REUNIÓ GRUP  DE TREBALL PENITENCIARI  DEPARTAMENT JUSTÍCIA I DIRECCIÓ GENERAL: EDUCADORS SOCIALS, PSICÒLEGS I PROCEDIMENTS PESCO

 

PROCEDIMENT SELECTIU EDUCADORS SOCIALS

En la reunió del grup de treball, del 19 d’octubre, l’administració proposa convocar el concurs-oposició a finals de novembre i l’inici de proves abril, tot i que CCOO exigim que degut als canvis de temari sigui al juny.

Fase oposició

(màxim 30 pts)

1ª Prova:

 1º exercici:

 ●        Torn lliure: una prova tipus test d’entre 75 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de punts en cas d’error. La puntuació màxima serà de 30 punts amb un mínim per aprovar de 15 punts.

 o    Punts/preg: 0,4

 o    Error: – 0.1

 ●        Promoció interna: una prova tipus test de 66 preguntes amb 4 respostes possibles i descompte de punts en cas d’error, sobre els epígrafs a excepció del 2 (temes 6 al 8). La puntuació màxima serà de 30 punts amb un mínim per aprovar de 15 punts.

 o    Punts/preg: 0,45

 o    Error: – 0.11

 2º exercici:

 ●        Un examen de preguntes curtes de caràcter teòric i supòsit pràctic relacionat directament amb els temaris específic del cos i de l’àmbit d’execució penal. Els resultats d’aquest es valoraran en APTE/NOAPTE. (Els educadors/es socials que compleixin els requisits de la Llei 24/2002 de la creació del cos d’educadors/es estan exempts d’aquest exercici).

 2ª Prova: Coneixements de la llengua, sempre que no s’estigui exempt. Amb caràcter eliminatori d’APTE/NO APTE.
Fase de concurs

(màxim 14,77 pts)

 Serveis prestats max. 11.77 punts

  • Lloc de treball d’educador/a  dins l àmbit d’execució penal : 0.05 punts/mes (max. 19 anys 6 mesos)
  • Lloc de treball d’educador/a o llocs homòlegs en altres AAPP: 0.031 punts/mes
  • Desenvolupant funcions  de llocs de treball d’àmbit d’execució penal:

– Serveis prestats al subgrup A1: 0.009 punts/mes

– Serveis prestat al subgrup A2: 0,007 punts/mes

– Serveis prestat al subrup C1: 0.003 punts/mes

Actic: màx. 1.5 punts. (es valorarà el nivell més alt)

 Bàsic 0.30 punts

 Mitjà 1 punt

 Avançat 1.5 punts

 Llengües

B2 0.25 punts

C1 0.50 punts

C2 0.75 punts

TOTAL Fase Concurs Oposició

44,77 punts

Respecte a la fase de concurs, 33% del total del procediment, el Departament trasllada la seva darrera proposta d’arribar a un 80% d’aquest valorant els serveis prestats i un 20% l’Actic i les llengües. CCOO exigim:

  • La revisió completa de valoració dels serveis prestats, absolutament inacceptable.
  • Que s’ampliï la fase de concurs fins al 40% del total del procediment, igualant els criteris fixats pels procediments PESCO.
  • Que la fase de serveis prestats s’augmenti fins al mínim del 90% i la revisió dels factors a valorar Actic i llengües.

 CCOO traslladarem aquesta proposta a la Mesa de Funció Pública. L’Administració respon que en cas que el pronunciament de funció pública fos favorable ho aplicarà d’ofici.

CCOO sol·licitem una nova reunió. L’Administració respon de manera negativa, tot i saber que ha sigut la responsable única en no haver convocat els procediments respectius durant aquests darrers 16 anys, i ara, després de 4 mesos sense reunions, trasllada aquesta proposta de manera absolutament precipitada i que no manté els mateixos compromisos assolits als procediments d’estabilització i consolidació PESCO.

Tot i que no està res tancat oficialment, CCOO hem rebutjat aquesta proposta de bases, per ser insuficient respecte l’excepcionalitat d’aquest procediment que l’Administració sembla no entendre.  D’aquesta manera L’Administració manté intenció de no modificar cap punt. Donada la nostra queixa formal de revisió i exigències, finalment l’Administració obre la porta a valorar una darrera proposta sobre les bases que CCOO traslladarem properament.

 

 CONCURS TRASLLATS PSICÒLEGS I OPOSICIÓ

CCOO demanem informació i previsió sobre la incorporació dels companys que estan realitzant el curs selectiu de psicòlegs. L’Administració informa que a mitjans del mes de novembre publicaran la nota del curs selectiu i només restarà la resolució del concurs de trasllats perquè es pugui fer l’assignació de places que s’ofereixen una vegada finalitzi el concurs de trasllats.

L’Administració trasllada pel que fa al concurs, que els participants (60) han presentat uns 3000 cursos els quals ara s’estan valorant i això comporta un retard però que tenen intenció de tenir els dos procediments resolts abans de les vacances de Nadal.

CCOO demana informació del procediment que es realitzarà perquè els companys interins siguin recol·locats. Ens informen que el departament de Justícia té aquesta competència delegada per Funció Pública i que hauran de seguir les instruccions que els marqui Funció Pública.

CCOO deixem clar el nostre posicionament, no permetrem males praxis ni moviments sospitosos. Aquesta recol·locació s’ha de fer per estricte ordre d’antiguitat en l’àmbit d’Execució Penal en el centre on s’incorpori un funcionari de carrera.

 

PROCEDIMENTS SELECTIUS PESCO

Un altre punt de l’ordre del dia facilitat per L’Administració era «Calendari dels processos selectius». Doncs bé, ens informen que no disposen de les dades dels processos selectius que depenen de Funció pública dels cossos que són competència seva, i què tractarien de no fer coincidir els procediments de l’àmbit d’execució penal publicant-les després que les de Funció pública. D’aquesta manera evitarien solapar opcions.

L’Administració trasllada sobre l’oferta PESCO, que espera que ben aviat es publiquin i que és possible que s’endarrereixin els processos de Juristes, Treballadors Socials i Psicòlegs de L’Àmbit d’Execució Penal si finalment l’examen dels educadors es realitza al mes de Juny del 2019 i no a l’Abril com és la intenció de l’Administració.

CCOO recordem que tots els temaris s’han vist alterats i és imprescindible tenir-ho en compte. No compartim que hagi d’afectar un mes o dos a la resta dels processos. La sensació és la de sempre: «pilotes fora» i que el Departament no té clar com complir els objectius d’estabilització i consolidació de llocs de treball després de tants anys de desídia.  La veritable situació és que el nostre Departament, com els centres penitenciaris, exemplifica falta de personal que cal revisar, ja que es veu incapaç de poder portar a terme 2 processos alhora.

 

DESCARREGA LA NOTA DE LA REUNIÓ GRUP  DE TREBALL PENITENCIARI  EN PDF

US CONTINUAREM INFORMANT!