SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ A LA EXENCIÓ DE TRIBUTACIÓ DE IRPF A LES PRESTACIONS DE MATERNITAT.

 

La sentència del Tribunal Suprem estableix el criteri on s’estableix que la normativa actual no permet la retenció de IRPF a les prestacions de maternitat. Respecte a les conseqüències cal diferenciar dues situacions:

1.- Prestacions que actualment s’estan percebent.
➢ En aquests casos la Seguretat Social deixarà de practicar la retenció i es podrà sol·licitar a la Agència Tributaria la devolució d’aquells mesos on s’hagin fet retencions.

2.- Prestacions que s’han percebut amb anterioritat a la sentència.
➢ En aquest supòsit es pot reclamar fins a 4 anys enrere, és a dir, les declaracions que es van fer al 2014, 2015, 2016 y 2017 i que corresponen als anys fiscals de 2013, 2014, 2015 i 2016.

PROCEDIMENT PER A LA RECLAMACIÓ.

En principi, encara que no és segur, una vegada feta la reclamació, l’agència tributària hauria de reconèixer la reclamació i estimar l’autoliquidació. No és probable que es deneguin quan el Tribunal Suprem ja ha establert el criteri.

El procediment està regulat al Reglament de la Llei General Tributaria.

1.- S’ha de presentar un formulari sobre el procediment mitjançant una sol·licitud d’ingressos indeguts de l’exercici que es va rebre la prestació. També hi ha dues opcions:
➢ Presentar la sol·licitud a través de carnet o certificat digital en la web de la agència tributària.
➢ De manera presencial a la oficina que correspongui per domicili.

CONSIDERACIONS.

1.- L’Agència Tributaria inicia un procediment on realitza una proposta de liquidació i dona trasllat a la part para que en 10 dies faci al·legacions. (No cal fer al·legacions si reconeix el dret). Posteriorment, dicta la resolució on s’ hauria d’estimar la proposta.

2.- A la reclamació s’ha de posar la quantitat que es reclama que no es coincideix necessàriament amb la quantitat objecte de retenció. S’ha de fer novament la declaració de renda de l’any que es reclama excloent la prestació. Això pot donar o bé que la agència hagi de tornar més o bé s’hagi de pagar menys. Depèn dels altres ingressos o béns del sol·licitant.

Barcelona, a 8 d’octubre de 2018.

DESCARREGA EN PDF LA NOTA SOBRE LA EXENCIÓ DE TRIBUTACIÓ DE IRPF A LES PRESTACIONS DE MATERNITAT

DESCARREGA LA SOLICITUT DE RECTIFICACIÓ DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DESCARREGA EL MODEL DE RECLAMACIÓ DE IRPF PER MATERNITAT 

US CONTINUAREM INFORMANT!!