORAL – 11/07/2022

 

El passat dilluns, dia 11 d’abril, es va reunir el Comitè de Salut i Seguretat laboral amb presència de l’Administració i, per la part sindical, els delegats de prevenció de CCOO, 1a Força Sindical de Catalunya, Ugt, Csif, Catac i Acaip, trobant a faltar per segona vegada al subdirector general de RR.HH. i Econòmics  de la SMPRAV i al cap de l’Àrea de Règim interior Penitenciari.

D’entrada, i de manera sibil·lina i sense que estigués com a punt de l’ordre del dia, ens presenten el Pla de Prevenció del Departament de Justícia, pedra angular de la prevenció de riscos al departament. CCOO manifestem de manera immediata que aquest document té moltes mancances, ja que, d’entrada, no contempla cap objectiu ni fita a aconseguir ni inclou els mitjans materials i econòmics dels quals ha de disposar, segons normativa.

Document de 37 pàgines que destaca com a risc d’especial rellevància les agressions dels interns en els centres penitenciaris, però que es queda en això, en aquestes set paraules. Document que inclou 11 protocols, però, CCOO no entenem per què, no inclou el Protocol sobre les agressions que pateixen els empleats públics dels centres penitenciaris. Protocol que, a més a més, no s’aplica de manera estricta en tots els centres penitenciaris.

CCOO tornem a demanar, per enèsima vegada que, tal com indica el protocol, es denunciïn TOTES les agressions, es doni assistència jurídica a TOTS els treballadors, que el Servei de Prevenció assessori i faci un seguiment dels treballadors penitenciaris que han estat objecte d’agressió i que es doni un suport psicològic adequat a tothom que el necessiti.

L’Administració pren nota i ens demana a CCOO que aportem per escrit les aportacions oportunes per millorar el document.

A continuació resumim breument els temes tractats a la reunió.

 

COVID-19

L’administració, seguint els criteris i indicacions de Salut, ja dona per «gripalitzada» la COVID i no disposa d’informació estadística de l’afectació actual entre el nostre personal.

Davant la petició de CCOO que s’entregui mascaretes de màxima protecció TOT el personal sensible, vulnerable i personal positiu sense baixa mèdica, rebem la resposta que està protocol·litzat que se’ls entregui mascaretes.

CCOO tornem a exigir que, donat que el protocol no indica el tipus de mascareta, siguin del tipus FFP2 per garantir la màxima protecció als treballadors i informem l’administració que aquestes mascaretes tenen data de caducitat, que seria una irresponsabilitat no distribuir-les ara entre el personal que les necessita i tenir-les que destruir, d’aquí a un temps, per caducitat. L’administració respon que seguirà les indicacions del Departament de Salut.

Davant la insistència de CCOO perquè l’Administració informi sobre l’estoc actual d’EPI existents als diferents centres penitenciaris, ens indiquen que intentaran recollir les dades, en l’àmbit del departament, ja que l’estoc està centralitzat.

 

MESURES CORRECTORES DERIVADES DE LES AVALUACIONS DE RISCOS I INVESTIGACIONS D’ACCIDENTS DE TREBALL

CCOO tornem a demanar explicacions sobre el fet que no s’hagin implementat un total de 3677 mesures correctores en el termini indicat a les Avaluacions de Riscos i demanem que hi hagi partida pressupostària per poder fer front a les despeses que generen la seva correcció.

L’Administració informa que el pressupost «és el que és», que no hi haurà una partida especifica per corregir les deficiències detectades i que, en el transcurs de l’any, van sorgint altres problemes que són «prioritaris».

CCOO manifestem que la llei de prevenció és clara i que aquestes mesures s’han d’implantar en el temps indicat. Si no hi ha pressupost, és responsabilitat de l’Administració i han de buscar solucions.

Com no està present a la reunió el subdirector general de RR.HH. i Econòmics de la SMPRAV no podem preguntar-li directament a què es deu la falta de pressupost, ja que, entre les seves responsabilitats, està la de «Dirigir i supervisar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost»

 

PLÀNOLS C.P. OBERT ZONA FRANCA I VISITA AL NOU COTA

Després de reiterades peticions de CCOO,  l’administració ens informa que, al setembre, convocaran als delegats de Prevenció per fer una visita tècnica al nou COTA i ens mostraran la planimetria del nou centre obert de la Zona Franca.

 

CLIMATITZACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL

Com cada any per aquestes dades, CCOO preguntem a l’Administració sobre les deficiències en la climatització als espais de treball i recordem l’obligació de complir amb el RD 486/97 de llocs de treball.

Moltíssimes d’aquestes deficiències estan detectades des de fa anys a les Avaluacions de Riscos, però sempre s’endarrereix la seva solució perquè hi ha altres «prioritats».

L’administració reconeix que l’empresa mantenidora ha de proporcionar equips portàtils mentre se solucionen les incidències «puntuals», però que aquestes són tantes que no donen l’abast.

La gerent del C.P. Quatre Camins reconeix que un 40% dels equips està espatllat i que no hi ha capacitat pressupostària per assumir-lo.

El Gerent del C.P. Brians 2 indica que intenten prioritzar els espais on és més necessari i informa que s’instal·larà un equip en «paqueteria» de comunicacions.

Sobre la màquina de climatització de l’edifici A del C.P. Brians 2, que fa més de 18 mesos que està trencada, l’àrea d’obres indica que no té capacitat econòmica per procedir a la seva substitució.

Com veieu tenim un altre problema «pressupostari» i no podem preguntar al responsable, que es el subdirector general de RR.HH.

 

VALORACIÓ DE LES MOSTRES DEL NOU UNIFORME I INFORMACIÓ SOBRE LES PECES IGNÍFUGUES D’INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI I MATERIAL DE SEGURETAT

Després de reiterades peticions CCOO aconseguim que es faci una presentació tècnica als delegats de prevenció de l’equip d’intervenció en cas d’incendi (hi haurà de dos a cinc tabards d’intervenció per centre) i de les armilles de protecció en intervencions.

També ens informen que tenen previst ampliar la dotació de nous Equips de Respiració Autònoma en el proper contracte d’adquisició de materials.

Barcelona, 17 de juliol de 2022.

 

DESCARREGA EN PDF LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE SALUT I SEGURETAT LABORAL DEL 11/07/2022

US CONTINUAREM INFORMANT!