REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI – 27 D’OCTUBRE DE 2016

Presentació de les bases per a l’elaboració del llibre blanc de l’execució penal
de l’execució penal a Catalunya.

El secretari general presenta dos documents (un general de 261 pàgines redactades per una
trentena d’autors, i un específic on es resumeix i es plantegen reptes) que analitzen el
context històric i normatiu del model penitenciari a Catalunya. El document inclou
referències a moltes dades i plantejaments teòrics: població penitenciaria, model
d’intervenció, organització i gestió de l’execució penal, recursos humans, equipaments,
sistemes d’informació i tecnologia, despesa publica, mesures penals alternatives, etc.

Volen que sigui la base o l’embrió del nou model penitenciari català i també del futur acord
de condicions de treball del personal penitenciari.

CCOO, a diferència de la posició expressada per altres organitzacions, expressa la decepció
que ens produeix aquest document: el redactat és genèric i ambigu, ple de preguntes
retòriques i s’estén en les qüestions que interessen a l’Administració, deixant enunciades o,
simplement, no plantejades altres aspectes importantíssims pel nostre col·lectiu.
Són arguments que fa anys que venim escoltant, i que lluny de restablir la credibilitat
perduda aquests darrers anys, ens fa observar el desordre i la carència d’un objectiu clar,
oferint una selecció de temes plantejats per interès propi, tornant a emparar-se en l’ús de
xifres i estadístiques (ex. ràtio intern/funcionari), ignorant aspectes fonamentals en una visió
progressista de les relacions laborals, com per exemple la nul·la referència a mesures de
conciliació de vida familiar i laboral i, en definitiva, prescindint del valor més important del
departament: els seus treballadors.

Metodologia per al procés de negociació col·lectiva d’un nou Acord

L’Administració es treu de la màniga una calendarització de reunions periòdiques on es
puguin anar tractant temes i resoldre qüestions menors (reunions de Grup de treball),
ajornant la discussió de mesures concretes al mes de maig del 2017. A partir del mes d’abril
l’Administració analitzaria les reivindicacions de les organitzacions sindicals, plantejades en
les diferents plataformes de negociació, i presentaria la seva proposta d´Acord al maig, fixant
com a data final per arribar a un hipotètic acord el mes de setembre del 2017.

L’Administració s’ofereix a garantir el manteniment de totes les condicions laborals,
pactades als Acords i les seves pròrrogues (econòmiques i laborals), fins a la finalització del procés negociador i només aplicaria mesures que suposessin una millora de condicions, prèviament consensuades amb els sindicats.

Resolució del concurs de comandaments

L’Administració informa que la data prevista per a la publicació al DOGC de la resolució
definitiva del concurs de comandaments era la del 30 d’octubre de 2016. Finalment
reconeixen que no es podrà publicar en aquesta data perquè s’han presentat 5 recursos que
demanen, com a mesura cautelar, la no publicació la resolució definitiva. D’aquests 5
recursos, presentats davant diferents jutjats, 2 han desestimat aquesta mesura cautelar.
Falten, per tant, 3 pronunciaments judicials. L’Administració esperarà que es pronunciïn els 3
jutjats que falten i, un cop ho facin, si també desestimen l’aplicació de mesures cautelar, es
procedirà a publicar la resolució definitiva del concurs de comandaments de l’àmbit de règim
interior.

Informen que les diferències retributives que es generin amb l’aplicació de la resolució
(persona que hagin obtingut un lloc amb retribucions superiors a les del lloc que han ocupat)
s’abonaran a la nòmina del mes de desembre.

En paral·lel, tal com ha exigit CCOO de manera continuada, el secretari general del
Departament informa que ha donat instruccions a la Direcció General perquè al gener del
2017, un cop resolt el concurs 3/2008, es publiqui un nou concurs de comandaments. CCOO
també demana que en aquesta convocatòria s’incloguin tots els llocs vacants de
comandament de les 3 àrees. La intenció de l’Administració, després d’analitzar els
antecedents, és realitzar convocatòries separades en l’àmbit de règim interior, és a dir, una
convocatòria de CUSI i una altra de CUE i CS.

CCOO lamenta que moltes persones s’hagin vist afectades exclusivament per la ineficàcia i la
desídia dels diferents “estrategs” que han passat pel Departament i la Direcció General, als
quals no se’ls hi ha exigit mai responsabilitats. Recordem que l’anterior secretari general,
amb el suport explícit del llavors director general, va elaborar una resolució que, no només
culminava una clara actitud d’indeguda dilació del procediment, incomplint els
pronunciaments del Jutjat i del TSJC, sinó que va imposar la realització d’una nova prova a la
totalitat dels afectats. Prova que van paralitzar i anul·lar els jutges, malgrat que arribés
després de la seva realització. Aquesta actuació, d’obstacle en obstacle, va arribar a provocar
una condemna en costes i diversos requeriments d’aplicació de les sentències. Això no era
possiblement prevaricació

 

Borsa de treball tècnics especialistes

Recordem que en la darrera reunió de grup de treball l’Administració va acceptar, tal com
exigia CCOO, mantenir un ordre de prioritat en els nomenaments que deixaria en primer lloc
als actuals integrants de la borsa, amb l’antiguitat que tenen reconeguda.

L’administració presenta dos documents en relació a la seva proposta de modificació de
l’Acord de borsa del 2006:

 1. Pel que fa a l’estructura, definint uns àmbits territorials: Barcelona, Tarragona, Lleida,
  Girona i Catalunya Central (CP Lledoners) . En l’apartat funcional, diferenciant entre
  genèrics d’interior i genèrics d’oficines.
 2. Pel que fa a l’accés i al possible procediment selectiu per a permetre l’entrada de
  persones del carrer, plantejant els requisits d’accés i les hipotètiques proves
  (coneixements, físiques, entrevista i una possible fase de mèrits per serveis prestats) i
  un curs selectiu.

En qualsevol cas es discutirà en la pròxima reunió de Grup de treball el procediment de
selecció de nous integrants de la borsa, procediment que es posaria en marxa durant els
primers mesos del 2017.

CCOO, tot i no constar en l’ordre del dia, pregunta si aquesta expectativa d’incorporació a la
borsa coincidiria amb la segona fase d’obertura del CP Mas d’ Enric. L’Administració
manifesta que encara no disposa d’una data concreta per a posar en marxa aquesta segona
fase.

Actuacions del Departament respecte a la propera oferta d’ocupació pública

L’Administració reitera el compromís de petició d’oferta publica per educadors, promoció
interna del “D” al “C” i tècnics especialistes.

CCOO exigeix que, com a mínim, es defensin que aquests col·lectius puguin integrar la
pròxima Oferta Pública d’ocupació. Es tracta de consolidar situacions que arrosseguem des
de fa anys.

 

Conclusió

El Departament de Justícia planteja una estratègia i un pla suposadament a llarg termini,
sense esmenar les errades de plantejaments anteriors. Sembla que es decanten per un
model organitzatiu més aparent que real, i planteja un hipotètic futur ideal del que (encara
que a alguns els pugui semblar bé) CCOO desconfia. L’experiència prèvia, fruit dels
incompliments dels Acords, i el tarannà reinterpretador en la major part de les actuacions en
què aquesta Administració ha pres part (conciliació de vida familiar, ús i abús d’Atri, criteris
interpretatius de permisos, abonament de dietes pel tancament de centres…) s’afronten
sempre des del vessant més restrictiu.

CCOO reitera que la bona fe cal demostrar-la amb fets, no paraules. Evidentment que CCOO
vol parlar de moltes coses: carrera i promoció professional, jubilació anticipada, increment de la seguretat als centres penitenciaris, millores en la conciliació de la vida professional, familiar i personal, respecte a la dignitat del personal penitenciari… Però també és cert que volem mantenir moltes altres que el nostre col·lectiu ha conquerit gràcies al seu esforç i a la lluita de molts anys.

L’Administració ha gaudit de moltes oportunitats. Esperem que aquesta ocasió no sigui una
altra ocasió perduda i s’esmeni la dinàmica de retallades, que sembla que és l’única que els
interessa.

Descarrega la nota en PDF

US CONTINUAREM INFORMANT